BALBUS, Tomasz - Badanie dokumentacji komunistycznego aparatu represji I (UBP, Informacji Wojskowej, Milicji Obywatelskiej). Wybrane aspekty źródłoznawcze.pdf

(235 KB) Pobierz
237017956 UNPDF
T OMASZ B ALBUS
Badanie dokumentacji komunistycznego aparatu represji I
(UBP, Informacji Wojskowej, Milicji Obywatelskiej).
Wybrane aspekty źródłoznawcze
Intencją autora jest zasygnalizowanie wybranych aspektów źródłoznawczych
związanych z praktyczną pracą badawczą nad „Indeksem osób represjonowanych w
Polsce z przyczyn politycznych 1944-1989”, szczególnie istotnych — jak się wyda-
je — przy realizacji jego pierwszej części (do 1955 r.), która obejmuje:
1. „Indeks osób skazanych przez wojskowe sądy rejonowe na karę śmierci”;
2. „Indeks osób represjonowanych przez wojskowe sądy rejonowe”.
W podstawowych częściach szkicu nacisk położono na ukazanie niektórych pro-
blemów występujących przy badaniu dokumentacji wytworzonej przez struktury
operacyjne i śledcze UB oraz — w mniejszym stopniu — Informacji Wojskowej
i MO w latach 1944-1955 (tj. w okresie stosowania najbardziej brutalnych metod
śledczych i represji sądowych), a także jej szerszą prezentację (m.in. akt sądowych
wojskowych sądów rejonowych, tzw. Sr-ów, stanowiących podstawę źródłową przy
realizacji I części projektu) na tle panoramy innych archiwaliów komunistycznych
służb bezpieczeństwa (operacyjnych, śledczych, sprawozdawczych i rejestracyjno-
ewidencyjnych).
Zasadniczy zakres problematyki został określony w trzech krótkich podrozdzia-
łach:
1. Zespoły archiwalne, podstawowe rodzaje dokumentacji i miejsca jej przechowy-
wania, procedura i zasady udostępniania dokumentów poza archiwami IPN;
2. Od aresztowania do aktu oskarżenia: typowe losy osoby represjonowanej i do-
kumentów z nią związanych od okresu rozpracowania operacyjnego (założenia
sprawy) do czasu formalnego zamknięcia śledztwa (sporządzenia aktu oskarżenia)
na przykładzie mechanizmu działania struktur operacyjnych i śledczych WUBP;
3. Niektóre elementy wiarygodności archiwaliów wytworzonych przez komuni-
styczne służby bezpieczeństwa.
Ze względu na istniejące już monografie, opracowania, przyczynki i edycje źró-
dłowe zrezygnowano z prezentowania genezy, struktury i działalności komuni-
stycznych służb bezpieczeństwa oraz zakresu represji politycznych wiatach 1944-
1956.
Jak wspomniano, część I projektu obejmuje lata 1944-1955 (m. in. okres działa-
nia wojskowych sądów rejonowych i największej liczby wydanych wyroków śmier-
ci). Podstawą pracy badawczej dla niej są głównie:
1. akta spraw sądowych wojskowych sądów rejonowych (Sr-y, zawierające liczne
dokumenty śledcze UB) oraz ściśle z nimi związane teczki nadzoru prokuratorskie-
go wojskowych prokuratur rejonowych (po wyroku: teczki nadzoru nad wykona-
niem kary);
2. inne dokumenty wojskowych sądów rejonowych i wojskowych prokuratur rejo-
nowych z lat 1946-1955 (np. sprawozdawcze, ewidencyjne, statystyczne).
Badanie wymienionej dokumentacji, jeśli jest to możliwe, należałoby uzupełniać,
przeprowadzając kwerendę wśród innych archiwaliów komunistycznego aparatu
represji z tego okresu, opisanych szczegółowo w dalszej części szkicu.
Na potrzeby dalszych rozważań należy w tym miejscu wyjaśnić termin „komuni-
styczny aparat represji I”. Jak dowodzą ustalenia badaczy zajmujących się struktu-
rami, działalnością i obsadą personalną komunistycznych służb bezpieczeństwa
działających w Polsce, po pierwsze, zdecydowana większość ówczesnych funkcjo-
nariuszy należała do partii komunistycznej, tj. PPR/PZPR, a nawet WKP(b), a po
drugie, źródłem decyzyjnym dla nich były polecenia i wytyczne władz partyjnych.
Ponadto, głównym zadaniem funkcjonariuszy, czy to UB, czy Informacji Wojsko-
wej, była identyfikacja, rozpracowywanie i eliminacja (różnymi metodami) rzeczy-
wistych i wyimaginowanych przeciwników politycznych partii komunistycznej (dla
nas: osób represjonowanych) na terenie Polski (w różnych środowiskach społecz-
nych), a w ramach operacji specjalnych także poza jej granicami; również funkcjo-
nariusze MO (np. wydziałów VI, wydziałów śledczych) wykonywali rozkazy i za-
dania partii komunistycznej i UB. Jak się wydaje, chociażby tylko z tych trzech
powodów, uprawnione jest używanie terminu „komunistyczny aparat represji I” lub
„komunistyczne służby bezpieczeństwa” na określenie formacji m. in. UB, Infor-
macji Wojskowej i MO.
Jako ujęcie robocze można w tym miejscu zaproponować szerszy podział komu-
nistycznego aparatu represji. Kryterium klasyfikacji będą czynności i zadania wy-
konywane przez urzędy, instytucje i formacje biorące udział w represjach politycz-
nych w latach 1944-1955:
1. aparat represji I (operacyjno-śledczy):
a. UBP;
b. Informacja Wojskowa;
c. MO;
2. aparat represji II (prokuratorsko-sądowy i więzienniczy):
a. sądownictwo i prokuratura, szczególnie wojskowe — sądy i prokuratury dywi-
zyjne, garnizonowe, okręgowe i rejonowe;
b. Służba Więzienna (wcześniej Straż Więzienna);
3. aparat represji III (pacyfikacyjny): jednostki „ludowego” WP oraz WW-KBW
przeznaczone do walki z oddziałami partyzanckimi AK-WiN, NSZ, NZW, UPA
oraz do pacyfikacji miejscowości.
Z powodu braku szerszego dostępu do archiwów rosyjskich poza zasięgiem na-
szych zainteresowań badawczych pozostawiamy w tym miejscu jednostki oraz stru-
ktury operacyjne, śledcze i pacyfikacyjne stricte sowieckich służb bezpieczeństwa
(np. dywizje i służby NKWD, MWD czy „Smierszu”).
1. Zespoły archiwalne, podstawowe rodzaje dokumentacji i miej-
sca jej przechowywania, procedura i zasady udostępniania do-
kumentów poza archiwami IPN
1.1. Zespoły archiwalne
Niezbędnym krokiem przy wszelkiego rodzaju badaniach dokumentacji wytwo-
rzonej przez komunistyczny aparat represji I jest poznanie jego struktury (obecnie
możemy ją częściowo odtwarzać na podstawie zachowanych zespołów archiwal-
nych byłego BEiA UOP i WEiA DUOP oraz archiwów wojskowych i policyjnych),
a także, co jest znacznie trudniejsze, szczegółowej obsady personalnej.
Przy pracach badawczych powinniśmy pamiętać (pomijając w tym miejscu ewo-
lucję strukturalną omówioną w podstawowych opracowaniach naukowych), że dys-
ponujemy trzema, znacznie różniącymi się zespołami archiwalnymi: UBP, Informa-
cji Wojskowej i MO.
1. Spośród archiwaliów pozostałych po UBP możemy wyróżnić następujące główne
zespoły i podzespoły:
a. MBP — podzielonego na kierowane przez dyrektorów departamenty (np. wię-
ziennictwa, śledczego czy III, tj. do walki z podziemiem), które składały się z
wydziałów kierowanych przez naczelników (np. Wydział II Departamentu III
MBP — zwalczający konspirację poakowską);
b. WUBP — podzielonych na kierowane przez naczelników wydziały (np. śled-
czy czy „F”, czyli ds. funkcjonariuszy), które dzieliły się z kolei na zarządzane
przez kierowników sekcje (np. Sekcja I Wydziału III — zwalczająca oddziały
partyzanckie i „grupy bandyckie”);
c. PUBP/MUBP — podzielonych na referaty (np. III czy V, tzw. polityczny), z
których wyodrębniono sekcje (np. Sekcja II Referatu III PUBP —zwalczająca
siatki konspiracyjne AK-WiN); na czele wymienionych komórek stali kierownicy
(sekcji, referatów).
W znanej i dostępnej badaczom dokumentacji UB brakuje archiwaliów wytwo-
rzonych przez doradców sowieckich działających w MBP, WUBP i PUBP. Wobec
takiego faktu unikalnym zbiorem oryginalnych archiwaliów sowieckich pozostają
zgromadzone w rzeszowskim oddziale IPN dokumenty grupy operacyjnej „Smier-
szu” 1. Frontu Ukraińskiego, działającej od połowy 1944r. na terenie powiatu Brzo-
zów. Funkcjonariusze UB prowadzili działalność operacyjno-śledczą prawie we
wszystkich środowiskach i grupach społecznych, byli także angażowani do zadań
operacyjnych (np. wywiadowczych) związanych z represjami politycznymi poza
granicami Polski. Szczególnie przydatne przy prowadzeniu kwerend w zespołach
archiwalnych UB są opracowania naukowe i edycje źródłowe przygotowane przez
Andrzeja Paczkowskiego, Zbigniewa Nawrockiego i Henryka Dominiczaka.
2. Spośród archiwaliów pozostałych po zdominowanej przez oficerów sowieckich
Informacji Wojskowej możemy wyróżnić następujące główne zespoły i podzespoły:
a. GZI WP — podzielonego na oddziały, a te z kolei na wydziały;
b. OZI WP — podzielonych na sekcje;
c. komórek (oddziałów) Informacji Wojskowej przy poszczególnych jednostkach
i instytucjach wojskowych oraz agendach lub zakładach o zadaniach specjalnych
(np. produkcji zbrojeniowej), kierowanych przez oficerów kontrwywiadu.
W zachowanych aktach GZI WP i OZI WP dość często występują dokumenty
sporządzane w języku rosyjskim. Funkcjonariusze Informacji prowadzili działal-
ność operacyjno-śledczą o charakterze kontrwywiadowczym przeważnie na terenie
i w okolicach jednostek wojskowych oraz w instytucjach podległych MON i środo-
wiskach wojskowych (np. rodzin żołnierzy). Szczególnie pomocne przy prowadze-
niu kwerend w zespołach archiwalnych Informacji Wojskowej są prace Władysława
Tkaczewa i Zbigniewa Palskiego.
3. Spośród archiwaliów pozostałych po Milicji Obywatelskiej możemy wyróżnić
główne zespoły i podzespoły:
a. KG MO — podzielonej na oddziały;
b. KW MO — podzielonych na wydziały;
c. KP MO — podzielonych na sekcje.
Uczestnicząc w represjach politycznych, funkcjonariusze milicji wykonywali
często zadania pomocnicze względem działań prowadzonych przez funkcjonariuszy
bezpieki i Informacji Wojskowej (np. uczestniczyli w pacyfikacjach wsi, śledztwach
operatywnych i pierwiastkowych oraz zasadzkach, przeprowadzali aresztowania,
rewizje i wywiady środowiskowe, konwojowali więźniów na procesy polityczne).
W 1953 r. szeroko rozumiany komunistyczny aparat represji liczył w sumie po-
nad 700 tys. ludzi, pozostających pod bronią i systematycznie indoktrynowanych
przez komunistyczną propagandę-
1. UBP — 33,2 tys.;
2. MO — 47 tys.;
3. KB W — 41 tys.;
4. WOP — 32 tys.;
5. Straż Przemysłowa — 32 tys.;
6. SW— 10 tys.;
7. ORMO — 125 tys.;
8. WP — 400 tys.
W pierwszym etapie prac nad „Indeksem” najbardziej przydatna do celów ba-
dawczych będzie dokumentacja operacyjna i śledcza wytworzona przez organa UB,
MO oraz Informacji Wojskowej, a także przez prokuraturę i sądownictwo „ludowe-
go” WP. W dalszych etapach należy przebadać także akta KW PZPR (wydziały
administracyjne) oraz prokuratur i sądów specjalnych i powszechnych.
1.2. Podstawowe rodzaje dokumentacji i miejsca jej przechowywania
Na wstępie trzeba wspomnieć o funkcjonującym jeszcze, niestety, medialnym
micie teczek ludzi represjonowanych, które de facto nigdy nie istniały. Z archiwa-
liów dostępnych dla badaczy wynika, że jedynie w przypadku dwóch grup osób
represjonowanych można mówić o teczkach zakładanych na konkretnych ludzi
(pomijając agenturę, wywiad i kontrwywiad). Były to teczki rozpracowania osobo-
wego zakładane na:
1. duchowieństwo i osoby wspomagające działalność duszpasterską Kościoła kato-
lickiego;
2. żołnierzy i oficerów „ludowego” WP.
W okresie upadku systemu komunistycznego w Polsce (1989-1990), zgodnie z
wytycznymi decydentów SB i WSW, teczki tych osób były w pierwszej kolejności
nie tylko niszczone przez archiwistów odpowiednich służb, ale również „prywaty-
zowane” przez ich funkcjonariuszy. Dlatego stan ich zachowania w przypadku ze-
społów archiwalnych pozostałych po SB jest katastrofalny. Natomiast w skali po-
wszechnej dokumentacja dotycząca komunistycznych represji lat 1944-1989 jest
rozproszona wśród dziesiątek różnego rodzaju archiwaliów (m.in. teczek obiekto-
wych, teczek zagadnieniowych, teczek agenturalnych — pracy i personalnych, akt
śledczych, akt sądowych, teczek prokuratorskich, materiałów ewidencyjnych, np.
kartotek, dokumentów sprawozdawczych i statystycznych). Poniżej zostaną krótko
scharakteryzowane najważniejsze rodzaje tej dokumentacji.
1.2.1. Dokumenty UBP
Spośród licznych rodzajów dokumentacji wytworzonej przez organa UB najbar-
dziej przydatne do badań nad „Indeksem” są archiwalia MBP, WUBP, MUBP
i PUBP następujących typów:
1. operacyjne — inaczej nazywane teczkami obiektowymi (tzw. obiektówki) lub
teczkami spraw agenturalnego rozpracowania (opracowania), zakładane na grupę
ludzi związanych z:
a. strukturą konspiracją (np. okręgiem WiN, SN czy NSZ);
b. określonym środowiskiem (np. naukowym, kościelnym, politycznym, m.in.
PSL);
c. wytypowaną instytucją (np. uniwersytetem, dworcem PKP).
2. śledcze — teczki spraw sądowych (Sr-y) i jej quasi-odpowiedniki (przebitki ma-
szynowe), czyli teczki akt kontrolnych śledztwa;
3. sprawozdawcze — teczki sprawozdań okresowych i raportów specjalnych:
a. sprawozdania miesięczne i roczne dyrektorów departamentów MBP;
b. sprawozdania miesięczne i roczne szefów WUBP, MUBP i PUBP (np. szefa
PUBP w Nowym Targu czy szefa WUBP w Krakowie);
c. sprawozdania miesięczne i roczne naczelników wydziałów WUBP (np. Wy-
działu Śledczego WUBP w Krakowie);
d. sprawozdania dekadowe, miesięczne, kwartalne i roczne kierowników sekcji
wydziałów WUBP (np. Sekcji I, II lub III Wydziału III WUBP w Krakowie).
4. ewidencyjno-rejestracyjne:
a. terminarze spraw śledczych;
b. repertoria wydziałów i referatów śledczych;
c. księgi aresztantów osadzonych w aresztach śledczych;
d. księgi kontroli operacyjnej (do poziomu PUBP);
Zgłoś jeśli naruszono regulamin