konspekt zajęć zaczarowana zagroda.odt

(25 KB) Pobierz

                                        KONSPEKT ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH

                                                 W KLASIE II b

 

DATA:  08.03.2013

 

KLASA: 2 b

 

PROWADZĄCY: AGATA KONIECZNA

 

TEMAT BLOKU : PODRÓŻNICY, ODKRYWCY, BADACZE

 

TEMAT DNIA : ODWIEDZAMY LODOWĄ KRAINĘ- SPOTKANIE Z LEKTURĄ 

                           „ ZACZAROWANA ZAGRODA”

 

RODZAJE EDUKACJI : polonistyczna, społeczno- przyrodnicza, matematyczna,

                                          muzyczno- ruchowa, plastyczna

 

CZAS ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH : 3x 45 minut

 

TEMAT ZAJĘĆ :

Zapoznanie z twórczością A. i Cz. Centkiewiczów. Swobodne wypowiedzi na temat lektury „Zaczarowana zagroda”. Porządkowanie kolejności zdarzeń. Poznanie warunków życia roślin i zwierząt na  Antarktydzie. Główne kierunki świata na mapie. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego- rozwiązywanie zadań z treścią. Wykonanie ilustracji do lektury techniką mieszaną.

 

CELE OGÓLNE :

                       umiejętne przekazywanie doznań związanych ze światem realnym inspirowane lekturą

                       czytanie ze zrozumieniem jako przygotowanie do korzystania z różnych źródeł wiedzy

                       rozbudzanie zainteresowań czytelniczych

                       bogacenie słownictwa biernego i czynnego uczniów

                       posługiwanie się materiałami i narzędziami w wyrażaniu sytuacji realnych inspirowanych literaturą

                       rozbudzanie ciekawości świata

                       sprawne obliczanie działań matematycznych

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

                       zna położenie i warunki życia panujące na Antarktydzie

                       posiada wiadomości o życiu pingwinów

                       umie wyodrębnić poszczególne wydarzenia i uporządkować je chronologicznie

                       wzbogaca swoje słownictwo o wyrazy polarnik, Antarktyda i stosuje je

w wypowiedziach

                       wie, jakie zwierzęta żyją w zimnym klimacie

                       korzysta z różnych źródeł informacji wzbogacając swoją wiedzę

                       zna kierunki świata na mapie

                       zna zasady pisowni wielką literą imion, tytułów i nazw geograficznych

                       współpracuje w grupie

                       rozwiązuje różnorodne zadania z treścią

                       doskonali technikę liczenia w pamięci w zakresie 20

                       śpiewa poznany pląs

                       wykonuje prace plastyczną na podany temat

 

METODY ( wg Kupisiewicza )

                       oparte na słowie

                       oparte na obserwacji

                       oparte na praktycznej działalności uczniów

                       aktywizujące

 

FORMY PRACY :

                       indywidualna

                       zespołowa

                       grupowa

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

prezentacja multimedialna, rzutnik, odtwarzacz CD, płyta „ Pląsy z długą brodą”, muzyka relaksacyjna, mapa świata i Antarktydy, globusy, kompasy, egzemplarze książki „ Zaczarowana zagroda”, ilustracje okładek lub książeki Centkiewiczów, ćwiczenia „ Raz, dwa, trzy, teraz my!”, ilustracje roślin i zwierząt żyjących na Antarktydzie, zdjęcia ilustrujące krajobraz Antarktydy portrety polskich badaczy Antarktydy- Artkowskiego i Dobrowolskiego, karty pracy, książki i albumy przyrodnicze, materiały plastyczne do wykonania pracy, liczmany, kartoniki z liczbami, kry z zapisanymi działaniami i sylabami

 

BIBLIOGRAFIA:

Encyklopedia

A. Cz. Centkiewiczowie „ Zaczarowana zagroda”

Przewodnik po świecie zwierząt Antarktydy

„ Raz, dwa, trzy, teraz my!”- książka nauczyciela

Program nauczania dla I etapu- edukacji wczesnoszkolnej „ Szkoła na miarę”

Strony internetowe dotyczące Antarktydy

 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.                 Powitanie na dzień dobry z uwzględnieniem orientacji w schemacie własnego

ciała.

2.                 Wprowadzenie do tematu zajęć - rozwiązywanie działań matematycznych na dodawanie i odejmowanie zapisanych na krach. Porządkowanie wyników malejąco i odczytanie hasła „ Zaczarowana zagroda”

3.                 Przybliżenie sylwetki pisarzy- podróżników Aliny i Czesława Centkiewiczów. (pogadanka nauczyciela, prezentacja multimedialna)

- Tworzenie klasowej biblioteczki- pokaz innych książek napisanych przez autorów.

- Uzupełnianie metryczki książki. ( ćw. 1 str. 86 )

4.                 Praca z tekstem. Wypowiedzi uczniów na temat przeczytanej książki. Dzieci odpowiadają na pytania nauczyciela.

- Gdzie toczy sie akcja opowiadania?

- Wymień bohaterów lektury.

- Które z postaci są pierwszoplanowe? ( ćw. 2 str. 86 )

- Czym wyróżniał się Elegancik? ( przeczytaj odpowiedni fragment )

- Czym zajmowali się pracownicy stacji badawczej?

- Dlaczego polarnicy zbudowali zagrodę ?

- W jakim celu obrączkowali pingwiny?

- Skąd dochodziły meldunki o ptakach ? ( czytanie fragmentów książki )

- Próba wyjaśnienia tytułu książki.

5.                 Zabawa ruchowa z piosenką „ Pingwin”

6.                 Ustalenie kolejności zdarzeń- porządkowanie zdań ( ćw. 4 str.87 ).

7.                 Antarktyda- lodowa kraina. Poznanie warunków geofizycznych i położenia

- Wykonanie ćwiczenia 3 str. 86

- Nauczyciel zawiesza mapę świata , a uczniowie mają na ławkach globusy.

- Ustalenie miejsca akcji i położenia Antarktydy. Wskazywanie położenia

   Antarktydy na mapie świata i globusie.

- Wskazywanie bieguna północnego i południowego. Określanie kierunków

   świata na mapie.

- Przyrządy pomagające określać kierunki świata w terenie ( prezentacja

  kompasu )

- Oglądanie książek przyrodniczych, popularnonaukowych, albumów

  i encyklopedii

- Swobodne wypowiedzi na temat warunków życia w klimacie antarktycznym

- Przypięcie wokół mapy Antarktydy zwierząt żyjących na tym obszarze

- Zapisanie do zeszytu notatki o Antarktydzie. Przypomnienie zasady pisowni

   nazw geograficznych wielką literą.

8.                 Lodowa matematyka. Rozwiązywanie zadań z treścią.

- Rachunek pamięciowy – zabawa z liczbami ( Dziecko losuje dowolną liczbę

  od 0 do 10. Jego zadaniem jest podanie liczby, której brakuje, aby dopełnić do

  Następnie losuje jeszcze jedną liczbę i dodaje do tej, którą wylosowało

   jako pierwszą i podaje wynik ), Milczek matematyczny.

- Rozwiązywanie różnorodnych zadań na dodawanie i odejmowanie liczb

  w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Porównywanie

   różnicowe między zbiorami. Zadania nietypowe wymagające korekty.

- Kolorowanka matematyczna do lektury. ( karta pracy - załącznik )

9.                 Wykonanie techniką mieszaną  pracy plastycznej ilustrującej dowolny fragment lektury . Omówienie sposobu wykonania prac, przypomnienie

o stosowaniu zasad bezpieczeństwa w czasie pracy. ( W tle muzyka relaksacyjna)

10.            Quiz dotyczący znajomości  lektury- praca w grupach. ( W miarę możliwości czasowych )

11.            Zadanie pracy domowej.

 

-                      

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin