Nie dla kastrujących się chłopców - 09-04-2008 - facet-interia-pl.txt

(1 KB) Pobierz
"Nie!" dla kastruj�cych si� ch�opc�w

Tajskie w�adze zdecydowa�y si� zakaza� popularnej w�r�d nastolatk�w "kosmetycznej kastracji".

Zakaz dotyczy� b�dzie niepe�noletnich. Zainspirowa�y go skargi rodzic�w, kt�rych synowie wykonuj� takie zabiegi jako pierwszy krok do wymarzonej operacji zmiany p�ci.

Wed�ug nowego prawa, kastracja u nieletnich b�dzie dopuszczalna tylko dla ratowania zdrowia, na przyk�ad w przypadku chorych na raka.

Stowarzyszenie Medyczne Tajlandii zaznacza, �e kastracja u doros�ych b�dzie dopuszczalna, ale obostrzona warunkami. - Od teraz m�czyzna musi otrzyma� trzy niezale�ne ekspertyzy psychiatryczne - powiedzia� tajskiej telewizji Somsak Lolekha, prezydent stowarzyszenia.

Somsak podkre�li�, �e trudno b�dzie zmusi� wszystkie kliniki w kraju, aby bez zw�oki dostosowa�y si� do zakazu. Dlatego stowarzyszenie planuje wprowadzi� surowe kary dla lekarzy, kt�rzy si� nie dostosuj� do nowego prawa. Popularne kastracje wykonuje si� w 20 minut i kosztuj� tylko 4 tysi�ce bat�w (130 dolar�w).

Tajlandia s�ynie z tolerancyjnego podej�cia do transseksualist�w, okre�lanych tutaj jako "kathoey", trzecia p�e�. Tradycyjnie wyst�puj� w kabaretach i na festiwalach, w ostatnich latach wykonali ruchy kieruj�ce ich ze �rodowiskowego getta w stron� spo�ecznego mainstreamu.

Wed�ug r�nych szacunk�w w Tajlandii �yje od 10 do 100 tysi�cy transseksualist�w. Nawet, je�li przyjmiemy najbardziej ostro�ne szacunki, jest to znacznie wi�kszy wska�nik ni� w innych krajach.

http://facet.interia.pl/ciekawostki/news/nie-dla-kastrujacych-sie-chlopcow,1090291
Zgłoś jeśli naruszono regulamin