NEW Alex Collier 2009 Interview (04 of 11).txt

(6 KB) Pobierz
{1}{1}29.970
{2}{129}Je�li to prawda, a dla mnie to bardzo prawdopodobne.
{130}{411}Je�eli mamy tak zaawansowan� technologi�, po co wydajemy tak du�o pieni�dzy na rzeczy, kt�rych nie potrzebujemy?
{423}{566}Te pieni�dze mog�yby pom�c ma�ym firmom, wesprze� gospodark�.
{567}{813}Dlaczego nie pomo�emy ludziom sp�aci� hipoteki? Obecnie 70-80 milion�w dom�w jest pustych.
{825}{990}Dlaczego nie zrobimy czego�, �eby mogli zamieszka� tam bezdomni? To jest oburzaj�ce.
{991}{1267}Dali�my Wall Street 10 bilion�w dolar�w i 2-3 procenty z tego zosta�y po�yczone z powrotem ludziom.
{1270}{1820}Wystarczy tego. Nie, to nie dzia�a. I nie o to chodzi. Ten rz�d powinien by� dla ludzi. Nie dla bankier�w, o bankierach i tylko dla bankier�w. Nie.
{1986}{2317}Musi zmieni� si� paradygmat. Ale to musi przyj�� od ludzi. Zamiast narzeka�, we�cie z powrotem kontrol� w swoje r�ce.
{2319}{2661}Je�li nie lubicie tego co robi rz�d, zaanga�ujcie si�, g�osujcie. Je�li nie zmienisz rz�du w Waszyngtonie, zmienisz lokalne w�adze.
{2667}{2954}Musimy CO� zrobi�, bo mamy bardzo ma�o czasu. I Program w jaki� spos�b sprowadzi� z powrotem do rzeczywisto�ci.
{2963}{3284}Nie znam mechanizm�w, nie wiem jak to zrobi�, ale kto� to wie. Kto� wie, jak zbudowa� ten most i sprowadzi� Program do naszej rzeczywisto�ci.
{3293}{3566}Wzi�� t� technologi� bardziej zaawansowan� o tysi�ce lat i sprowadzi� j� do naszego �wiata, �eby pom�c �rodowisku, a nas uczyni� wolnymi.
{3577}{3897}Kto chce �y� jak niewolnik? Nikt, nikt na �wiecie. Ka�dy obywatel chce wolno�ci, ka�dy chce by jego dzieci ros�y jako wolni ludzie.
{3907}{4220}Moje dzieci, twoje dzieci � one nigdy nie zaznaj� wolno�ci, jak� my znamy. To tragedia!
{4240}{4272}To tragedia!
{4290}{4629}I nie ma znaczenia, kto utraci� kontrol�, ani kiedy � wa�ne jest, �e utracili�my kontrol�. I teraz trzeba j� odzyska�.
{4649}{5029}Nie wiem jak to rozwi�za�. Podaj� informacje jakie mam. To jest bardzo skomplikowane.
{5031}{5220}Czy mog� zapyta� o twoje ostatnie kontakty z Andromedanami? Ponowi�e� je w ci�gu ostatniego roku,
{5230}{5513}po 5 czy 6 latach braku kontaktu, gdy zdecydowa�e�, �e chcesz �y� w�asnym �yciem, nie chcia�e� by� ich rzecznikiem, ani pos�annikiem.
{5895}{6256}Ale w ostatnim roku skontaktowa�e� si� z nimi ponownie. Czy mo�e oni mog� nam pom�c znale�� wyj�cie z tej sytuacji?
{6355}{6654}Kontakt, kt�ry mia� miejsce, mia� na celu ustalenie, na ile chc� si� zn�w zaanga�owa�.
{6660}{6855}Wa�ne by�cie zrozumieli, �e to ja zdecydowa�em si� na przerw�.
{6862}{7118}Przyczyn by�o wiele, du�o si� wtedy dzia�o w moim �yciu osobistym, ale wa�ne by�cie wiedzieli, �e bardzo trudno by�o mi �y� w dw�ch �wiatach.
{7119}{7474}Drugim powodem by�o � musia�em dokona� pewnych poszukiwa�, musia�em przej�� przez sw�j rozw�j duchowy - mam ciemn� stron� duszy.
{7501}{7952}I musia�em przez to przej��, �eby stworzy� nowe, lepsze �ycie dla siebie, poczu� si� bezpieczniej z tym kim jestem i jakie jest moje miejsce na Ziemi.
{7960}{8228}I by�o te� dla mnie wa�ne, by zn�w skupi� si� na mojej rodzinie � to by� m�j priorytet i to zawsze b�dzie m�j priorytet.
{8381}{8691}W informacjach, kt�re przekazali nam wcze�niej � w�a�ciwie zawarli to � chodzi o to by�my dojrzeli do odpowiedzialno�ci i doros�o�ci.
{8716}{9071}Trzeba po�wi�ci� czas, by wyciszy� si� na tyle, by us�ysze� swoj� cz�stotliwo�� i po��czy� si� ze sob�, ze swoj� dusz�.
{9081}{9409}Trzeba zobaczy� siebie nie tylko jako fizyczno��, ale fizyczno�� i dusz�, ca�o��.
{9414}{9664}Nie tylko cia�o, nie jeste�my przypadkiem, stosem pierwiastk�w, kt�re przypadkiem zamieni�y si� w nas.
{9688}{10064}W tym jest wi�kszy plan, ostateczny, boski cel, dla ka�dego cz�owieka, kt�ry tu jest, tu i w innych �wiatach.
{10072}{10255}Ale indywidualn� odpowiedzialno�ci� ka�dego z nas jest wiedzie�, co to jest, odszuka� to.
{10259}{10590}I o to chodzi, nie mo�na tego ignorowa�, bo wszystkie systemy, kt�re zbudowali�my na osobowo�ci, nie s� prawdziwe, i si� rozpadn�.
{10595}{10749}Nie przetrwaj�, bo nie s� prawdziwe. Co jest prawdziwe?
{10789}{10999}Kiedy m�wimy o tworzeniu rzeczywisto�ci, kt�ra jest samowystarczalna, to czy chodzi o surowce naturalne?
{11011}{11330}Wiecie co, gdyby kompleks militarno-przemys�owy i rz�d by�y naprawd� uczciwe, mo�emy zmieni� sytuacj� w ci�gu roku.
{11344}{11490}Przestaliby�my czerpa� surowce naturalne z Ziemi. Mamy ju� wystarczaj�co wszystkiego w tej chwili.
{11492}{11686}Nie chodzi tu o wielko�� populacji, tu chodzi o kontrol� � oni chc� kontrolowa� ka�dego. Oni to nakr�caj�.
{11714}{12002}Nakr�caj� to, bo si� boj�, nie umiej� tego zrobi�, bo nie taki by� cel � Ziemia nie mia�a by� wi�zieniem,
{12003}{12151}a my nie mieli�my by� wi�niami w naszym w�asnym domu. To nie mo�e zadzia�a�, ok?
{12161}{12552}Ale my musimy jednocze�nie, my musimy wyst�pi� z szeregu � jako ojcowie, synowie, ludzie � wyst�pi� i wzi�� na siebie odpowiedzialno��.
{12556}{12719}I musimy wiedzie�, jakie s� nasze priorytety. Co jest s�uszne.
{12821}{13261}Mam du�y szacunek do �o�nierzy, ale pami�tajcie � gdy zostajesz �o�nierzem, wci�� jeste� obywatelem.
{13261}{13644}Czyli jak ko�czysz s�u�b�, zn�w jeste� obywatelem. Czyli je�eli odbierasz jakie� prawa ludziom � ty je tak�e tracisz.
{13667}{14003}Musisz o tym pami�ta�. Gdy otrzymujesz rozkaz � czy jest dobry, czy jest s�uszny? Bo on wr�ci do ciebie, jak bumerang.
{14118}{14288}Nie mo�emy zwr�ci� si� przeciwko sobie � nie o to tu chodzi. Tu chodzi o to by�my stali z podniesion� g�ow�,
{14288}{14412}by�my byli razem, by�my mieli pewno��, �e idziemy w kierunku wsp�lnego celu.
{14415}{14606}Na przyk�ad rozpoczynanie wojny domowej � nie potrzebujemy �adnej wojny! Ludzie chc� j� zacz��, bo s� tak rozgniewani,
{14607}{14713}chcieliby to wszystko wypu�ci� w powietrze, ca�y ten gniew i z�o��.
{14717}{15063}We� te emocje i zr�b z nimi co� pozytywnego, nie musisz niszczy�, to stworzy wi�ksze podzia�y, wszystko b�dzie du�o gorsze,
{15066}{15346}a uzdrowienie b�dzie trwa�o d�u�ej. Nie ma na to czasu � nadchodz� wielkie zmiany � dla naszej �wiadomo�ci i na poziomie fizycznym,
{15350}{15748}dla Ziemi i dla nas � musimy przesta� gra�, przesta� si� bawi�. To szale�stwo.|- Musz� zrobi� przerw�.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin