Numerologia PT.pdf

(1045 KB) Pobierz
Numerologia
NUMEROLOGIA
WSTĘP
Uważne spojrzenie na porządek i zadziwiającą konfigurację wszechświata lub analiza życia ludzkiego
na przestrzeni dziejów pokażą nam, że praktycznie wszystko podporządkowane jest liczbom.
Człowiek używa ich od zarania cywilizacji, tworząc bazę, na której wyrosły teorie i pojęcia rządzące
ludzkością.
W rzeczywistości liczby odzwierciedlają zasady, według których został stworzony świat. Liczby są
żywymi siłami i powinniśmy nie tylko poznać energię, którą emitują, ale również nauczyć się rozwijać
cechy reprezentowane przez liczby z naszego Portretu Numerologicznego.
Uznając, że we wszechświecie istnieje porządek obejmujący wszystko, od najmniejszej cząsteczki po
cały kosmos oraz, wychodząc z założenia, że nie ma nic statycznego, że wszystko drga i wibruje,
możemy zrozumieć, że liczby emitują energię. Ta energia ma wpływ na wszystko, co istnieje. Jej siła
dosięga również człowieka, modelując jego charakter i przeznaczenie.
Każdy z nas urodził się w dniu wyznaczonym mu zgodnie z planem wszechświata i pod wpływem
wibracji emitowanych w tym konkretnym momencie i miejscu. W ten sposób od samego momentu
narodzin znajdujemy się w zasięgu liczb, które będą na nas oddziaływać przez całe życie, stanowiąc
siłę napędową wszystkich poczynań i będąc ważnym elementem naszej osobowości.
Pierwsze kontakty człowieka z numerologią gubią się w zamierzchłej przeszłości. Być może człowiek
zaczął stosować liczby, gdy zauważył, że we wszechświecie panuje porządek doskonały i jedynie
Najwyższy Rozum Kosmiczny mógł zaplanować tak niezwykle skomplikowaną i dokładną konstrukcję,
jaką jest kosmos.
Wszystko to, co wiemy i czego domyślamy się na temat świata, w którym zamieszkujemy, i
nieskończoności (ten świat jest tylko mikroskopijną, doskonale dopasowaną cząsteczką gigantycznej
łamigłówki) mogło zostać stworzone jedynie przez tak wielką inteligencję, jakiej umysł ludzki nie jest w
stanie pojąć. Wszystko zostało zaplanowane doskonale, precyzyjnie i dokładnie w celu stworzenia
dzieła tak gigantycznego, perfekcyjnego i kolosalnego, że umyka to naszemu pojęciu.
Człowiek posiada i przez wieki przekazywał wiedzę, która wyprzedzała jego stadium ewolucji. Wiedza,
która nawet dzisiaj jest poza naszym zasięgiem i która, być może, była mu dana na początku dziejów,
aby pomóc jego ewolucji. Jak? Przez kogo ? Te pytania zadajemy sobie od zawsze i jeszcze nie
znaleźliśmy na nie odpowiedzi. Być może kiedyś to nastąpi; kiedy duchowo będziemy wystarczająco
przygotowani, żeby zrozumieć boskie plany.
W oczekiwaniu na ten moment posunęliśmy się w rozwoju i znaleźliśmy określenia, które tłumaczą
nasze zdobycze we wszystkich dziedzinach wiedzy ludzkiej. Jest jednak jeden wymiar, którego nie
mogliśmy zbadać i który sklasyfikowaliśmy jako świat ezoteryczny. Według słownika termin
ezoteryczny" oznacza: ukryty, sekretny, zastrzeżony. Do ezoteryki zaliczamy wszystkie te używane
dziś dziedziny i praktyki, których pochodzenia nie znamy. To skłania nas do zadania sobie wielkiego
pytania. Jeżeli wszystkie praktykowane sztuki poznania i wiedzy ezoterycznej pochodzą z
zamierzchłej przeszłości i nie znamy ich początków, ani twórców, czyż nie powinniśmy uznać ich za
nasze bogactwo i dziedzictwo, które nam dano, abyśmy z niego korzystali dla dobra naszego rozwoju
ewolucyjnego?
19981882.003.png 19981882.004.png
Jasnym jest, że w ten delikatny i złożony sposób umożliwiano nam zbliżenie się do istoty
człowieczeństwa i jego problemów. Człowiekowi, z całą jego akademicką wiedzą, nie udało się tego
jeszcze osiągnąć.
Prawdą jest, że ludzkość rozwinęła się spektakularnie we wszystkich dziedzinach, ale jej wiedza
metafizyczna jest w dalszym ciągu prawie tak podstawowa jak wieki temu. Dzisiaj, podobnie jak
wczoraj, kwestia "dlaczego" i "dokąd" ewolucji człowieka ciągle jest pasjonującym misterium.
Chcemy zgłębić tajemnicę, szukamy odpowiedzi, bo dzisiaj i z dnia na dzień coraz bardziej człowiek
odczuwa potrzebę poznania siebie i swojego miejsca w boskim planie.
Wiadomo, że Pitagoras, wielki filozof grecki, w poszukiwaniu tej wiedzy i prawdy odbył wiele podróży
na Wschód i dzięki nim stworzył liczne szkoły, w których nauczano m.in. o użyciu liczb i siłach
magnetycznych, które te liczby emitują, oraz ich wpływie na ludzi.
Na początku wiedza ta była dostępna nielicznym, wtajemniczonym grupom w krajach Wschodu, a
sprowadzenie jej do świata zachodniego zawdzięczamy Pitagorasowi. Dzisiaj odkrycia współczesnych
badaczy, takich jak dr Jordan z Instytutu Nauk Numerologicznych w Kalifornii oraz uznanych
numerologów angielskich i amerykańskich, znacznie wzbogaciły tę historyczną wiedzę. W ten sposób
nowoczesna numerologia osiągnęła nie tylko dojrzałość, ale i uznana została w wielu krajach za
niezwykle trafną dziedzinę, która pozwala nam poznać osobowość, a nawet przeznaczenie człowieka.
Bóg lub Najwyższa Inteligencja, z której emanuje wszystko to, co składa się na otaczający nas świat,
udostępniła nam środki, dzięki którym możemy zagłębić j się w misterium natury ludzkiej. Mamy do
dyspozycji metody naukowe Jak również nauki okultystyczne. Astrologia, grafologia, numerologia,
tarot etc. mają swój system i język, ale stosowane przez profesjonalistów wszystkie dochodzą do tych
samych wniosków.
Jednakże numerologia idzie jeszcze dalej. Zawsze kiedy spotykamy osobę konfliktową, która stwarza
sobie i innym problemy w codziennym życiu, lub osobę, która dysponuje wszystkimi zaletami i wiedzą
warunkującą sukces i nie osiąga go, możemy być pewni, że istnieją problemy w jej Portrecie
Numerologicznym. Postępowanie ściśle według wskazówek eksperta od numerologii może radykalnie
zmienić ten stan rzeczy. Nie ma w tym cudów, czarów czy kłamstw. Chodzi tylko o to, żebyśmy
nauczyli się używać siły liczb dla naszej korzyści.
Znając podstawy numerologii, możemy wykorzystać Wibracje Numerologiczne, aby zmienić
najbardziej konfliktowe aspekty naszej osobowości i zaplanować swój los zgodnie z Wibracjami, które
widnieją w Portrecie Nuinerologicznym. Uczymy się działać w najodpowiedniejszch momentach, aby
wykorzystać pozytywne Wibracje i ograniczać nasze działania, jeżeli Wibracje nie są nam łaskawe.
I w tym tkwi cel tej książki. Postaramy się sprawić, że czytelnik zainteresowany tematem będzie mógł
używać Wibracji Numerologicznych we wszystkim, co go dotyczy, a głównie nauczyć się pomagać
sobie i swoim bliskim, sugerując sposób działania zmierzający do osiągnięcia maksymalnej korzyści z
potencjału, w który zostali wyposażeni na tym etapie ewolucji wewnętrznej.
Większość ludzi rodzi się z wieloma zaletami, których nawet nie znają. Odkrywanie zdolności i
ograniczeń jest wielkim krokiem naprzód ku doskonaleniu wewnętrznemu i osiąganiu naszych
zamierzeń. Albo, innymi słowy, ku szczęściu i samorealizacji.
Jeżeli człowiek zna swoje możliwości i wrodzone zdolności, jak również słabości, może posłużyć się
tymi pierwszymi i okiełznać drugie, aby nie zakłócały i nie przeszkadzały w drodze ku szczęściu i
sukcesowi. W ten sposób uczy się zestrajać swoje Wibracje z rytmem kosmicznym i przez to
wibrować w harmonii i zgodzie ze wszechświatem.
JAK SPORZĄDZIĆ PORTRET NUMEROLOGICZNY
Zgodnie z prawami rządzącymi numerologią, imiona,, nazwiska i data urodzenia tworzą liczbowy
schemat towarzyszący człowiekowi od jego narodzenia aż do śmierci.
Wibracje, jakie emituje ów schemat pozwalają na:
1. Przeprowadzenie zadziwiająco dokładnej analizy charakteru i osobowości.
19981882.005.png
2. Umocnienie naturalnych cech i rozwinięcie wrodzonych zdolności, a w razie potrzeby złagodzenie
konfliktowego, impulsywnego czy depresyjnego charakteru, jak również dodanie pewności siebie
osobie słabej lub nieśmiałej.
3. Wcześniejsze poznanie głównych tendencji nowego roku, co ułatwia postępowanie zgodne z jego
wibracjami, podejmowanie właściwych decyzji i rozpoczynanie nowych przedsięwzięć, mających
największe szansę na pomyślną realizację.
4. Nadanie dziecku takich imion, które ułatwią mu drogę życiową.
5. Wybranie takiej nazwy dla przedsiębiorstwa czy instytucji, która przyniosłaby jak największe
korzyści.
6. Zmianę biegu życia, jeśli nasza obecna sytuacja nas nie satysfakcjonuje, co jest wynikiem działania
negatywnych wibracji.
Na pierwszy rzut oka wszystko to może wydać się nieprawdopodobne. Numerologią jednak nie ma nic
wspólnego z magią czy wróżbiarstwem. Opiera się bowiem na prostej kalkulacji matematycznej.
Numerolog nie musi uciekać się do intuicji, nie ulega także wpływom czy sugestiom konsultujących się
z nim osób. Odwołuje się jedynie do niezmiennych praw tworzących tę wiedzę.
Według numerologii każda cyfra od l do 9 (a w niektórych przypadkach także numery podwójne, czyli
"mistrzowskie") wysyła specyficzną, charakterystyczną jedynie dla niej wibrację, która ją określa, a
jednocześnie wyróżnia spośród innych. Wibracja ta nadaje danej osobie cechy charakterystyczne dla
jej osobowości oraz siłę życiową jej tylko właściwą.
Na Portret Numerologiczny danej osoby składają się następujące wibracje:
1. Wibracja Urodzenia.
Oblicza się ją przez zsumowanie dnia, miesiąca i roku urodzenia, a następnie sprowadzenie sumy do
liczby jednocyfrowej. Cyfra ta odpowiada bardzo istotnej części osobowości, a mianowicie zaletom,
wadom, powołaniu, celom życiowym itd.
2. Wibracja Imienia (imion) i Nazwiska.
W tym przypadku używamy specjalnego alfabetu numerologicznego, w którym każdej literze
odpowiada pewna liczba. Wibracje, które pojawią się w wyniku tej operacji wskazują nam na:
a. Wewnętrzne motywacje danej osoby.
b. Wrażenie, jakie osoba ta wywołuje na otoczeniu, zarówno w sensie społecznym, jak i zawodowym.
c. Cele, uświadomione lub nie, jakimi kieruje się w życiu (które wyznaczają jej drogę życiową).
Obliczenie podstawowych numerów, składających się na Portret Numerologiczny, pozwala nam
przeprowadzić niezwykle dokładną analizę charakteru danej jednostki. Każda wibracja bowiem
posiada pewne atrybuty, które sprawiają, że zachowujemy się w ten lub inny sposób. Innymi słowy,
numerologiczne wibracje mają transcendentalny wpływ na wszelkie przeżycia, jakich doświadczamy.
Możemy zatem powiedzieć, że wibracje numerologiczne modelują i odsłaniają nie tylko mentalność i
osobowość jednostki, ale także wyznaczają zdarzenia życiowe, których ona doświadcza.
3. Wibracja Podpisu.
Stanowi ona jedyną wibrację, którą wybieramy dobrowolnie, jako że zarówno Wibracja Urodzenia, jak
Imion i Nazwiska są nam narzucone. Podpis zawiera nie tylko potężne wibracje oddziałujące na
jednostkę, ale tworzy zarazem pewien układ numeryczny, prowokujący niejako wydarzenia, z których
składa się nasze życie.
Przystępując do sporządzania Portretu Numerologicznego, czyli Numerogramu, powinniśmy mieć na
uwadze fakt, że nikt nie jest jednym "czystym numerem". W naszym Portrecie Numerologicznym
znajduje się bowiem wiele liczb tworzących pewną całość. Mówiąc inaczej, nie należy dokonywać
analizy danej osoby, biorąc pod uwagę jedynie jedną z wibracji, np. Urodzenia, pomijając inne, na
przykład Wibrację Podpisu czy Imienia.
Wszystkie te wibracje opisują psychikę i charakter danej osoby, dzięki czemu wyróżnia się ona
spośród innych. Warto dodać, że analizując każdą z części składowych Portretu Numerologicznego
nie możemy zapominać, iż odkrywają nam one jedynie potencjalne cechy charakteru, a nie prawdy
absolutne. Jedynie przez analizę i zestawienie wszystkich wibracji uzyskamy wierny portret danej
osoby.
19981882.006.png
Po sporządzeniu Numerogramu otrzymamy pięć wibracji podstawowych. Są to: Wibracja Urodzenia,
Wnętrza, Ekspresji Zewnętrznej, Celów Życiowych i Podpisu. Stanowią one zespół różnych informacji,
które odpowiednio zestawione staną się punktem wyjścia do zgłębienia psychiki danej osoby, a także
do poznania jej drogi życiowej.
Bywa, że wibracje Urodzenia i Imienia tworzą układ harmonijny; jeśli na przykład liczby są identyczne
lub podobne, mamy wówczas do czynienia z osobą o charakterze w pełni zintegrowanym. Gdy
natomiast numery tworzą wyraźny kontrast, możemy mieć pewność, że dana osoba miotana jest
wewnętrznymi sprzecznościami, a jej reakcje często nie dają się przewidzieć. Jeśli istnieje zgodność
między wibracjami Wnętrza i Ekspresji Zewnętrznej, osoba, której dotyczą, posiada charakter stabilny,
a jej wnętrze zgodne jest z wrażeniem, jakie wywiera na otoczeniu.
Jeżeli natomiast obie te wibracje pozostają do siebie w sprzeczności, oznacza to, że dana osoba
nigdy (może z wyjątkiem swoich najbliższych) nie odkrywa swego prawdziwego "ja", a to, co ukazuje
innym, jest tylko częścią jej wieloznacznej, zagadkowej osobowości.
Wibracje Imienia i Podpisu wzmacniają lub przeciwnie - osłabiają zalety, wady, jak i predyspozycje
wynikające z Wibracji Urodzenia. W przypadku, gdy istnieje kontrast między tymi wibracjami, możemy
być pewni, że mamy do czynienia z człowiekiem, którego osobowość, jak i zachowanie pełne są
konfliktów, co niewątpliwie będzie zbijało z tropu zarówno otoczenie, oraz jego samego.
Wypada zaznaczyć, że sprzeczności te mogą mieć różny stopień nasilenia. Zdarza się, iż są one tak
wielkie i stwarzają tak poważne problemy, bądź kompleksy, że jedynym rozwiązaniem pozostaje
oficjalna zmiana imienia lub nazwiska (w takim przypadku należy jednak najpierw skonsultować się z
doświadczonym numerologiem).
A jednak nie zawsze różnice numerologiczne są niekorzystne. Dzieje się tak w przypadku, gdy jedna z
wibracji wzmacnia inną lub gdy wibracja "harmonijna" i "spokojna" łagodzi gwałtowny lub agresywny
temperament.
Zanim przystąpimy do konkretów, warto przypomnieć, że w numerologii operuje się jedynie cyframi od
l do 9, a w szczególnych przypadkach także liczbami 11, 22, 33 i 44, a zatem zawsze należy
sprowadzić uzyskaną sumę do liczby jednocyfrowej, bez względu na to, czy jest to suma uzyskana z
daty urodzenia, imienia czy podpisu.
ALFABET NUMEROLOGICZNY
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z
(Uwaga: Ą=A, Ć = C, Ę = E, Ł = L itd.)
SPORZĄDZANIE PORTRETU NUMEROLOGICZNEGO
Na początku analizujemy kanały, jakimi dana osoba odbiera wibracje numerologiczne. Następnie
sprawdzamy, co one oznaczają i jakie jest ich oddziaływanie. Obliczamy również, ile razy i w jakiej
formie pojawia się ta sama wibracja.
WIBRACJA URODZENIA
Wibrację tę otrzymujemy przez:
1. Sprowadzenie do jednej cyfry sumy liczb składających się na datę urodzenia.
Wibrację tę wykorzystujemy przy:
a. Analizie możliwości, jakie daje nam los;
b. Określaniu rzeczywistego losu;
c. Wyznaczaniu cykli życiowych .
W rozdziale drugim wyszczególnione są cechy charakterystyczne każdego numeru.
2. Analizę dnia urodzenia.
W rozdziale trzecim znajdziemy szczegóły związane z każdym dniem miesiąca.
Przykład pierwszy:
A.P.R. urodził się 6 grudnia 1953 roku. Sumujemy cyfry występujące w tej dacie. Następnie wynik, tj.
liczbę 27, sprowadzamy do jednej cyfry: 2 + 7 = 9. Tak więc wiemy już, że A.P.R. urodził się pod
wpływem wibracji 9, a dzień jego narodzin odpowiada wibracji 6.
Przykład drugi:
J.C.G. urodził się 1 maja 1961 roku. Zsumowania uzyskujemy liczbę 23, sprowadzamy do jednej cyfry:
2 + 3 = 5. A zatem: J.C.G. posiada Wibrację Urodzenia 5, a Dnia Urodzenia 1.
19981882.001.png
WIBRACJA IMIENIA
Jest to wibracja, którą otrzymujemy przez analizę cyfr odpowiadających literom wszystkich imion i
nazwisk danej osoby. Bierzemy pod uwagę imiona i nazwiska nadane przy narodzeniu, podczas
chrztu, bierzmowania i przyjęte po ślubie. Muszą one figurować w dokumentach (np. metryka,
świadectwo chrztu, dowód osobisty, etc.).
Jak zawsze, kiedy mamy do czynienia z literami, oddzielamy samogłoski od spółgłosek, gdyż w
numerologu mają one odmienne znaczenie. Cyfry odpowiadające samogłoskom zapisujemy powyżej
imion i nazwiska, odpowiadające spółgłoskom - poniżej. Otrzymujemy w ten sposób zarówno
całościowy, jak i wycinkowy obraz osobowości. Zgodnie z zasadami rządzącymi numerologią,
osobowość człowieka wyrażona jest w następujących pięciu aspektach:
1. Wnętrze
Wibrację tę obliczamy, sumując samogłoski pełnego imienia i nazwiska. Mówi nam ona o sile
wewnętrznej, ukrytych skłonnościach i motywacjach kierujących naszym postępowaniem.
2. Zewnętrzny aspekt osobowości
Wibrację tę uzyskujemy przez dodanie spółgłosek pełnego imienia i nazwiska. Ukaże nam ona
zewnętrzną projekcję osobowości, czyli wrażenie, jakie wywiera dana osoba na otoczeniu, jej
zachowanie, styl bycia, stosunek do ludzi, do pracy, a także "maski", pod jakimi skrywa swe
prawdziwe , ja.
3. Cele życiowe
Wibracja ta odpowiada sumie dwóch poprzednich wibracji. Dzięki niej odkryjemy rolę, jaką dana osoba
chciałaby odgrywać w społeczeństwie, czyli cele, do jakich instynktownie, często podświadomie, dąży.
4. Indywidualność
Zsumowanie wszystkich cyfr, jakie pojawią się przy analizowaniu imion i nazwiska, daje nam wibrację
określającą indywidualność danej osoby. Inaczej mówiąc, jest to liczba występujących numerów od l
do 9. Dzięki tej operacji dowiadujemy się, czy dana osoba odznacza się charakterem silnym, czy
przeciwnie - brakuje jej silnej woli, zdecydowania i jasno sprecyzowanych poglądów. Wibracja ta mówi
nam również o słabych i silnych punktach danej osoby.
5. Temperament. Uzdolnienia.
Pogrupowanie wszystkich cyfr, jakie znaleźliśmy, analizując Wibrację Imienia, pozwoli nam określić
zdolności i skłonności najsilniej zaznaczone.
WIBRACJA PODPISU
Aby określić Wibrację Podpisu danej osoby, należy zsumować cyfry odpowiadające literom
wchodzącym w skład podpisu. Cyfra, jaką otrzymamy, wskaże nam cechy nabyte pod wpływem
używania takiego, a nie innego podpisu.
PRZYKŁADOWY PORTRET NUMEROLOGICZNY
Dla lepszego zrozumienia powyższych informacji przedstawiamy przykładowy Portret Numerologiczny
wyimaginowanej osoby urodzonej 2 kwietnia 1941 roku. Jej pełne imię i nazwisko brzmi: Maria Ewa
Nowak. Jej podpis: M. Nowak
1. Wibracja Urodzenia i Dnia
2+4+1941 = 21 = 3
Wibracja Urodzenia = 3
Wibracja Dnia Urodzenia = 2
2. Wibracja Imienia
11 + 6 + 7 = 2 + 6 + 7 = 15 = 6
1 9 1 5 1 6 1
M A R I A E W A N O W A K
4 9 5 5 5 2
13 + 5 + 12 = 4 + 5 + 3 = 12 = 3
Wibraga Wnętrza = 6
Wibraga Ekspresji Zewnętrznej = 3
Cele Życiowe = 9
3. Wibracja Podpisu
19981882.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin