Bękarty Wojny 2.txt

(36 KB) Pobierz
{1}{26}przy ��ku.
{40}{165}Proponuj� toast za najwi�ksz�|aktork� Niemiec.
{172}{319}Nie ma Dietrich, nie ma Riefenstahl!|Jest tylko Von Hammersmark!
{323}{389}- Tak jest!|- Na zdrowie!
{512}{565}Dobrze, zacznijmy jeszcze raz...
{641}{728}Pani Von Hammersmark,|co pani� sprowadza do Francji?
{732}{829}To nie pa�ski interes, sier�ancie.
{877}{944}By� mo�e nie wyczerpa� pan jeszcze|cierpliwo�ci tej damy...
{948}{1045}swoim pijackim, prostackim zachowaniem,
{1049}{1131}ale z pewno�ci� wyczerpa� pan moj�.
{1136}{1224}Przypominam panu, sier�ancie,|�e jest pan w wojsku.
{1228}{1289}To jest stolik oficerski!
{1328}{1419}Sugeruj�, �eby przesta� pan|napastowa� t� pani�...
{1423}{1496}i wr�ci� do swojego stolika!
{1611}{1751}Prosz� wybaczy�, kapitanie,|ale ma pan niezwyk�y akcent.
{1803}{1861}Sk�d pan pochodzi?
{1895}{1978}Sier�ancie, musisz by� albo pijany|albo szalony...
{1982}{2110}�eby zwraca� si� do wy�szego rang�|oficera z tak� impertynencj�.
{2114}{2160}Czyni� was odpowiedzialnymi za niego!
{2164}{2198}Lepiej si� nim zajmijcie...
{2202}{2298}bo sp�dzi urodziny Maxa w areszcie|za pija�stwo w miejscu publicznym!
{2303}{2365}Czy mog� o co� zapyta�?
{3095}{3239}Podobnie jak ten �wie�o upieczony ojciec,|r�wnie� mam ucho do akcent�w.
{3316}{3445}I podobnie jak jemu,|pa�ski wydaje mi si� niezwyk�y.
{3455}{3495}Sk�d pan pochodzi, kapitanie?
{3499}{3527}Majorze, to wielce nie...
{3531}{3696}Nie m�wi�em do pana, poruczniku Monachium.|Ani do pana, poruczniku Frankfurt.
{3724}{3844}M�wi�em do pana,|kapitanie Nie-Wiem-Sk�d.
{3941}{4055}Urodzi�em si� w wiosce|u podn�a Piz Balu.
{4070}{4118}- Tej g�ry?|- Tak.
{4128}{4262}Tam wszyscy m�wimy w ten spos�b.|Widzia� pan film z Riefenstahl?
{4281}{4355}- Tak.|- Zatem widzia� mnie pan.
{4359}{4507}- Pami�ta pan scen� z narciarzami i pochodni�?|- Tak, pami�tam.
{4532}{4680}W tej scenie zagra�em ja, m�j ojciec,|moja siostra i dw�ch braci.
{4704}{4849}M�j brat jest tak przystojny,|�e re�yser Pabst zrobi� mu zbli�enie.
{4853}{4951}Panie majorze, je�li moje s�owa|co� znacz�,
{4955}{5074}potwierdzam wszystko, co m�ody pan kapitan|w�a�nie powiedzia�.
{5084}{5191}Pochodzi z wioski pod Piz Balu,|zagra� w tym filmie,
{5195}{5295}a jego brat jest znacznie|od niego przystojniejszy.
{5525}{5593}Prosz� wr�ci� do swoich przyjaci�.
{5664}{5741}- Mog� si� przysi���?|- Jak najbardziej, panie majorze.
{5952}{6063}Wi�c st�d wzi�� si� pa�ski|niecodzienny akcent.
{6068}{6142}Niezwyk�e.|Zatem co pan tu robi, kapitanie?
{6146}{6226}Poza towarzyszeniem tej|cudownej damie?
{6240}{6317}C�, ta przyjemno��|nie wymaga wyja�nienia.
{6327}{6440}Mia�em na my�li Francj�.|Oczywi�cie nie stacjonuje pan tu,
{6444}{6481}bo wiedzia�bym o tym.
{6486}{6539}Zna pan ka�dego Niemca we Francji?
{6543}{6581}Ka�dego wartego znania.
{6721}{6842}Tu mo�e le�e� problem.|Nie twierdzimy, �e jeste�my tego warci.
{6846}{6913}Do�� tych frywolno�ci.|Co pan robi we Francji?
{6923}{7019}Zabieram t� dam� na premier�|filmu ministra Goebbelsa.
{7061}{7225}- B�dzie pan jej eskort�?|- Kto� musi nie�� zapalniczk�.
{7350}{7448}Kapitan jest moj� randk�,|ale wszyscy trzej s� moim go��mi.
{7452}{7573}Jeste�my starymi przyjaci�mi, majorze.|Z bardzo starych czas�w.
{7577}{7686}Starszych, ni� aktorka powinna wspomina�.
{7763}{7826}W takim razie,|prosz� pozwoli� mi wznie�� toast...
{7830}{7887}za trzech najszcz�liwszych|ludzi na tej sali.
{7891}{7924}Za to wypij�.
{8299}{8393}Musz� przyzna�, �e ta gra|wygl�da na ca�kiem zabawn�.
{8397}{8486}Nie przy��czy�em si� do nich,|poniewa� mia� pan racj�, kapitanie,
{8490}{8570}oficerowie nie powinni|spoufala� si� z �o�nierzami.
{8574}{8678}Ale skoro s� tu sami oficerowie...
{8683}{8746}oraz szanowna dama, ich przyjaci�ka...
{8750}{8832}- mo�e zagramy?|- Tak. Cudownie. Zagrajmy.
{8836}{8880}Wspaniale.
{9115}{9163}A wi�c, moi panowie...
{9173}{9289}gra polega na tym, �eby napisa�|na karcie imi� s�awnej osoby,
{9293}{9346}prawdziwej lub fikcyjnej,|to nieistotne.
{9350}{9410}Na przyk�ad Konfucjusz albo Fu Manchu.
{9414}{9453}Eric, wi�cej o��wk�w!
{9457}{9505}Ale musz� by� s�awne.|�adne ciocie Fridy.
{9509}{9573}Kiedy ju� napiszecie,|po��cie kart� napisem do sto�u...
{9577}{9633}i przesu�cie do osoby|po waszej prawej.
{9637}{9657}Dzi�kuj�.
{9661}{9731}Osoba po waszej lewej|przesunie kart� osobie naprzeciwko.
{9735}{9912}Trzeba wzi�� kart�, nie patrz�c na ni�,|poliza� i przyklei� sobie do czo�a.
{9936}{10037}Macie 10 pyta� i odpowiedzi "tak" lub "nie",|�eby zgadn�� kim jeste�cie.
{10234}{10301}Mo�e spr�bujemy?|Wszyscy pisz� wybrane imiona.
{10723}{10781}A wi�c...?|Dobrze.
{10796}{10931}Pozw�lcie, �e zaczn�.|Jestem Niemcem?
{10942}{10977}Nie.
{10981}{11031}- Jestem Amerykaninem?|- Nie.
{11036}{11167}- Chwileczk�, przecie�...|- Nie b�d� �mieszny. Nie urodzi� si� w Ameryce.
{11171}{11266}- Ale odwiedzi�em Ameryk�?|- Tak.
{11319}{11406}- Czy wizyta by�a korzystna?|- Nie dla pana.
{11449}{11569}- Czy moja ojczyzna to kraj egzotyczny?|- Tak.
{11646}{11823}Mo�e to by� albo d�ungla albo kraj orientalny.|Zawierz� swojej intuicji...
{11827}{11893}- i zapytam czy pochodz� z d�ungli?|- Tak.
{11897}{11992}Mniej wi�cej teraz mo�na zapyta�|czy jest si� postaci� prawdziw� czy fikcyjn�,
{11996}{12071}my�l� jednak, �e to by�oby zbyt proste,|wi�c nie zapytam o to.
{12075}{12156}A wi�c urodzi�em si� w d�ungli,
{12160}{12291}odwiedzi�em Ameryk�, ale ta wizyta|nie by�a dla mnie korzystna,
{12295}{12397}wi�c wynika z tego, �e musia�a by�|dla kogo� innego.
{12568}{12709}Gdy przyby�em z d�ungli do Ameryki...|czy przyp�yn��em �odzi�?
{12713}{12741}Tak.
{12789}{12851}- Czy przyby�em wbrew swojej woli?|- Tak.
{12952}{13026}- Czy podczas podr�y by�em w kajdanach?|- Tak.
{13030}{13092}Gdy dotar�em do Ameryki,|by�em pokazywany w kajdanach?
{13096}{13107}Tak.
{13111}{13178}- Czy to historia Murzyna w Ameryce?|- Nie.
{13193}{13245}Zatem musz� by� King-Kongiem.
{13302}{13365}Brawo.|Jestem pod wra�eniem.
{13380}{13466}Skoro odpowiedzia�em prawid�owo,|wszyscy musz� wypi� do dna.
{13629}{13653}Kto nast�pny?
{13673}{13872}Majorze, nie chc� by� niegrzeczny,|ale nasz czw�rka to bardzo dobrzy przyjaciele.
{13898}{13990}Nie widzieli�my si�|od bardzo d�ugiego czasu.
{13999}{14133}Majorze, obawiam si�,|�e pan si� narzuca.
{14177}{14227}Pozwoli pan,|�e si� nie zgodz�.
{14263}{14404}Tylko je�li szanowna pani uzna|moj� obecno�� za narzucanie si�,
{14408}{14494}w�wczas stan� si�|niepo��danym natr�tem.
{14580}{14654}- Czy ja si� narzucam, droga pani?|- Ale� sk�d, majorze.
{14658}{14695}Tak my�la�em.
{14719}{14816}Po prostu pan kapitan|jest nieczu�y na m�j urok.
{15170}{15292}�artuj�.|Oczywi�cie, �e si� narzucam.
{15296}{15431}Pozw�lcie panowie, �e nape�ni� wasze kieliszki|i po�egnam si� z pa�stwem.
{15435}{15518}Eric ma butelk� trzydziestotrzyletniej,|jedno s�odowej szkockiej whisky,
{15522}{15590}prosto ze szkockich g�r.|Co wy na to, panowie?
{15594}{15653}Jest pan bardzo szczodry, majorze.
{15657}{15734}Eric!|Trzydziestotrzyletnia i nowe szklanki!
{15738}{15825}Nie wolno zanieczy�ci� trzydziestotrzyletniej|pomyjami, kt�re pili�cie.
{15829}{15859}- Ile kieliszk�w?|- Pi��.
{15863}{15922}Nie dla mnie.|Lubi� szkock�, ale ona nie lubi mnie.
{15926}{15972}Dla mnie te� nie.|Zostan� przy b�belkach.
{15976}{16044}Trzy kieliszki.
{16875}{16947}- Pani Von Hammersmark...|- Dzi�kuj�.
{17015}{17083}Za tysi�cletni� Niemieck� Rzesz�!
{17087}{17144}Za tysi�cletni� Rzesz�!
{17366}{17425}Do�� ju� mam tej szopki.
{17495}{17529}S�ysza� pan to?
{17567}{17711}To by� d�wi�k mojego Waltera,|wycelowanego prosto w pa�skie j�dra.
{17740}{17851}Dlaczego celuje pan Waltera|w moje j�dra?
{17855}{17942}Poniewa� w�a�nie si� pan zdradzi�,|kapitanie.
{17946}{18030}Ma pan tyle wsp�lnego z Niemcami,|co ta szkocka.
{18229}{18254}- C�, majorze...|- Majorze...
{18258}{18299}Stul pysk, szmato.
{18303}{18358}Chcia� pan co� powiedzie�?
{18436}{18542}Chcia�em powiedzie�,|�e jest nas dw�ch.
{18550}{18662}Mam pistolet wycelowany w pa�skie jaja,|od kiedy pan tu usiad�.
{18686}{18722}Czyli jest nas trzech.
{18726}{18836}A z tej odleg�o�ci,|prawdziwy ze mnie Fredrick Zoller.
{18863}{18933}Chyba mamy tutaj do��|delikatn� sytuacj�.
{18937}{19109}Majorze, wstanie pan i wyjdzie z nami|przez tamte drzwi.
{19113}{19167}Nie, nie, nie...|nie wydaje mi si�.
{19171}{19254}Wydaje mi si�, �e obaj wiemy...
{19258}{19354}�e oboj�tnie co stanie si�|z pozosta�ymi osobami na tej sali,
{19358}{19459}my dwaj nigdzie nie p�jdziemy.
{19464}{19622}Szkoda mi tylko starszego sier�anta Wilhelma...|i jego mi�ych przyjaci�.
{19641}{19738}Je�li chcecie prze�y�,|B�dziecie musieli ich te� zastrzeli�.
{19742}{19841}Wygl�da na to, �e malutki Max|b�dzie dorasta� jako sierota.
{19845}{19881}Smutne.
{20035}{20128}Skoro tak, staruszku, mam nadziej�,|�e nie masz nic przeciwko temu,
{20132}{20184}�e przejd� na j�zyk kr�l�w.
{20203}{20261}Nawet nalegam, kapitanie.
{20391}{20507}W Piekle maj� specjalne miejsce dla ludzi,|kt�rzy marnuj� dobr� szkock�.
{20511}{20612}Ca�kiem mo�liwe, �e za chwil�|zapukam do ich wr�t.
{20703}{20803}Musz� przyzna�... naprawd� wyborna.
{20914}{21043}Je�li chodzi o t� kaba��,|w kt�r� si� tu wpakowali�my...
{21072}{21150}wydaje si�, �e zosta�o panu|do zrobienia tylko jedno.
{21154}{21198}Mianowicie?
{21207}{21303}- Stiglitz...|- Po�egnaj si� ze swoimi nazistowskimi jajami.
{22158}{22293}Wy tam! Kim jeste�cie?|Anglicy? Amerykanie? Co?
{22317}{22394}/Amerykanie.|/A ty?
{22403}{22457}Jestem Niemcem, idioto!
{22461}{22520}/Dobrze m�wisz po angielsku|/jak na Niemca.
{22524}{22610}Zgadzam si�.|Wi�c porozmawiajmy.
{22639}{22682}/Dobra.|/M�w.
{22691}{22739}Jestem ojcem.
{22753}{22832}Dzisiaj urodzi� mi si� syn.|We Frankfurcie.
{22836}{22924}Pi�� godzin temu.|Nazywa si� Max.
{22928}{23004}My tylko pili�my i �wi�towali�my.
{23008}{23099}To oni zacz�li strzela� i zabija�.|To nie moja wina!
{23103}{23226}/Dobrze, dobrze... to nie twoja wina.|/Jak si� nazywasz...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin