10.Podwojne.Zycie.Weroniki.1991.PL.DVDRip.XviD-HT.txt

(11 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{260}{410}Synchro do wersji 672x400, 691.4mb|zrobi� boofuls.
{2090}{2161}Oto pierwszy li��.
{2162}{2263}Jest lato i wszystkie|drzewa maj� li�cie.
{2281}{2341}Popatrz.
{2356}{2460}Tutaj, na ja�niejszej stronie, s�|male�kie �y�ki i �liczny sp�d.
{3100}{3230}PODW�JNE �YCIE WERONIKI
{41832}{41880}Francja. Ten sam dzie�.
{43880}{43949}Kiedy ostatni raz si� widzieli�my?
{43950}{43980}Na maturze.
{44083}{44115}Naprawd�?
{44160}{44183}Tak.
{44338}{44432}Co� ci jest? Smutno ci?
{44435}{44460}Nie.
{44515}{44630}Tak, nie wiem dlaczego.|Jakby mnie ogarnia�a bole��.
{44675}{44702}Nad kim�?
{44762}{44795}Nie wiem.
{44865}{44910}Powiem ci co� zabawnego.
{44925}{44951}Nie.
{45804}{45840}Wszystko w porz�dku?
{45917}{45962}Mog� na chwil� zosta�?
{45967}{45992}Nie.
{47851}{47960}Przysz�a� w niew�a�ciwym czasie|albo w niew�a�ciwym dniu.
{47971}{48026}A mo�e to m�j b��d?
{48042}{48072}Nie.
{48186}{48242}Postanowi�am przesta� �piewa�.
{48257}{48280}Prosz�?
{48290}{48319}Odchodz�.
{48353}{48388}Dlaczego?
{48424}{48455}Nie wiem.
{48496}{48568}Ale wiem, �e musz�|przesta�... natychmiast.
{48576}{48618}Marnujesz sw�j talent.
{48639}{48700}Nikt nie ma prawa tego robi�.
{48705}{48780}Zas�ugujesz na pozew do s�du.
{48815}{48877}Tak. Nikt nie ma prawa tego robi�.
{49021}{49075}Ju� nigdy ci� nie zobacz�?
{50000}{50025}Przepraszam...
{50048}{50107}Mam tutaj zaj�cia.
{50167}{50219}Nie powiedziano mi o tym.
{50286}{50329}Oh, przepraszam.
{50710}{50766}Tak �adnie pachniesz, jeste� pi�kna.
{50770}{50804}Uwielbiam twoj� harmoni�.
{50805}{50844}Dzi�kuj�.
{50875}{50925}Dobrze spa�a� zesz�ej nocy?
{50940}{51020}Je�li chcesz, m�g�bym pom�c|ci zanie�� dzwonki do domu.
{51025}{51056}Ko�czymy dzi� wcze�nie.
{51057}{51080}Dlaczego?
{51081}{51119}Nie wiesz? Kukie�ki.
{51120}{51152}Co?
{56407}{56449}Bardzo lubi� ten utw�r.
{56450}{56539}Napisa� go interesuj�cy kompozytor.|Odkryto go dopiero niedawno...
{56540}{56621}chocia� �y� ju� ponad dwa|wieki temu w Holandii.
{56630}{56660}Gotowi?
{56720}{56785}Raz, dwa...
{60651}{60712}Kto m�wi? Prosz� si� odezwa�.
{60937}{60960}Roz��cz� si�.
{60961}{60995}Nie.
{61988}{62106}Wi�c niech pan si� roz��czy.|Od�� s�uchawk� jako pierwszy.
{62130}{62166}Spa�am.
{63630}{63690}Zobacz, kupi�em m�ynek.
{63706}{63772}27 tysi�cy obrot�w na minut�.
{63800}{63824}Tato...
{63975}{64014}Zakocha�am si�.
{64112}{64159}Naprawd� si� zakocha�am.
{64180}{64215}Znam go?
{64245}{64320}Nie... i ja te� go nie znam.
{64375}{64470}Nie rozumiem.|Mo�esz mi wyt�umaczy�?
{64494}{64565}Tak, kiedy zrozumiem.
{64637}{64728}Niedawno mia�am dziwne prze�ycie.
{64733}{64800}Czu�am, �e jestem sama.
{64820}{64865}Zupe�nie nagle.
{64876}{64920}Ale nic si� nie zmieni�o.
{64921}{64980}Kto� znikn�� z twojego �ycia.
{65019}{65075}Tak, to jest to.
{65139}{65188}Kiedy mama zmar�a...
{65258}{65312}nie czu�e� si� w taki spos�b?
{65330}{65417}Ale co� naprawd� si� zmieni�o.
{65449}{65551}I wtedy mia�em ciebie.|By�a� taka male�ka.
{65568}{65620}Musia�em trzyma� ci� za r�k�.
{65664}{65749}Tak... trzyma�e� mnie za r�k�.
{66332}{66391}M�j prawnik przepyta� pi��|czy sze�� jego panienek.
{66392}{66464}Jestem pewna, �e mia� ich wi�cej,|ale wiedzia�am tylko o kilku.
{66465}{66525}Oczywi�cie wszystkie odm�wi�y.
{66530}{66589}Ja te� nie mog� tego zrobi�, Katarzyno.
{66590}{66685}Naprawd� nad tym my�la�am..|po prostu nie mog�.
{66730}{66770}Rozumiem.
{66810}{66852}Przykro mi.
{66858}{66900}Rozumiem.
{66940}{66996}Ja mog� to zrobi�.
{67025}{67062}Ty?
{67101}{67132}Dlaczego nie?
{67215}{67264}Przyjdziesz do s�du?
{67265}{67347}Powiesz "Zesz�ego roku spa�am z|tym m�czyzn� trzyna�cie razy"
{67348}{67389}"... a tak�e w tym roku."?
{67401}{67422}Powiem to.
{67530}{67614}Ale musz� co� o nim|wiedzie�. Nie znam go.
{67615}{67652}Raz go widzia�a�.
{67660}{67680}Tak.
{67710}{67820}Ale powinnam wiedzie� to|co kobieta wie je�li...
{74968}{75009}Rozgo�� si�.
{75010}{75050}Zamarzam. Nie zostan�.
{75145}{75210}Wczoraj powiedzia�a� mi, �e...
{75245}{75325}praktycznie nie zauwa�y�a�|tego m�czyzny.
{75330}{75360}Lalkarza?
{75374}{75397}Tak.
{75398}{75440}Zauwa�y�a� go?
{75493}{75525}Tak.
{75563}{75605}Pami�tasz jak si� nazywa?
{75630}{75693}Jego imi� i nazwisko|by�o na samochodzie.
{75694}{75755}Imi� zaczyna�o si� na "A".
{75815}{75850}Nie pami�tam.
{75880}{75960}I przedstawienie... pami�tasz tre��?
{75995}{76041}Tancerka...
{76050}{76090}Ballerina...
{76100}{76195}kt�ra mieszka w pude�ku, chce|ta�czy�, ale �amie nog�.
{76196}{76234}Wi�c zamienia si� w motyla.
{76235}{76275}Tak, ale czekaj.
{76318}{76392}Ca�y czas wydawa�o mi|si�, �e znam t� opowie��.
{76467}{76530}Mam! Czyta�am to Natalii.
{76538}{76608}Musia� to ukra��. Zosta� tu.
{77033}{77110}Niczego nie ukrad�. On to napisa�.
{77174}{77247}Jest jeszcze pi�kna|opowie�� o sznurowadle.
{77500}{77576}Przepraszam, �e wmiesza�am|ci� w to wszystko.
{77590}{77622}W co wszystko?
{77645}{77674}Moj� systuacj�.
{77696}{77750}Kto� powiedzia� Jean-Pierre'owi.
{81060}{81100}Jest co� do mnie?
{81210}{81259}Wie pan co to jest?
{81260}{81300}Nie mam poj�cia.
{81360}{81466}To musi by� pude�ko cygar|"Virginia", puste pude�ko.
{81670}{81700}Wiedzia�a pani?
{81725}{81757}Zgad�am.
{81820}{81860}Nie ma adresu nadawcy.
{81880}{81919}Jest z Pary�a.
{81920}{81945}Dzi�kuj�.
{82174}{82230}Jean-Pierre, co ty...
{82255}{82305}Dlaczego to robisz?
{82309}{82378}Czy naprawd� tego chcesz?
{82429}{82468}Powiedz co�.
{82570}{82625}Przynajmniej co� powiedz.
{82806}{82843}O, Bo�e...
{82876}{82931}To jest takie skomplikowane.
{82994}{83038}Co robisz?
{83050}{83099}Poddaj� si�. Tylko tyle.
{83100}{83131}Przykro mi.
{83451}{83476}Tato...
{83762}{83807}Jestem w wannie.
{84285}{84326}Nie dotykaj krzese�!
{84668}{84700}Spr�buj tego.
{84905}{84939}�adny.
{84960}{85022}Ten drugi by� przyjemniejszy.
{85028}{85107}Ten jest z ko�ca jesieni,|tamten by� z pocz�tku.
{85148}{85242}Nie wiem czy ludzie b�d� potrzebowali|tego zapachu, zobaczymy.
{85260}{85294}Ubior� si�.
{85325}{85370}Czy ju� rozumiesz?
{85430}{85475}Przyszed� do ciebie list.
{85532}{85580}Pi�kne, odr�czne pismo.
{86094}{86130}Tutaj?
{86160}{86187}Nie.
{86225}{86287}Zostaniesz? Zorganizujemy lunch...
{86288}{86350}Nie, musz� i��.|Mam zaj�cia z muzyki.
{86418}{86465}Musia�am o tym �ni�.
{86525}{86625}Widzia�am rysunek... bardzo|prosty, nawet dziecinny.
{86675}{86738}Kr�ta droga w ma�ym mie�cie...
{86775}{86834}po obu jej stronach domy...
{86855}{86910}ko�ci� w tle.
{87030}{87063}Nie, nie Chagall.
{87075}{87140}Wysoki, smuk�y ko�ci�|z czerwonej ceg�y...
{87532}{87619}Dobrze, spr�bujmy jeszcze raz.
{88150}{88195}Nicole! Przesta�.
{91044}{91085}Prosz� o uwag�.
{91091}{91133}Panna Sandrine Ekar...
{91134}{91246}proszona jest o zg�oszenie|si� do recepcji przy bramce...
{91491}{91540}Przepraszam, przepraszam.
{91963}{92009}Prosz� o uwag�.
{92010}{92190}Poci�g numer 3316 z Cherbourg'a|wje�d�a na tor przy peronie 18.
{93045}{93074}Kto tu jest?
{96920}{97095}Poci�g numer 3315 do Cherbourg'a|odjedzie z toru przy peronie 19 o 18:15.
{97130}{97199}Przepraszam, czy jest tu|jeszcze jaka� kawiarnia?
{97200}{97230}Tam jest.
{97280}{97358}Czy s�ycha� tam megafon?|Z odjazdami poci�g�w?
{97360}{97419}Nie wiem. Nigdy tam nie by�em.
{97445}{97475}Dzi�kuj�.
{99707}{99754}Przepraszam, przepraszam.
{100955}{101002}Chcia�aby� herbaty?
{101070}{101100}Kaw�.
{101126}{101144}Prosz�...
{101145}{101184}Herbat� z cytryn�?
{101185}{101225}I jedn� kaw�.
{101925}{101971}Czy d�ugo czeka�e�?
{102035}{102068}48 godzin.
{102106}{102139}Mo�e nieco d�u�ej.
{102525}{102560}Warto by�o.
{102785}{102819}Musz� ci� przeprosi�.
{102820}{102851}Za co?
{102884}{102935}Ba�em si�, �e nie przyjdziesz.
{102996}{103061}Ba�am si�, �e ci� tu nie b�dzie.
{103074}{103116}Musia�em tu by�.
{103175}{103243}Czeka�bym na ciebie|przez nast�pne dwa dni...
{103255}{103285}albo i trzy.
{103346}{103455}Chcia�em by� pewien... Chcia�em|si� przekona� czy to mo�liwe.
{103518}{103554}Pewien czego?
{103586}{103621}Czy to mo�liwe...
{103622}{103652}psychologicznie.
{103735}{103805}Czy co by�o psychologicznie mo�liwe?
{104032}{104121}Skoro tu jeste�, wiesz, �e|pisz� ksi��ki dla dzieci.
{104160}{104268}Ale teraz chc� napisa�|powie��... prawdziw� ksi��k�.
{104365}{104409}W tej ksi��ce wyst�puje kobieta...
{104435}{104525}...kobieta, kt�ra odbiera|telefon od nieznajomego m�czyzny.
{104560}{104624}Zastanawia�em si� czy|to w og�le mo�liwe.
{104645}{104704}Czy, psychologicznie, kobieta...
{104760}{104804}No... czy to jest mo�liwe.
{104943}{104990}Nic nie powiesz?
{105120}{105150}Dlaczego ja?
{105165}{105213}Dlaczego wybra�e� mnie?
{105257}{105288}Poniewa�...
{105370}{105410}Nie wiem.
{105525}{105569}Dzi�kuj� za kaw�.
{109673}{109720}Prosz� poczeka�!
{110225}{110330}Czy s� jakie� pokoje z oknami|na podw�rze? Jestem wyczerpana.
{110361}{110401}Pewnie. Kt�re pi�tro?
{110410}{110465}Wszystko jedno, byle by by�o cicho.
{110507}{110573}Numer 287.|Chce pani zam�wi� budzenie?
{110574}{110619}Nie, dzi�kuj�.
{111214}{111259}Przepraszam.
{111325}{111371}Wybacz mi, prosz�.
{111430}{111450}Co?
{116280}{116358}Gdy zasypia�am, zauwa�y�am|spadaj�c� kartk�.
{116422}{116456}Kocham ci�.
{116535}{116563}Kocham ci�.
{117205}{117290}Co jeszcze chcesz o mnie wiedzie�?
{117347}{117386}Wszystko.
{118145}{118187}Co to?
{118216}{118293}U�ywam to,|kiedy mam spierzchni�te usta.
{118410}{118525}Kurde! Szuka�am ich od roku!
{119050}{119085}Tak?
{119125}{119210}Teraz ju� wiem dlaczego to w�a�nie ty.
{119270}{119302}Tak...
{119364}{119413}To nie by�a ksi��ka.
{119564}{119595}Wiedzia�am.
{119625}{119650}Co?
{119651}{119699}Dlaczego to robi�e�.
{119730}{119800}Od pierwszej nocy gdy|do mnie zadzwoni�e�.
{119810}{119834}Nawet przedtem.
{119890}{119913}Wiedzia�a�?
{119985}{120015}Wszystk...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin