Sex w kinie.txt

(2 KB) Pobierz
By�am ostatnio tak zabiegana, �e nie mog�am znale�� nawet chwili aby opisa� sw�j wypad do kina ;)

Wszystko posz�o po mojej my�li... film by� wy�wietlany ju� wystarczajaco d�ugo by nie zwali�y si� na niego t�umy, poza tym istnieje wiele ciekawszych zaj�� do roboty w pi�tkowy wiecz�r ni� ogl�danie podryg�w Richarda ;) nie licz�c mnie i Daniela, by�o ok 15-20 os�b - same pary, kt�re tak rozlokowa�y si� po ca�ej sali by mie� jak najwi�cej prywatno�ci, mo�liwe �e przysz�y do kina w tym samym celu co ja ;) Na pocz�tku ograniczy�am si� do g�adzenia delikatnie jego nogi, coraz wy�ej i wy�ej, gdy dotar�am do krocza wida� by�o �e jest zaskoczony ale i bardzo podniecony sytuacj�. Pochyli� si� i szepn��: "Kochanie, co Ty robisz?" wi�c mu odpowiedzia�am zgodnie z prawd�, �e mam wprost niewyobra�aln� ochot� na seks. Stwierdzi�, �e mo�emy wyj�� i pojecha� do mnie... heh mia� wprost cudown� min� gdy stwierdzi�am �e chc� to zrobi� tutaj. Rozejrza� si� wok� sprawdzaj�c czy kto� siedzi blisko i skin�� g�ow�. Si�gn�am w stron� jego spodni i wyczu�am jak bardzo by� podniecony, powoli rozpi�am mu rozporek i zacz�am bawi� si� jego cz�onkiem - ale tylko chwilk�, gdy� widzia�am w jakim by� stanie... musz� przyzna�, �e seks w miejscu publicznym zrobi� na nim o wiele wi�ksze wra�enie ni� na mnie, czu� by�o �a lada chwila eksploduje - podnios�am si� na tyle, by bez problemu �ci�gn�� bielizn� [niestety nale�y si� po�wi�ci� i za�o�y� sp�dniczk� a do tego po�czochy... jest co prawda strasznie zimno ale potem mamy 100% pewno�� �e nasz partner nas rozgrzeje ;D] i rozpi�am bluzk� tak by Daniel bez problemu m�g� pie�ci� moje piersi gdy ju� b�d� na nim. Usiad�am mu na kolanach, r�koma przytrzyma�am si� siedze� przede mn�, r�ce Daniela od razu pow�drowa�y do moich piersi rozkosznie je �ciskaj�c. Na pocz�tku by�am troch� skr�powana tym, �e kto� mo�e si� przecie� odwr�ci� i nas zobaczy�, ale to uczucie szybko min�o wyparte przez rozkosz kt�r� otrzymywa�am. Gdy zacz�am si� szybciej porusza� poczu�am �e lada moment wyrwie si� ze mnie j�k rozkoszy dlatego st�umi�am go wgryzaj�c si� we w�asn� r�k�... Gdy sko�czyli�my, d�ugo jeszcze siedzia�am na kolanach Daniela, nie chcia�am si� tak szybko z nim roz��cza�... on delikatnie masowa� moje piersi a ja dochodzi�am do siebie, tyle �e przez jego pieszczoty nabra�am ochoty na wi�cej ;) pomimo tego ci�g dalszy nast�pi� dopiero u mnie w mieszkaniu.

Naprawd� polecam wszystkim odwa�nym paniom t� kombinacj� - wasi partnerzy b�d� na 99% zadowoleni, nie m�wi�c ju� o tym jak� przyjemno�� sprawi Wam seks w miejscu publicznym :*
Zgłoś jeśli naruszono regulamin