NEW Alex Collier 2009 Interview (05 of 11).txt

(6 KB) Pobierz
{1}{1}29.970
{1299}{1604}Chcia�bym tylko przypomnie�, robimy ten film w twoim rodzinnym domu, mo�liwe, �e us�yszymy w tle jakie� dziwne d�wi�ki.
{1618}{1900}W jaki spos�b przej�cie Uk�adu S�onecznego przez p�aszczyzn� galaktyki wp�ynie na Uk�ad S�oneczny, Ziemi� i na nas na Ziemi?
{1943}{2150}Nie by�o mnie tu, gdy zdarzy�o si� to po raz ostatni, ale z tego co mi powiedziano, jednym z powod�w do obaw jest fakt,
{2155}{2616}�e ta p�aszczyzna ma bardzo silne pole grawitacyjne i magnetyczne. Poniewa� ma pole magnetyczne, jest tam sporo kosmicznych �mieci.
{2642}{3114}I gdy Uk�ad S�oneczny i ca�a galaktyka obraca si� wok� centrum, nie jest to zwyk�y ruch eliptyczny,
{3118}{3426}poruszamy si� jeszcze w g�r� i w d�, i cykl tego ruchu trwa 12 600 lat,
{3430}{3795}w trakcie tego ruchu przecinamy p�aszczyzn� galaktyki i to czas szczeg�lnie niebezpieczny dla Ziemi.
{3802}{4148}Ziemia odbije si� od tej p�aszczyzny, co spowoduje wiele zmian na planecie.
{4151}{4613}Ka�de miejsce na planecie zmieni si� z powodu tego odbicia, kt�re nast�pi, zanim przekroczymy p�aszczyzn� galaktyki.
{4659}{4724}Tak to rozumiem.
{4741}{4973}Nie wiem, czy spowoduje to przebiegunowanie Ziemi, ale tak mo�e si� zdarzy�.
{4973}{5127}Wiemy z zapis�w geologicznych, �e to ju� mia�o miejsce wcze�niej, nie wiemy czy nast�pi to teraz,
{5127}{5358}ale jest du�e prawdopodobie�stwo, �e tak mo�e by�. To pow�d do obaw, bo zmieni to linie brzegowe na ca�ej Ziemi.
{5450}{5815}Powiedzia�e�, �e jest bardzo wiele �yczliwych istot pozaziemskich, kt�re nam pomagaj�. Co robi� by pom�c ludzko�ci i czy to wystarczy?
{5826}{6053}Nie mog� powiedzie� dok�adnie o ka�dej interwencji, jaka mia�a miejsce na Ziemi, wiem, �e to jest faktem.
{6063}{6296}Czy to b�dzie wystarczaj�ce? Nie wiem, zak�adam, �e oni robi� tu rodzaj inwestycji, inwestuj� sw�j czas i energi�,
{6304}{6603}by nam pom�c przej�� przez te dramatyczne etapy, przej�� przez te wyzwania, przez czas rozwoju,
{6603}{6865}przez kt�ry musimy przej��, bo w�a�nie jest tu� przed nami � wi�c mo�emy mie� tylko nadziej� i wiar�.
{6880}{7250}Dla ludzi, kt�rzy boj� si�, �e nie przetrwaj� czasu przemian Ziemi, co z porad duchowych od Andromedan pomo�e ludziom pokona� ich l�ki?
{7280}{7511}Je�li zajrzysz do ksi��ki Defending Sacred Ground (Broni�c �wi�tej Ziemi) jest tam sporo wiedzy, kt�r� si� podzielili.
{7519}{7916}Jeden z esej�w jest zatytu�owany L�k, drugi Istnienie, oddaj�cy cze�� Istnieniu, m�wi�cy o naszej relacji z Istnieniem.
{7924}{8038}Jest te� bardzo du�o wiedzy, kt�rej nam nie przekazali, ale...
{8049}{8577}...zawsze nazywali ten czas czasem zaawansowanej dojrza�o�ci, czyli w�a�ciwie - nie mam odpowiedzi na to pytanie.
{8584}{8800}Wiem, �e nie b�d� mieszka� blisko wybrze�a, zamierzam si� przeprowadzi� w G�ry Skaliste.
{8810}{9098}Przenosz� si� w okolice wy�yny Kolorado � tam zamierzam by� � to jest dobre miejsce w Ameryce P�nocnej.
{9125}{9301}Ka�dy - ludzie musz� s�ucha� samych siebie, musz� by� sami sobie przewodnikami.
{9321}{9602}Tu nie chodzi o zbawicieli, ka�dy musi sta� si� swoim Chrystusem, doj�� do tego, dostroi� si�, s�ucha�.
{9607}{9869}Doj��, gdzie powinni by�, co powinni robi�. To cel dojrza�o�ci - doj�� to tego stanu.
{9871}{10160}Na przyk�ad, wr��my do pytania, kt�re zada�em wiele lat temu: Jaki b�dzie los Ziemian?
{10180}{10411}Odpowiedzi� by�o: "Staniecie si� absolutnie pewni siebie i wolni, by�cie mogli bezwarunkowo odpowiada� za siebie,"
{10418}{10719}"bez ch�ci akceptowania �adnego autorytetu." I to wszystko � to jest istota prawdziwej dojrza�o�ci. Doj�� do tego stanu.
{10766}{11109}Wiedzie� to, po prostu wiedzie�. Nie jestem od tego, by naucza� ludzi. Nigdy si� na to nie pisz�.
{11130}{11503}Nie po tym, w jaki spos�b cywilizacje na Ziemi traktowa�y nauczycieli, by�y dla nich bezlitosne, wi�c ja nie mam na to ochoty.
{11508}{11913}M�wi�c o przetrwaniu, powiedzia�e�, �e przetrwanie to fa�szywa obietnica � co mia�e� na my�li? W sensie duchowym?
{11914}{12202}W sensie duchowym � fizyczno�� to tylko chwila. Jeste� tu, jednym z powod�w dla kt�rych do�wiadczasz fizyczno�ci jest uczenie si�,
{12205}{12788}zbieranie wiedzy, do�wiadczenie ka�dego rodzaju � duchowe, mentalne, fizyczne - zebranie tego, aby uczy� swoj� dusz�.
{12852}{13113}Wiem, �e wielu ludzi ma r�ne pogl�dy na reinkarnacj�, ale ja nie mam w�tpliwo�ci, �e reinkarnacja jest faktem.
{13124}{13433}Nie umieramy, gdy nasze cia�o fizyczne przestaje dzia�a�, my idziemy gdzie indziej, wielu z nas wraca,
{13438}{13579}�yjemy jeszcze raz, uczymy si� r�nych rzeczy, tworzymy r�ne scenariusze,
{13582}{13796}kt�re dadz� nam lekcje z wiedzy, kt�rej chcemy, by uczy� nasz� dusz�.
{13814}{14190}To nie jest nic nowego, ludzie m�wi� o tym od tysi�cy lat. I jestem przekonany, �e ta wiedza przetrwa�a, poniewa� jest prawdziwa.
{14226}{14566}I by�oby dla mnie bez sensu, gdybym by� tw�rc� wszystkiego, by da� ludziom dusz� na jedno �ycie,
{14575}{14821}idee do kt�rych maj� doj�� w ci�gu jednego �ycia, na tej planecie? To niemo�liwe!
{14858}{15082}To niemo�liwe, szczeg�lnie, gdy wszystko jest tak przekr�cone i zakr�cone, jak jest.
{15119}{15256}Wi�c � zabij �eby przetrwa� � czy to ma sens?
{15256}{15511}Nie, to nie ma sensu. Bo idea zaawansowanej dojrza�o�ci,
{15522}{15699}przej�cia w duchow� zaawansowan� dojrza�o��, oznacza uczenie si� jak tworzy� mi�o��.
{15705}{15918}To najwi�ksza lekcja � je�li tworzysz mi�o��, zostawiasz dziedzictwo mi�o�ci. Nic innego nie jest prawdziwe.
{15922}{16301}Wygl�da jak prawdziwe, bo ��czy ci� z tym tak wiele emocji, ale nie jest prawdziwe, nie trwa.
{16344}{16466}Trudno to wyja�ni�. Nie by�em przygotowany na to pytanie.
{16582}{16689}Wi�c to wszystko na ten temat, co mog� powiedzie�.
{16696}{16859}Alex, co mia�e� na my�li, gdy m�wi�e� o otwieraniu ludzkiego DNA?
{16860}{17276}Moje rozumienie tego jest takie: b�dziemy �wiadkami wydarze� na miar� kosmosu, mog� by� one przeprowadzone przez przyjazne istoty pozaziemskie.
{17286}{17718}Oni maj� technologi�, kt�ra pozwoli uwolni� pami�� duszy w naszych cia�ach i to wywo�a reakcj�...
{17728}{17950}...ca�kowitej, fizycznej pami�ci, nie tylko dla cia�a, ale i dla umys�u i duszy.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin