Większy Klucz Salomona - pełna wersja.pdf

(7502 KB) Pobierz
(Microsoft Word - Wi\352kszy Klucz Kr\363la Salomona)
Clavicula
Salomonis
Niniejszygrymuartośredniowiecznawersjatzw.Clavicula
Salomonis,czyliWiększegoKluczaSalomona,przetłumaczonai
przedrukowananajęzykpolskiw2000rokuweWrocławiupod
nadzoremCelestynyPuziewiczwserii„BibliotekaWiedzyTajemnej”
(tom9).
Opracowanie:CelestynaPuziewicz
„Jesttojedenznajsławniejszychgrimoires,czyliśredniowiecznych
ksiąg,wktórychzostałyspisanetajemnicemagii,zaklęciaiinna
wiedzatajemna.Autorstwoksięgiprzypisujesiębiblijnemukrólowi
Salomonowi(...).KluczSalomonaprzezwiekibyłdostępnie
wyłączniejakorękopis,adopieroniedawnozostałudostępnionydo
druku.(...)Okultyściwszystkichczasówbardzowysokooceniali
niniejszedzieło,będącepodstawąśredniowiecznejmagii
kabalistycznejiceremonialnejmagiiopartejnawierzeniach
judeochrześcijańskichiKabale,charakteryzującejsięwysokim
stopniemskomplikowania”.
Wrocław,2000
NumerISBN:
Wydawca:WydawnictwoFOX,Liczbastron:130
423966336.005.png 423966336.006.png 423966336.007.png 423966336.008.png
Grimoire,grymuar–zgodnieztym,copiszeCrowley(A.Crowley,GoecjawgAleisteraCrowleya,Wrocław2000,WydawnictwoFOX,s.11),
słowogrimoirewywodzisięodfrancuskiegoioznaczaksięgaczarodziejskalubnieczytelnepismo.
W „Goecji” Crowleya znaleźć moŜemy równieŜ informacje na temat poszczególnych wersji Większego Klucza Salomona, które się
zachowały(ods.32).
NiniejszyskantejksiąŜkiniezawierawstępu–zaczynasięods.13,gdzierozpoczynasięwłaściwaczęśćtejksiąŜki.
ZWikipedii:
„WiększyKluczSalomona(KluczSalomona,ClaviculaSalomonis,ClavisSalomonis)–grimoire,któregoautorstwoprzypisujesiękrólowiSalomonowi.
Kopiepochodzązczasówśredniowieczalubpóźniejszych.Księgazawierawielezdańiterminówopierającychsięnatekstachtalmudycznychi
kabalistycznych.
Prawdopodobniezainspirowałpowstaniepóźniejszychdziełtj.Lemegeton(MniejszyKluczSalomona),chociaŜjestwieleróŜnicmiędzynimi.
Styl,wktórymnapisanoWiększyKluczSalomonajesttypowydlaczasówśredniowiecznych.WieleksiągprzypisywanychSalomonowidatujesięna
czaspomiędzy10001453r.,czyliczaswyprawkrzyŜowych,którywpłynąłnakontaktyzŜydowskimikabalistamiiarabskimialchemikami.
WiększyKluczSalomonaróŜnisięodinnychpodobnychksiągtym,ŜeniemawnimŜadnychwzmianekodemonach,ajedynieszczegółoweprzepisy
dotyczącewykonywaniaoperacjimagicznych.
WiększyKluczSalomonapodzielonyjestnadwieczęścizawierająceinwokacjedoduchówisposobyochronywzywającego(zwanegowksiędze
egzorcystą)przedichszkodliwymdziałaniem,atakŜezaklęciazmuszająceteduchydoposłuszeństwa.
Wewstępierzekomyautor,Salomon,zwracasiędoswegosynaRoboamazewskazaniamidotyczącymiuŜywania"Klucza".
WksiędzetejjesttakŜenapisanejakprzygotowaćatrament,słuŜącydopisaniamagicznychsymbolikoniecznychweksperymentach,zkrwinietoperza
zmieszanejzinnymiwymyślnymiskładnikami.Wszystkieskładnikipotrzebnedowykonaniamagicznychrysunkówiamuletówsąszczegółowoopisane,
podobniejaksamoichprzygotowanie.SammagrównieŜpowinienoczyścićsięwdokładnieopisanysposóbzanimprzystąpidorytuałów.Taksamo
wyszczególnionyjestrodzajstroju,jakipowinienzałoŜyć.
WiększyKluczSalomonazawierainstrukcjedotyczącepraktykowanianekromancji,stawaniasięniewidzialnym,szkodzeniawrogom,odnajdywania
skarbówitp.WaŜnejestdokładneprzestrzeganiedniigodzin,wjakichpowinnybyćwykonywaneposzczególneoperacjemagiczne,jakrównieŜwiele
innychszczegółówtj.przygotowaniemagicznegokręguimagicznychnarzędzi.WarunkiemniezbędnymjestbojaźńBoŜaiczystośćmoralna.”
423966336.001.png
423966336.002.png
423966336.003.png
423966336.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin