W przebieralni.txt

(7 KB) Pobierz
W przebieralni 
 
Byli�my ostatnio z koleg� na basenie. Po wej�ciu na basen udali�my si� do przebieralni. Przebieralnie s� to niedu�e drewniane kabiny, posiadaj�ce wsp�lne �cianki boczne, w kt�rych to �ciankach s� porobione ma�e dziurki. Weszli�my do kabiny aby si� przebra� w k�piel�wki, ale po chwili us�yszeli�my obok kobiece g�osy. 

Z ciekawo�ci spojrzeli�my przez dziurki i okaza�o si�, �e obok do kabiny wesz�y dwie m�ode dziewczyny i te� si� przebiera�y. Jedna z nich stan�a do nas ty�em, tak�e niewiele mogli�my zobaczy�, ale wdzieli�my jej stercz�ce, niedu�e cycuszki. Druga natomiast z nich sta�a przodem w nasz� stron�. By�a to wysoka blondynka z du�ymi piersiami. Fujary grza�y nam mocno na sam� my�l tego co zaraz uda nam si� zobaczy�. Blondi zdj�a najpierw mini i ukaza�y nam si� bia�e, koronkowe stringi opinaj�ce zmys�owo jej biodra. Po chwili jednym, zdecydowanym ruchem zsun�a z siebie te sk�pe majteczki...i oto przed oczami mieli�my w ca�ej okaza�o�ci jej cipk�, lekko podgolon� z bok�w, z jasnymi kr�conymi w�oskami. mieli�my ten widok przed oczami przez dobr� chwil�, gdy� dziewczyna wyci�ga�a dopiero kostium z torebki. Byli�my tym widokiem bardzo podnieceni, zauwa�y�em k�tem oka, �e kolega masuje sobie pa�� przez k�piel�wki, to r�wnie� i ja zacz��em si� drapa� po j�drach, gdy� sperma gotowa�a mi si� w nich ostro.Lecz po chwili blondi wci�gn�a ju� na ty�ek d� od swojego jedno cz�ciowego kostiumu k�pielowego, a my czekali�my niecierpliwie na dalsz� cze�� widowiska, i nie zawiedli�my si�. Blondynka zdj�a koszulk� i stanik, i ujrzeli�my �liczne, du�e/tak na oko rozmiar-3/ piersi. To sprawi�o, �e stali�my pochyleni ka�dy przy swoim otworze w �cianie ci�ko dysz�c z podniecenia. lecz po minucie dziewczyny wysz�y i pokaz si� zako�czy�. 

Postanowili�my z koleg�, �e jeszcze przez jaki� czas posiedzimy w przebieralni, licz�c i� uda nam si� jeszcze kogo� podejrze�. I nie mylili�my si�. 

Po kilku chwilach do kabiny po drugiej stronie kto� wszed�, lecz okaza�o si�, �e to facet, co nas zupe�nie nie interesowa�o, wobec czego czekali�my dalej. I tu� po wyj�ciu tego faceta do tej samej kabiny wesz�a kobieta, na oko 30 lat, du�e piersi/4-5/,czarne w�osy, szczup�a, ubrana w obcis�e rybaczki i bia�� koszulk� na rami�czka. Widz�c tak� lask� zacz�li�my niecierpliwie si� kr�ci� po swojej stronie �cianki, szukaj�c najlepszych otwor�w. Ha�as spowodowa�, i� nasza s�siadka podejrzliwie spojrza�a si� w nasz� stron�. Szybko odskoczyli�my od swoich dziurek, my�l�c �e zostali�my przez ni� zauwa�eni. Po chwili zaryzykowali�my i po cichu zajrzeli�my z powrotem, nie licz�c na to, �e co� ciekawego zobaczymy, gdy� my�leli�my, �e nasza pani ju� b�dzie ostro�na. Jakie� by�o nasze zdziwienie gdy zobaczyli�my j� pochylon� nisko ubran� ju� tylko w bardzo seksowne czarne, sk�pe stringi, kt�re to w�a�nie z siebie zdejmowa�a. Du�e, j�drne piersi dynda�y swobodnie bardzo podniecaj�co. Cipk� mia�a prawie zgolon� ca�kowicie, ma�a k�pka czarnych w�osk�w odznacza�a si� na podbrzuszu, szpark� mia�a wydepilowan� na zero, przez co jak unosi�a p�niej do g�ry nogi przy zak�adaniu kostiumu by�o jej wida� lekko rozwart� muszelk�. 

Obraz ten tak nas podnieci�, i� nie przerywaj�c ogl�dania, obaj wyci�gn�li�my fujary z majtek i zacz�li�my sobie sami trzepa�. Po oko�o dw�ch minutach nasza pani przebra�a si� i wysz�a. U nas podniecenie si�gn�o zenitu i byliby�my sobie sami ul�yli, gdyby za moment kto� energicznie nie zapuka� do naszej kabiny. Szybko zachowali�my nasze stercz�ce instrumenty i lekko uchyli�em drzwi chc�c zobaczy� co si� sta�o. 

I w tej samej chwili czyja� r�ka popchn�a otwieraj�ce sie drzwi i do kabiny wesz�a nasza przed chwil� ogl�dana s�siadka, m�wi�c: 
- �adnie to tak podgl�da� innych, zaraz p�jd� po kogo� z obs�ugi p�ywalni i zostaniecie wyrzuceni z basenu. 
Zacz�li�my z koleg� mocno si� j�ka�, �e sk�d ,�e my nic takiego nie robili�my, �eby nie sz�a na skarg�. Paniusia si� tajemniczo zacz�a u�miecha�, badawczo nam przygl�da� szczeg�lnie po naszych wypuk�o�ciach w spodenkach, i w ko�cu powiedzia�a: 
-dobrze, nic nie powiem, ale jak b�dziecie grzeczni i pozwolicie mi teraz popatrze� na siebie. 
Byli�my tym faktem bardzo zaskoczeni i wahali�my si� czy spe�ni� jej ��danie, bo co innego samemu patrze� a co innego sta� z fujar� na wierzchu przed obc� kobiet�. Ale po jej kolejnym przynagleniu: 
-�ci�ga� gacie w d�. 
zsun�li�my k�piel�wki i nasze oklap�e ju� nieco ze strachu kutasy zacz�y dynda� swobodnie na wierzchu. Nasza paniusia kaza�a nam wzi�� fujary w r�ce i zacz�� wali� sobie konia /zacz��em si� zastanawia�, czy przez przypadek nie wiedzia�a przebieraj�c si� co my robimy za �ciank� podgl�daj�c j�/.Chc�c nie chc�c to robi� zacz�li�my sobie trzepa�, ale ze strachu nie sz�o nam za dobrze. Po chwili nasza pani powiedzia�a do nas �eby�my tak stan�li po obu stronach kabiny, �eby zas�oni� jak najbardziej otwory w �cianach, i podesz�a do nas, przykucn�a i zacz�a sama masowa� nam kutasy. To postawi�o je szybko na baczno��, lecz po chwili jakby jej tego by�o ma�o wsadzi�a sobie do ust moj� pa�� i zacz�a ostro robi� mi lask�. Po jakiej� minucie zrobi�a zmian� i obci�ga�a teraz mojemu koledze, mnie przy tym masuj�c r�k�. D�ugo tego widoku nie mog�em wytrzyma� i wysapa�em, �e zaraz trysn�. Laska szybko z�apa�a mojego kutasa w usta i zacz�a mocno ssa�, tak�e po chwili mia�em wspania�y orgazm i wla�em ca�� sperm� w jej usta. Cz�� tego nektaru po�kn�a, reszta wyp�yn�a jej k�cikami ust na brod�, a m�j sflacza�y ju� kutas wypad� z jej ust 
Zaraz te� zwr�ci�a si� z powrotem w stron� kolegi, i po kr�tkiej chwili r�wnie� on wytrysn�� w jej usta. Jego wytrysk musia� by� bardziej obfity, bo ochlapa� jej ca�� twarz swoj� sperm�. Paniusia wsta�a, si�gn�a do torebki, wyj�a chusteczk� i wytar�a sobie twarz z resztek naszego nasienia, i zapyta�a: 
-podoba�o si� ch�opcy? 
Odpowiedzieli�my, �e bardzo. Powiedzia�a, �e skoro nam ju� ul�y�a to teraz my musimy strzeli� jej minet� i zdj�a d� od kostiumu, usiad�a na �aweczce w kabinie roz�o�y�a szeroko nogi i skin�a na mnie zach�caj�co. Nie robi�em jeszcze tego nigdy, ale po minucie kr�ci�em j�zykiem jak wiatrakiem ,co doprowadzi�o j� w ko�cu do szczytowania. Kumpel w tym czasie bawi� si� jej cyckami, a ona masowa�a mu kutasa. Po orgazmie stwierdzi�a, �e teraz musimy j� dobrze zer�n�� obaj. Na pierwszy ogie� poszed� m�j kumpel, i zacz�� j� mocno posuwa� na stojaka od ty�u, a ja w tym czasie korzystaj�c z okazji usiad�em na �awce podsuwaj�c jej swojego kutasa do ust. Zacz�a mi ci�gn�� druta tak �apczywie, �e my�la�em ju� i� go zaraz urwie. Po kilku minutach doszed� w jej cipie m�j kolega, tak �e przysz�a moja kolej na numerek. Po wst�pnym obrobieniu mi laski ustami by�em ju� nie�le podjarany i sko�czy�em w jej gor�cej, wype�nionej sokami i sperm� kolgi cipie du�o szybciej ni� m�j kumpel. 
Paniusia w czasie tych dw�ch numerk�w mia�a chyba jeszcze ze trzy orgazmy. Na koniec wytar�a sobie szpark� i uda z naszych sok�w, za�o�y�a z powrotem kostium, powiedzia�a "cze�� ch�opaki" i posz�a na basen. Po chwili i my opu�cili�my kabin� i udali�my si� na k�pielisko, niestety w t�umie rozebranych ludzi nie spotkali�my ju� naszej znajomej. 
By� to m�j i mojego kumpla pierwszy raz z kobiet�. 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin