przytulnie.txt

(13 KB) Pobierz
Gniazdo - Amatorskie Opowiadania Erotyczne, copyright by Godai Yusaku 2003 - 2005

Ten plik pochodzi z o�rodka Gniazdo - Amatorskie Opowiadania Erotyczne, pod adresem http://www.opowiadania.org

Wszelkie prawa zastrze�one. Rozpowszechniane tego pliku przez osoby trzecie jest przest�pstwem i b�dzie �cigane z ca�� dopuszczaln� surowo�ci� prawa.

Autor: Garqui

Tytu�: Przytulnie

Kody: MF, fantasy, nosex

Wszelkie postaci i wydarzenia opisane w tym tek�cie s� najzupe�niej fikcyjne a jakiekolwiek podobie�stwo do realnych os�b i zdarze� jest najzupe�niej przypadkowe.

------------

 Przyjechali w g�ry z paczk� kilku os�b. Zreszt�, to wcale nie by�o takie wa�ne. Wa�ne, �e by�a pogoda, pi�kne krajobrazy, �wie�e powietrze i.. Ola. Od dawna si� w niej podkochiwa� i bardzo cieszy�o go, �e na pewno nie by� jej oboj�tny. Lubili swoje towarzystwo i cz�sto sp�dzali czas razem. Nie, nie - do niczego nie dosz�o, po prostu dobrzy przyjaciele.. No. Mo�e wi�cej ni� przyjaciele, ale kto to w ko�cu wie? Stopniowanie uczu� to najbardziej bzdurna z wszystkich nauk, zaraz po wr�eniu z fus�w.
Zainstalowali si� w ma�ym schronisku w wieloosobowym pokoju z pi�trowymi ��kami. Reszta ekipy posz�a zwiedza� miasteczko, cho� mi�dzy Bogiem, a prawd�, to by�a to typowa g�rska wiocha w kt�rej zwiedza� nie by�o co, za to ludzie mili, a krajobrazy.. bliskie nieba. Ola zapyta�a nagle, czy nie zabawi�by si� w anio�a str�a, bo chcia�aby si� wyk�pa�, a poniewa� w �e�skich prysznicach nie ma wody to korzystaj�c z wczesnego popo�udnia mo�e uda�oby si� wyk�pa� w m�skim. Za�miali si� razem, cho� ch�opak poczu� przyjemne mrowienie na my�l, �e za chwil� ona b�dzie naga pod prysznicem kilkadziesi�t centymetr�w dalej. Uf! Nie mia� �adnych obiekcji. �atwo si� domysli�, prawda? Szybko si� zebrali i poszli do �azienki. Rozmawiali, troch� przekrzykuj�c szum wody, ale Radek musia� si� do�� mocno skupi� chc�c udziela� rozs�dnych i sensownych odpowiedzi, kiedy jego wyobra�nia tak �atwo umyka�a w stron� obrazu nagiej pi�kno�ci za drzwiami prysznica, w pianie, pieszcz�cej podczas namydlania swe niewielkie piersi ze stercz�cymi zawsze sutkami wielko�ci gumek od o��wk�w.
Widzia� je kiedy� przy okazji wizyty u niej. Pi�kne male�stwa. Ona przebiera�a si� w sypialni, a jego wzrok przypadkiem pad� na szyb� witryny stoj�cej przy drzwiach.. O ma�o nie dosta� ataku serca widz�c j� nag� w odbiciu szyby. Nigdy nie mia� sokolego wzroku, ale wtedy czu� si�, jakby mia� przy twarzy lornetk�. Zdawa�o mu si�, �e widzia� dok�adnie ka�dy detal jej �nie�nobia�ej sk�ry i te pi�knie wzwiedzione r�owe sutki.. Widok trwa� u�amek sekundy, w ko�cu ile� trwa zmiana T-shirtu, ale przez ten czas w jego pami�ci obraz ten wyry� si� tak, �e chyba nigdy nie zniknie.. Stoj�c w coraz bardziej zaparowanym pomieszczeniu wspomina� te� inny raz: Ola prasowa�a bed�c w pieknym, pow��czystym peniuarze.. Czasem zastanawia� si�, czy mu si� to nie przy�ni�o, ale sk�d by wiedzia� jak wygl�da�a jej pier� na tle okna? Tak pi�knie si� porusza�a kiedy Ola pracowa�a, podskakuj�c kiedy strzepywa�a bluzki rozprostowuj�c je do prasowania.
Zamy�li� si� .. Uwielbia� j� przytula�, ca�owa�  w kark i szyj�, g�adzi� jej plecy, kiedy przywiera�a do niego na d�ugie minuty wsp�lnego przytulenia. To by�o tak erotyczne, �e serce wali�o mu jak po tych znienawidzonych biegach na 1500m, ale o ile� to by�o przyjemniejsze! Cz�sto musia� si� odsuwa� delikatnie, by nie poczu�a jego twardniejacego penisa. I tak pewnie wiedzia�a, �e go podnieca.. w ko�cu kiedy� przecie� to przypadkiem poczu�a. Roze�mia� si� w duchu  - ha.. to by�o prze�ycie, kiedy ona opuszczaj�c r�k�, kt�r� przyg�adza�a w�osy nagle zaczepi�a o stercz�cy mu w spodniach namiocik. Chyba oboje byli r�wnie zaskoczeni. Pewnie st�d wynik�o jej pytanie nazajutrz: "Podniecam Ci�?". Hell no! Oczywi�cie zaprzeczy� natychmiast. Zawsze by� zdania, �e dobra przyja�� jest warta wi�cej ni� kilka wystrza�owych stosunk�w, a nawet gdyby do nich nie dosz�o, to i tak wyja�nienie tej niejasno�ci pewnie zepsu�oby ich uk�ad. "Dobrze jest jak jest - ja udaj�, �e mnie to nie podnieca, a ona udaje, �e mi wierzy" powiedzia� do siebie w myslach. Us�ysza� �e woda przesta�a lecie� - niechybny koniec rozmy�la�. Teraz przyszed� czas na jego prysznic.....
 Sta� w szumie spadajacej wody i jak zwykle czu� sie bosko. Prysznic to najwspanialszy rodzaj k�pieli, a kiedy woda jest ciep�a to jest to co� niesamowitego. W akademiku potrafi� siedzie� w takim tuszu godzin�. Zwykle znakomicie si� przy tym odpr�a�, ale dzi� po tym str�owaniu jako� nie potrafi� wy��czy� wyobra�ni, kt�ra wci�� podsuwa�a mu obrazy Oli namydlaj�cej swe poci�gaj�ce cia�o i pieszcz�cej je d�o�mi i g�bk�. Jego mesko�� sta�a jak lanca, kiedy rozpryskiwa�y si� na niej gor�ce krople wody. Dodatkowo podnieca�o to i tak ju� rozpalonego ch�opaka. Przykr�ci� wod�. D�oni� rozciera� �el po swojej piersi ci�gle widz�c oczyma wyobra�ni, jakby to JEJ d�onie przesuwa�y si� zmys�owo po jego piersi, po brzuchu, a� w ko�cu dotar�y do penisa. Radek by� tak podniecony tymi wyobra�eniami, �e tylko namydlaj�c swoj� m�sko�� omal�e doprowadzi� si� do wytrysku, ale czar� przepe�ni� strumie� wody, kt�rym zacz�� sp�ukiwa� pian�. Ch�opak przymkn�� oczy, uj�� swojego penisa i �ci�gn�wszy z niego napletek masowa� rek�, a strumienie wody padaj�ce na jego cia�o dawa�y uczucie mrowia
delikatnych poca�unk�w. W wyobra�ni widzia� jak ca�uje jej cia�o, ustami wpija si� w jej sutki, ca�uje brzuch, a potem odwraca j� plecami do siebie i wsuwa swojego cz�onka mi�dzy jej kszta�tne po�ladki. Ruchy jego r�ki przy�pieszy�y, razem z wyobra�onymi ruchami cz�onka �cisni�tego mi�dzy jej udami, a potem wszystkie wyobra�enia zala�o bia�e �wiat�o orgazmu. Uspokajaj�c si� Radek wyobra�a� sobie jak bia�e strumienie l�duj� na jej po�ladkach i sp�ywaj� na uda...

 Nast�pnego dnia �azili po g�rach. Przy��czy�a si� do nich chyba najbardziej rozrywkowa siostra zakonna jaka kiedykolwiek Radek mia� okazj� pozna�. No dobra, nie zna� ich wielu, ale ta by�a na pewno wyjatkowa. Kobieta, z zakonu �wi�tego Franciszka wsune�a swoj� twarz pomi�dzy nich, siedz�cych w autobusie i wprost zapyta�a czy mo�e si� przy��czy�, bo wybiera si� w t� sam� stron�. Kierunek ich wyprawy oczywi�cie pozna�a z wys�uchanej rozmowy, tak, �e nie mieli szans si� uprzejmie wykr�ci�. Zreszt� - nie by�o powodu. Ona po prostu by�a rozbrajaj�ca. W ciagu kilku godzin �a�enia po piargach i ska�ach anie razu nie by�o nudno, a towarzystwo tej kobiety tylko t� wypraw� czyni�o ciekawsz�. Trzeba by�o widzie� miny wycieczek mijaj�cych t� pocieszna grupk�, kt�rej przewodzi�a siostra zakonna w podkasanym habicie (tak, tak! podkasanym na kszta�t kr�tkich spodni) i zebranym nad karkiem welonem, kt�ry zacz�� przypomina� czapk� z os�ona na kark. Do tego wygadana i z zab�jczym poczuciem humoru! Fantastyczny dzie�. Nie zmienia�o to faktu, �e wieczorem padali na nos.
Wieczorem, po powrocie z wycieczki wdrapali si� na swoje pi�trusy i do zgaszenia �wiate� rozmawiali po cichu o r�nych sprawach. Mi�dzy ��kami by�a szpara szeroko�ci d�oni, ale ch�opak czu�, jakby le�eli razem. Fakt, �e zdarza�o si� ju�, �e spali na jednym ��ku, ale dzi� by�o jako� inaczej. Sam nie wiedzia� czemu tak to czuje. Mo�e dlatego, �e pe�nia? No tak, tak, oczywi�cie ten prysznic mia� na jego nastr�j zdecydowany wp�yw, ale co szkodzi zwali� na co� kosmicznego?
Kiedy zgas�y �wiat�a poczu� jej r�k� na ramieniu. Bawi�a si� drapi�c go delikatnie paznokciami i g�adz�c opuszkami palc�w zataczajac k�ka i nieregularne wzory. Radek wyci�gn�� swoj� r�k� i wsun�� pod jej ko�dr�, kt�r� przykry�a si� po sam� szyj�. Le�a�a na brzuchu, a jego d�o� pow�drowa�� w dok�adny odpowiednik tego miejsca, gdzie ona trzyma�a swoj�. Mrowienie w jego brzuchu nasili�o si�, jego d�o� zacz�a zataczac nieco �mielsze k�ka, i kiedy zsun�a si� w d� jej plec�w, ch�opak ze zdumieniem stwierdzi�, �e... Ola nie ma na sobie koszulki. Niemal nadludzkim wysi�kiem powstrzyma� impuls, kt�ry kaza� mu NATYCHMIAST sprawdzi�, czy .. ma majteczki. Walcz�c ze sob� zamar� na chwil�, ale uspokajaj�cy masa� jego ramienia trwa� nadal, wi�c Radek przesun�� sw� d�o� na plecy dziewczyny, jak tylko daleko m�g� siegna� i zacz�� masowa�, uciska� i g�adzi� jej delikatn� sk�r�. Serce bi�o mu coraz mocniej, krew odp�ywa�a w wiadome miejsce i by�o mu tak b�ogo,�e chcia�by, �eby to si� nigdy nie sko�czy�o. Jego palce b��dzi�y teraz wzd�u� jej boku, od ramienia do talii. Kiedy przesun�� r�ke na okolice jej po�ladk�w zauwa�y�, �e jednak brakuje pod palcami kszta�tu bielizny, zatem mia� ju� teraz pewno��, �e le�y ona obok niego naga i tak piekna.. Serce z wra�enia zgubi�o par� uderze�, a r�ka miotana sprzeczno�ci� pragnie� przesuwa si� to na po�ladek to pr�buje si� wsun�� pod brzuch dziewczyny. W ko�cu Radek zdecydowa�. Wyprostowawszy palce zacz�� przesuwa� je pomi�dzy prze�cierad�em, a cia�em Oli, przysun�� si� bli�ej do kraw�dzi ��ka, gdy .. poczu�, �e d�o� dziewczyny zamar�a i uj�a jego rami�, a potem �cisn�a je jakby w wyrazie dezaprobaty do jego poczyna�. Chc�c niechc�c wycofa� si� wi�c, nagrodzony powrotem masa�u. D�o� Oli zacz�a poznawa� nowe tereny.. Opu�ci�a rami� i zsun�a si� na szyj�, potem zacz�a pie�ci� jego twarz i delikatnym ruchem zsun�a si� na pier�. Ch�opak poczu� jak jego mi�nie napr�aj� si�, ca�� si�� swej woli pragn�� zmusi� t� d�o� do kontynuacji swej drogi, niemniej jednak to nie wystarcza�o. Czu� si� jak u przedsionka raju, do kt�rego nie dane mu b�dzie wej��. Sny tej nocy mia� pi�kne...

 Kolejny dzie� i kolejna wyprawa. Tym razem z noclegiem w innym schronisku. Ale� tam by�o ciemno. Niby to poprzednie le�a�o tylko w ma�ej wiosce, ale jednak JAKIE� �wiat�a tam by�y. To kolejne le�a�o posr�d lasu, pono� zachodzi�y tam nawet nied�wiedzie, a jak las to ciemniej. Do tego wieczorem sie zachmurzy�o i po wy��czeniu �wiate� Radek poczu� si� jak w kopalni. By� kiedy� w Wieliczce, podobne wra�enie. Zn�w u�o�yli si� na s�siednich pryczach, ale tym razem zbli�onych do siebie g�owami. Zaraz po z...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin