Tracy Marks - Astrologia głębi.pdf

(1374 KB) Pobierz
Spis treści
Tracy Marks - Astrologia głębi
Spis treści
Wstęp...............
9
CZĘŚĆ PIERWSZA: Księżyc i węzły księżycowe
1. Księżyc: troska o nasze wewnętrzne dziecko
17
2. Księżyc w znakach zodiaku................................................ 35
Dziennik wewnętrznego rozwoju........................................ 68
3.Nów i pełnia Księżyca....................................................... 72
Nów..................................................................................... 77
Pełnia................................................................................... 79
Zaćmienia............................................................................ 80
Korzystanie z tabel.............................................................. 83
Inne wpływy cyklu Księżyca................................................. 90
4.Węzły Księżyca: cele naszego życia.................................. 93
Węzeł południowy............................................................... 96
Węzeł północny..........'........................................................ 98
Integracja osi węzłów..........................................................101
Aspekty, synastria i tranzyty...............................................112
Aspekty do węzłów Księżyca..........................................112
Synastria: aspekty węzłów w horoskopach porównawczych 116
Odwrócone koniunkcje osi..............................................119
Węzły, tranzyty i progresje..............................................121
Tranzyty do węzłów.........................................................122
Tranzyty węzłów..............................................................123
Aspekty między węzłami urodzeniowymi a tranzytującymi 123
Cykl dobowy a węzły.......................................................125
1
Oś węzłów w znakach..........................................................126
CZĘŚĆ DRUGA: Tranzyty planet zewnętrznych
5. Tranzyty: kolejny krok w naszym stawaniu się
147
Interpretacja tranzytów.......................................................157
Tranzytowe aspekty do planet urodzeniowych...............159
Domy rządzone przez aspektowaną planetę...................160
Aktywizacja urodzeniowych aspektów............................160
Tranzytowe koniunkcje...................................................161
Tranzytowe trygony i sekstyle.........................................161
Tranzytowe kwadraty i opozycje.....................................162
Koniunkcje planet wewnętrznych...................................162
Tranzyty a progresje........................................................163
Podwójny nelson tranzytowy..........................................164
Dwa tranzyty aspektujące jedną planetę.........................164
Układy aspektów natalnych i tranzytowych....................164
Zmiana domu przez planetę tranzytującą.......................165
Tranzyty stacjonarne.......................................................166
Fazy Księżyca..................................................................167
Zaćmienia........................................................................167
Tranzyty do nieaspektowanych planet............................168
Tranzyty do midpunktów................................................168
Tranzyty a małe aspekty..................................................169
Odbieranie tranzytu zewnętrznej planety........................170
Przygotowanie do tranzytów................................................173
Zadawanie właściwych pytań..............................................182
Saturn/Uran i Saturn/Neptun..........................................189
6. Neptun: pływanie: w kosmicznych wodach......................203
Słuchanie wewnętrznego przewodnika................................213
2
Arkusz pracy z Neptunem: Przejście przez zamęt..............214
Neptun a ekspresja twórcza.................................................219
Praca ze snami i fantazjami.................................................220
Neptun w domach...............................................................225
Nadwrażliwość, eskapizm i uzależnienia.............................233
Neptunowe problemy w związkach.....................................236
Służba światu
...238
7. Pluton: z ciemności w światło...........................................241
Plutonowe zmagania: bezsilność i projekcja.......................246
Arkusz pracy własnej...........................................................251
Pluton, śmierć i odrodzenie.................................................255
Podróż w pustkę..................................................................257
Plutonowe problemy: niwelowanie granic,
społeczna transformacja, eliminacja....................................261
Uzdrawiaj ąca moc Plutona.................................................264
Plutonowe związki...............................................................266
CZĘŚĆ TRZECIA: Astrologia a rozwój wewnętrzny
8. Zasady astrologii głębi......................................................275
Dialog z naszymi osobowościami planetarnymi..................279
Suosobowości według znaków............................................283
Przekroczenie natalnego horoskopu...................................288
Transformacja energii planetarnych przez samoakceptację296
Integracja osobowości planetarnych...................................308
9. Nadużycia astrologii..........................................................312
.326
Nadużycia w doradztwie astrologicznym............................322
Dodatek.
Zaćmienia Księżyca i Słońca (1980-2000)..........................326
3
Pełnie i nowie (1960-2000).............................................327
Wstęp
Kosmogram nie jest jedynie abstrakcyjnym portretem człowieka postrzeganego jako stała,
niezmienna w czasie istota, nie służy też tylko do określenia, jakiego rodzaju wpływy przejawiają
się w poszczególnych dziedzinach naszego życia. Należy raczej uważać go za mapę, dzięki której
możemy odkryć, kim naprawdę jesteśmy i kim możemy się stać, o ile zdecydujemy się przyjąć
odpowiedzialność za zintegrowanie pooddzielanych od siebie elementów swojej osobowości oraz
wpływających na nas wewnętrznych i zewnętrznych energii. Korzystając z astrologii w świadomy,
aktywny, konstruktywny i odpowiedzialny sposób, możemy odkryć swoją prawdziwą tożsamość i
jednocześnie tworzyć ją we współpracy z uniwersalnymi siłami.
Książka ta propaguje aktywne, dynamiczne i transformujące podejście do astrologii, które
polega na wejściu w empiryczny i intelektualny kontakt z poszczególnymi osobowościami
planetarnymi, z jakich składa się nasza psychika. Dzięki takiemu podejściu możemy odkryć cel i
kierunek swojego życia i wstąpić na ścieżkę integracji, dążąc do zharmonizowania
różnorodnych, często pozostających w konflikcie ze sobą aspektów własnej osobowości. Zamiast
biernie przyjmować zewnętrzne wpływy, stając się ofiarą planetarnych energii, możemy i
powinniśmy wykorzystać urodzeniowe horoskopy jako mapy w swojej ewolucyjnej podróży oraz
nauczyć się współdziałania z pozytywnym potencjałem tranzytów, progresji i synastrii. Gdy nasza
prawdziwa natura rozwinie się i rozkwitnie, przekonamy się, że mamy w sobie potencjał, by uczynić
coś wartościowego dla świata, w którym żyjemy.
Astrologia głębi składa się z dziewięciu rozdziałów. Pięć z nich zostało pierwotnie
opublikowanych w formie oddzielnych broszur. W ciągu ostatnich pięciu lat, w miarę jak rozwijał
się mój sposób rozumienia zagadnień, zostały one przejrzane i poszerzone. Pozostałe cztery
rozdziały, poświęcone Księżycowi, Księżycowi w znakach zodiaku, węzłom księżycowym oraz
nadużyciom astrologii, traktują
0 sprawach, które poznałam na własnej skórze i które stanowiły integralną część mojego rozwoju
podczas ostatnich dziesięciu lat. Jako astrolog, doradca, pisarka, nauczycielka, adeptka ścieżki
duchowej i psychoterapeutka, pisząc te rozdziały czerpałam z własnych doświadczeń oraz z wiedzy
uzyskanej dzięki studiom, a także bliskim związkom z innymi ludźmi.
Celem tej książki nie jest przedstawienie kompletnej wiedzy dotyczącej interpretacji horoskopu
ani nawet szczegółowych wskazówek do interpretacji położenia konkretnych planet. Jest to raczej
przewodnik po kilku zazwyczaj zaniedbywanych lub powierzchownie traktowanych działach
astrologii, które jednak są bardzo istotne dla osób pragnących odkryć własną fizyczną, emocjonalną,
intelektualną i duchową naturę, wyzwolić się z ciasnych, wyuczonych w przeszłości schematów
zachowań i rozbudzić w sobie głos wewnętrznej duchowości, wewnętrznego przewodnika w procesie
naszego rozwoju.
W rozdziale Księżyc: troska o nasze wewnętrzne dziecko zastanowimy się, w jaki sposób tłumimy w
sobie pierwiastek żeński i afirmującą życie energię małego dziecka. Omówimy także często bolesny,
lecz zazwyczaj regenerujący proces docierania do owego wewnętrznego dziecka i otoczenia go
odpowiednią opieką. W rozdziale Księżyc w znakach zodiaku spróbujemy zrozumieć, w jaki
sposób położenie Księżyca w konkretnym znaku określa nasze potrzeby uczuciowe oraz jak
powinniśmy się o siebie troszczyć, by zapewniać sobie odpowiedni „pokarm emocjonalny", a także
jakie działania sprzyjają naszemu wewnętrznemu rozwojowi i pozwalają wytworzyć w sobie
mechanizm wewnętrznego rodzicielstwa.
4
W Pełni i nowiu omówimy wpływ cyklu księżycowego na nasze osobowości planetarne i
zastanowimy się, jak można wykorzystać ten
wpływ, by poszerzyć swoje zrozumienie i rozwinąć możliwości oferowane przez nów. Arkusze pracy
własnej oraz zamieszczone na końcu książki tabele nowiu, pełni i zaćmień uporządkowanych w
kolejności stopni zodiaku pomogą nam wyznaczyć fazy Księżyca wypadające w koniunkcji z
naszymi urodzeniowymi planetami i przygotować się do wykorzystania tych aspektów w przyszłości.
W rozdziale Węzły księżycowe: cele naszego życia omówimy węzeł południowy jako nośnik
doświadczeń z przeszłości oraz północny jako wskaźnik życiowych celów i zajmiemy się metodami
ich integracji. Zastanowimy się także nad znaczeniem węzłów w swoim kosmogra-mie, ich
położeniem w znakach zodiaku i sposobami interpretacji w tranzytach, progresjach i horoskopach
porównawczych.
W rozdziale Tranzyty: kolejny krok w naszym stawaniu się omówimy różne podejścia do tranzytów
i ich wpływu na nas. Zastanowimy się, w jaki sposób możemy z nimi aktywnie współpracować, tak
by odkryć i przyjąć zawarte w nich lekcje. Nauczymy się interpretować tranzyty i zadawać każdej z
zewnętrznych planet właściwe pytania, by konstruktywnie przygotować się do jej tranzytu i jak
najlepiej spożytkować jej energię. Zajmiemy się także koniunkcjami Saturna z Uranem i Saturna z
Neptunem w Strzelcu i Koziorożcu oraz sposobami, w jakie można je wykorzystać.
W rozdziale o Neptunie spróbujemy się dostroić do nieuchwytnych, wzmagających wrażliwość
wibracji tej zewnętrznej planety, przyjrzeć się zamieszaniu i niepewności, jakie wprowadzają w nasze
życie procesy przejścia od jednego etapu do drugiego, a także odnaleźć jasność wizji zagubioną w
neptunowej mgle. Zajmiemy się także korzyściami, które można odnieść z wizualizacji i
uruchomienia wyobraźni, a ponadto Neptunem jako symbolem służby, poświęcenia, kreatywności i
doświadczeń duchowych oraz jego związkami z romantyczną miłością.
Rozdział o Plutonie ma nam przybliżyć proces wyzwolenia transformującej energii tej planety
oraz wskazać, jak można przejść przez psychiczną śmierć i odrodzenie, tak by w rezultacie wzmocnić
się wewnętrznie. Zastanowimy się, w jaki sposób sami skazujemy się na bezsilności źle używamy
swoich sił oraz jak możemy się wzmocnić w tych obszarach życia, na które Pluton wpływa przez swą
pozycję urodze-niową albo tranzytową. Zajmiemy się także wpływem Plutona na związki
międzyludzkie.
Zasady astrologii głębi to podsumowanie całości i synteza idei przedstawionych w poprzednich
rozdziałach. Wprowadzone tu zostały nowe koncepcje oraz ogólna filozofia interpretacji
kosmogramu, która powinna być konstruktywna, praktyczna i zachęcać do indywidualnego rozwoju.
Zasady pochodzące z psychologii głębi, astrologii, współczesnej fizyki i nauk duchowych zostały tu
zintegrowane w spójną całość.
I wreszcie w Nadużyciach astrologu odważnie przyjrzymy się niebezpieczeństwom, które niesie
studiowanie tej wiedzy i interpretacja kosmogramów. Przekonamy się, jak trudno jest uniknąć
wpływu negatywnych czynników własnej osobowości, takich jak lęk przed przyszłością,
intelektualizowanie doświadczeń czy przekonanie o swojej bezsilności, na praktykę astrologiczną.
Zwrócimy także uwagę na kwestię wewnętrznej uczciwości i wierności najwyższym ideałom w
praktyce astrologicznej i pomaganiu innym.
Idee przedstawione w tej książce są integracją zasad wywodzących się z psychologii głębi
(szczególnie z psychosyntezy, terapii Gestalt i szkoły object relations], nauk duchowych i tradycyjnej
astrologii z doświadczeniami, jakie zebrałam podczas własnej praktyki zawodowej i autoterapii,
której od piętnastu lat poświęcam przynajmniej dwie godziny dziennie. Choć uważam się za astrologa,
piszę o astrologii, uczę jej i udzielam astrologicznych porad, przede wszystkim jestem psy-
choterapeutą i regularnie spotykam się z klientami, którzy pragną rozwijać się indywidualnie oraz
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin