S-3 (Zakażenia grzybicze u ludzi).pdf

(32 KB) Pobierz
(Microsoft Word - Seminarium 3 Zaka\277enia grzybicze u ludzi.doc)
Seminarium 3 Zaka Ň enia grzybicze u ludzi
Grzybice powierzchowne:
·
Dermatofitozy
·
Zaka Ň enia dro Ň d Ň akami, malassezja
·
Kandydoza powierzchowna
Grzybice podskórne:
·
Stopa mandurska (myocytoma)
·
Chromoblastomikoza
·
Feohyfomikoza podskórna
·
Sporotrychoza
·
Kabomikoza
·
Zygomikoza
Grzybice układowe:
·
Zaka Ň enia patogenne układu oddechowego:
-histoplazmoza
-kokcidioidomykoza
-blastomikoza
-parakokcidoidomykoza
Grzybica skóry owłosionej głowy:
·
Grzybica drobnozarodnikowa- Tinea capitis mikrosporica
·
Grzybica woszczynowa- Tinea favosa
·
Grzybica strzyg Ģ ca powierzchowna- Tinea trichophitica superficialis
·
Grzybica strzyg Ģ ca gł ħ boka- Tinea trichphitica profundal
Grzybica drobnozarodnikowa Tinea capitis mikrosporica
·
Etiologia:
- Mikrosporum canis ( zoofilny)
-Mikrosporum andonini (antropofilny)
-Mikrosporum ferrugineum (antropofilny)
·
Obraz kliniczny:
a) Ogniska z równo ułamanymi włosami na wysoko Ļ ci 2-3mm od powierzchni skóry,
która pokryta jest szarawymi łuskami, jakby posypana popiołem- obraz równo
Ļ ci ħ tego oszronionego Ļ cierniska = grzybica szarych plam
b) Skóra w ognisku chorobowym nie wykazuje zmian zapalnych
c) Mo Ň e wyst Ģ pi ę limfadenopatia tylnych szyjnych w ħ złów chłonnych
d) Cz ħ sto seledynowa fluorescencja w Ļ wietle lampy Wooda- Ļ wiec Ģ elementy
grzyba
e) Typ inwazji włosa ectotrix
f) Po okresie pokwitania wyst ħ puje zmiana struktury keratyny, ale nie wyklucza to
grzybicy drobnozarodnikowej
g) Ogniska na skórze wyst ħ puj Ģ licznie
Grzybica strzyg Ģ ca powierzchniowa Tinea trichophytica superficialis
·
Etiologia
-T. tonsurans (antropofilny)
11
- T. vidaceum (antropofilny)
·
obraz kliniczny
a) zaka Ň one włosy odłamuj Ģ si ħ na poziomie mieszków, w poziomie skóry pojawia
si ħ charakterystyczny obraz czarnych kropek
b) ogniska ułamanych włosów wygl Ģ daj Ģ jak wystrzy Ň one st Ģ d nazwa strzyg Ģ ca
c) na podstawie dominuj Ģ cych zmian klinicznie wyró Ň ni ę mo Ň na postacie:
- łupie Ň ow Ģ
-złuszczaj Ģ c Ģ
-kropkowat Ģ
d) nie wyst ħ puje Ļ wiecenie w lampie Wooda
e) typ inwazji włosa endotrix
f) odczyn zapalny mały, typu złuszczania
g) ogniska mniej liczne, pojedyncze
Grzybica strzyg Ģ ca gł ħ boka Tinea trichophytica profundal kerion Celsi
·
etiologia:
- T. verrucosum
- T. mentagrophytes
- T. equinum
·
obraz kliniczny:
a) zapalne guzy ze skłonno Ļ ci Ģ do rozmi ħ kania, z których wydobywa si ħ tre Ļę ropna;
guzy te zlewaj Ģ si ħ w pojedyncze wyniosłe ognisko, w obr ħ bie, którego włosy SA
lu Ņ no osadzone i mog Ģ samoistnie wypada ę
b) limfadenopatia w ħ złów chłonnych, najcz ħĻ ciej zausznych i karkowych
c) cz ħ sto przebieg gor Ģ czkowy z limfocytoz Ģ
d) u dorosłych zmiany mog Ģ dotyczy ę skóry brody, (Tinea barbae)
Ň nicowanie grzybic:
Û z łojotokowym zapaleniem skóry głowy owłosionej
Û z wypadaniem włosów
Û choroby ze złuszczaniem na skórze głowy
Û z łysieniem plackowatym
Û z łupie Ň em zwykłym
Û z łuszczyc Ģ
Grzybic ħ ħ bok Ģ dodatkowo ró Ň nicujemy z:
Û z infekcjami bakteryjnymi: liszajec zaka Ņ ny
Û czyrakami, czyraczno Ļ ci Ģ , czyrakiem gromadnym
Û figówk Ģ gronkowcow Ģ - bakteryjne zapalenie mieszków włosowych na
brodzie
Grzybica woszczynowa (Tinea favosa)
·
etiologia:
-T. schoenini
-T. mentagrophytes v. granulosum
-T. mentagrophytes v. quinckeanum
-M. gypseum
·
obraz kliniczny
12
a) podstawowym wykwitem jest tarczka woszczynowa (scutulum), która tworzy si ħ
w uj Ļ ciu mieszka włosowego, zbudowana jest ze zbitych strz ħ pków grzybni
przerastaj Ģ cych komórki naskórka oraz z zakrzepowego wysi ħ ku;
b) włosy s Ģ szare, matowe, szorstkie, bez połysku, p ħ kaj Ģ wzdłu Ň osi, mog Ģ by ę
długie ze wzgl ħ du na małe nagromadzenie w nich grzyba
c) infekcji towarzyszy cuchn Ģ cy zapach
d) postacie kliniczne:
-łupie Ň owa
-liszajcowata
-mieszkowa
e) mo Ň e doprowadzi ę do atrofii, wyłysienia
f) Ļ wieci na niebiesko w lampie Wooda
Leczenie grzybicy głowy owłosionej:
Û Gryzeofulwina: 20mg/kg m.c./d przez 8 – 12 tyg.
Û Flukonazol : 5 mg/kg m.c./dob ħ przez 4 tyg
Û Itrakonazol: 100-200mg/d przez 4-6 tyg
Û Terbinafina: 62,5mg/d (10-20 kg) przez 4-6 tyg
125mg/d (20-40 kg)
250mg/d (>40 kg)
Grzybica skóry gładkiej Tinea Curtis glabrae
·
Czynniki etiologiczne: antropofilne, zoofilie i geofilne dermatofity
·
Obraz kliniczny:
a)ogniska rumieniowo- złuszczaj Ģ ce, obr Ģ czkowate, na obwodzie z obecno Ļ ci Ģ grudek,
p ħ cherzyków, krost, dobrze odgraniczone od otoczenia;
b)zmiany spowodowane przez dermatofity zoofilie maj Ģ bardziej zapalny charakter i
mog Ģ by ę na całej powierzchni pokryte p ħ cherzykami i krostkami;
c)zmiany przewlekłe wywołane przez dermatofity antropofilne s Ģ sinoczerwone
pokryte otr ħ biasto złuszczaj Ģ cym si ħ naskórkiem
d)szybki przebieg i ust ħ powanie bez pozostawienia blizn, Ļ wi Ģ d silnie nasilony
·
Ň nicowanie:
a) Łojotokowe zapalenie skóry
b) Chłoniaki skóry i stany przedchłoniakowe
c) Łupie Ň Ň owy Gilberta
d) Atopowe zapalenie skóry
e) Liszajec zaka Ņ ny
f) Tocze ı rumieniowaty (przej Ļ ciowy, układowy, skórny)
Grzybica pachwin Tinea inguinalis:
·
Czynniki etiologiczne: E. Flocosum, T. rubrum
·
Obraz kliniczny:
a) Ogniska rumieniowe: złuszczaj Ģ ce si ħ obwodowo z gł ħ bi fałdów skórnych
na obwód liczne wykwity grudkowe i krostkowe pokrywaj Ģ ce si ħ strupami;
obrze Ň e blaszek jest kształtu obraczkowatego o rysach festonowatych
b) Zmiany lokalizuja si ħ w obr ħ bie fałdów pachwinowych, nadbrzuszu i
podbrzuszu
c) Zmianom towarzyszy ró Ň nie nasilony Ļ wi Ģ d
d) Cz ħĻ ciej choruja m ħŇ czy Ņ ni, zwłaszcza dorastaj Ģ cy chłopcy
e) Nie Ļ wieci w lampie Wooda
13
·
Ň nicowanie:
a) Zaka Ň enie bakteryjne wywołane przez propionibacterium minimissimum –
erytrazma – Ļ wiec Ģ w lampie Wooda na kolor pomara ı czowy
b) Wyprzeniem bakteryjnym w fałdach
c) Wyprzeniem zwykłym
d) Wyprzeniem dro Ň d Ň akowym (spowodowanym przez candida ã daje
ogniska satelitarne
Grzybica pachwin Tinea pedum:
·
Podział:
a) Potnicowa
b) Mi ħ dzypalcowa
c) Złuszczaj Ģ a
d) Mokasynowa ã charakterystyczny wygl Ģ d te Ň u chorych na łuszczyc ħ
·
Etiologia:
a) T. rubrum (antr.)
b) T mentagrophytes v. Interdigitalis (antr.)
c) E. flocccosum (antr.)
d) T. tonsurans (antr.)
·
Ň nicowanie grzybicy potnicowej:
a) ostry wyprysk alergiczny
b) łuszczyca krostkowe
c) bakteryd krostkowy
d) wyprysk potnicowy
Grzybica dermatofitowa paznokci:
·
Etiologia:
a) T. trichophytica unguium ã onychniloza
b) T. rubrum
c) T. mentagrophytes interdigitalis, granulosum
·
Cechy kliniczne:
a) rogowacenie podpaznokciowe z utrat Ģ przejrzysto Ļ ci i zmian Ģ zabarwienia
płytki paznokciowej (za Ň ółcenie, zbielenie)
b) onycholiza
c) łamliwo Ļę , krucho Ļę paznokci
d) objaw siateczki poprzecznej i gał Ģ zkowatej
e) niejednoczesne zaj ħ cie płytek paznokciowych, polimorfizm zmian
klinicznych
f) brak zapalenia tkanki okołopaznokciowej
·
Postacie kliniczne:
a) dystalna i boczna podpłytowa grzybica paznokci (DLSO)
b) proksymalna podpłytowa grzybica paznokci (PSO)
c) biała powierzchowna grzybica paznokci (WSD)
d) całkowita dystroficzna grzybica płytki paznokciowej (TDO)
e) Ļ ródpłytkowa grzybica paznokci (EO)
·
Cech Ģ charakterystyczn Ģ grzybicy paznokci jest nierównomierno Ļę i
nierównoczesno Ļę zmian, cz ħ stsza w paznokciach stóp
14
Ň nicowanie:
a) liszaj płaski
b) łuszczyca
c) ple Ļ nica paznokci
Ple Ļ nica paznokci:
·
etiologia:
a) Acauliosis unguium
b) Scopulatiopsis brevicaulis
Cechy kliniczne:
a) wzdłu Ň osi palca przez nienaruszon Ģ płytk ħ paznokciow Ģ prze Ļ wiecaj Ģ
biało- Ň ółtawe pasma kruchych mas rogowych znajduj Ģ cych si ħ pod płytk Ģ ,
która jest cz ħĻ ciowo odwarstwiona
b) zwykle brak odczynu zapalnego w tkance okołopaznokciowej
c) zmiany dotycz Ģ prawie wył Ģ cznie paznokci paluchów
d) bardzo przewlekły przebieg schorzenia
Łupie Ň pstry= Pitypiasis versicolor
·
etiologia:
a) Pithyrosporum ovale
·
Cechy kliniczne:
a) Ň ółtobrunatne lekko złuszczaj Ģ ce si ħ plamy o powierzchni od kilku mm do
du Ň ych zlewaj Ģ cych si ħ ognisk; plamiste odbarwienia s Ģ stanem zej Ļ ciowym
aktywnych ognisk grzybiczych;
b) miejsca predylekcyjne to skóra pleców, karku, klatki piersiowej, rzadko
przedramiona, twarz i owłosiona skóra głowy;
c) Ň ółta fluorescencja w lampie Wooda;
d) choroba dotyczy osób po okresie dojrzewania i w wieku dojrzałym
e) leczenie miejscowe: bifonazol, klotrimazol, ekonazol, mikonazol,
terbinafina;
f) leczenie ogólne w przypadku rozległych zmian opornych na leczenie
miejscowe: ketokonazol, itrakonazol, flukonazol
g) wyst ħ puje w dwóch formach:
-dro Ň d Ň opodobnej
-micelarnej
Dro Ň d Ň yca skóry i błon Ļ luzowych…………
Dro Ň d Ň yca paznokci i wałów paznokciowych…………
Dro Ň d Ň yca wyprzeniowa…………..
Kandydoza wyprzeniowa……………
Zapalenie dro Ň d Ň akowe jamy ustnej…………………………..
A.T
15
·
·
Zgłoś jeśli naruszono regulamin