10 Pytań do Dalai Lamy (10 Questions For The Dalai Lama 2006).txt

(60 KB) Pobierz
{100}{300}T�umaczenie: demol
{358}{511}/Wszyscy ludzie, uczony b�d� nieuczony,|/bogaty lub biedny.
{515}{656}/Czarny lub bia�y albo ��ty,|/nawet niebieski lub zielony.
{660}{745}/S� tacy sami.
{875}{955}/Nie uwa�am polityki, jako takiej,|/za co� z�ego.
{959}{1039}/Jednak z powodu ludzi,|/kt�rzy zajmuj� si� polityk�,
{1043}{1227}/u�ywaj� jej w brutalnych celach,|/polityka staje si� brudna.
{1235}{1268}/Tak samo religia.
{1272}{1382}/Je�li pojedynczy ludzie,|/u�yj� jej w niew�a�ciwy spos�b.
{1386}{1507}/Wtedy i religia staje si� brudna.
{1578}{1787}/Ciesz� si� tutaj wolno�ci� wypowiedzi,|/wolno�ci� my�lenia, wolno�ci� przemieszczania.
{1791}{1961}/Kiedy mia�em jednak pi�tna�cie lat,|/straci�em tak� wolno��.
{2110}{2201}Jestem prostym cz�owiekiem.|To nic niezwyk�ego.
{2205}{2308}Pochodz� z ma�ej wioski|bez nowoczesnego nauczania i �wiadomo�ci o �wiecie.
{2312}{2381}Jego �wi�tobliwo�� Dalajlama XIV
{2385}{2556}Jak r�wnie� od 15,16 roku �ycia,|nosz� niewyobra�alne brzemi�.
{4127}{4258}/Wyobra�cie tylko sobie,|/�e mo�ecie spotka� si� z m�drcem.
{4262}{4384}/Cz�owiekiem, kt�ry pochodzi z miejsca|/tak dalekiego, tak niewyobra�alnego
{4388}{4471}/i tak innego od miejsc,|/kt�re znacie,
{4475}{4630}/i� wydaje si� by� inn� planet�,|/w innej rzeczywisto�ci.
{5162}{5321}/Przez wieki jego ludzie|/spali na dachu �wiata, �ni�c.
{5403}{5497}/Ich dusza by�a bogatsza|/ponad wszelkie wyobra�enia.
{5501}{5676}/Zato ich ziemia nie przedstawia�a|/�adnej warto�ci gospodarczej.
{5700}{5811}/Spali, w przekonaniu,|/�e nikt nie chce tego miejsca,
{5815}{5898}/poza nimi.
{6142}{6246}/Nagle,|/pewnego dnia przyszli naje�d�cy.
{6250}{6441}/I m�drzec zosta� wezwany|/aby ustrzec swoich ludzi od niebezpiecze�stwa.
{6622}{6706}/Nie by� cz�owiekiem z kr�lewskiego rodu.
{6710}{6860}/By� tylko prostym mnichem,|/z ch�opskiej rodziny.
{6889}{7042}/Jego m�dro�� pochodzi�a|/ze spokojnej medytacji, z g�r,
{7046}{7137}/z wiatru i drzew
{7233}{7337}/z rzek|/i olbrzymich, otwartych przestrzeni,
{7341}{7429}/gdzie cz�owiek,|/prawdziwie mo�e rozmy�la� o mo�liwo�ciach
{7433}{7541}/i znaczeniu swojego �ycia.
{7560}{7677}/Aby dosta� si� do tego miejsca,|/wybior� si� w podr� mojego �ycia.
{7681}{7807}/B�d� podr�owa� przez ca�e Indie|/i przekrocz� Himalaje.
{7811}{7922}/Z dziesi�cioma pytaniami do zadania.
{7926}{8079}/Po drodze, znajd� jednak o wiele wi�cej odpowiedzi.
{8266}{8336}Je�li przyszed�e� nam pom�c,
{8340}{8454}chwilowo, niczego nie zyskasz.
{8497}{8539}Nie mamy ropy.
{8543}{8611}Nie mamy niczego do zaoferowania.
{8615}{8691}Kwestia Tybetu to kwestia moralna
{8695}{8784}Wasi ameryka�scy przodkowie
{8788}{8851}jak Lincoln czy Jefferson,
{8855}{8961}Opierali si� stanowczo na moralnych zasadach.
{8965}{9066}Wy��cznie ameryka�ska bro� atomowa|i pot�ga gospodarcza
{9070}{9187}nie podniesie popularno�ci.
{9191}{9277}Nie podziwiam waszej broni.
{9281}{9370}Prawdziwie podziwiam wasze zasady:
{9374}{9478}demokracj�, wolno�� i swobod�.
{9482}{9624}Wasza polityka winna by� oparta na tych rzeczach.
{9628}{9726}Pozw�lmy przem�wi� sercom Amerykan�w.
{9730}{9833}To jest wa�ne.|Dzi�kuj�.
{10075}{10189}/Nie pami�tam kiedy|/po raz pierwszy us�ysza�em o Dalajlamie.
{10193}{10269}/Ale pami�tam, �e od chwili|/gdy go pierwszy raz go ujrza�em,
{10273}{10416}/wyczu�em, �e nie jest zwyczajnym cz�owiekiem.
{10427}{10521}Dzi�kuj�.|Dzi�kuj�.
{10650}{10761}/Uwielbiany przez gwiazdy Hollywood|/i polityk�w z Waszyngtonu.
{10765}{10870}/Jednoczyciel ludzi r�nych religii|/i od�am�w politycznych.
{10874}{10929}/Jedna z najwi�kszych cech Dalajlamy
{10933}{11083}/to bycie obecnym, og�lnodost�pnym dla wszystkich.
{11234}{11299}/Zapytany o swoje najwi�ksze inspiracje,
{11303}{11464}/odpowiada, �e jest nim ka�dy cz�owiek,|/kt�rego spotyka.
{11551}{11720}/Jest autorem tytu��w obejmuj�cych tematy|/od systemu nerwowego do sztuki szcz�cia.
{11724}{11892}/Ma odrobin� figlarn� osobowo��|/i niezwykle zara�liwy �miech.
{11947}{12084}/Z jednej strony,|/jest wyj�tkowo skromnym buddyjskim mnichem.
{12088}{12192}/Z drugiej strony, sta� si� kim� na kszta�t|/pokojowej gwiazdy rocka.
{12196}{12403}/Gromadz�cej ogromne rzesze fan�w,|/medi�w i wielbicieli, gdziekolwiek si� pojawi.
{12432}{12554}/Dla mnie jest w jednym szeregu z|/A. Einsteinem, Ghandim i Martinem Lutherem Kingiem.
{12558}{12724}/Jako najwi�kszy rzecznik i wyznawca|/nauki zwanej pokojem.
{12936}{13038}/Jest szcz�liwy|/kiedy zajmuje si� sprawami duchowymi.
{13042}{13253}/Po�wi�ca wi�kszo�� swojej s�abn�cej energii|/w pogoni za stanem pe�nego o�wiecenia.
{13460}{13531}/Kiedy przyje�d�a na zach�d,|/podr�uje samochodem
{13535}{13692}/i jest oblegany przez fan�w|/gdziekolwiek si� pojawi.
{13706}{13792}/Kiedy powraca do swojego domu,|/na wygnaniu, w p�nocnych Indiach.
{13796}{13878}/Musi podr�owa� dziesi�� godzin|/po dziurawych drogach,
{13882}{14039}/z lotniska do swojego klasztoru|/u podn�a Himalaj�w.
{14091}{14162}/Po spotkaniu z nim,|/trudno uwierzy�,
{14166}{14372}/�e taki uroczy, dynamiczny,|/�artobliwy i m�dry cz�owiek, mo�e mie� jaki� wrog�w.
{14376}{14562}/Pomimo swej �wiatowo�ci,|/jest r�wnie� uchod�c�, obywatelem �wiata.
{14566}{14692}/Jednak bez paszportu w�asnego kraju.
{14787}{14911}/Ma pot�nego wroga, Chiny,|/kt�rym przebaczy�.
{14915}{15044}/I z kt�rymi nieustannie pr�buje si� porozumie�.
{15048}{15168}/Teraz po siedemdziesi�tce, poszukuje odpowiedzi.
{15172}{15274}/Gdy �wiat szuka coraz bardziej|/zbli�enia z Chinami,
{15278}{15424}/proste odpowiedzi wydaj� si� by� nie osi�galne.
{15568}{15620}/Spogl�daj�c wstecz, wydaje si� niesamowitym,
{15624}{15725}/�e zezwolono mi na audiencj�|/z Jego �wi�tobliwo�ci� Dalajlam�.
{15729}{15855}/By� mo�e zadzia�a�o tu przeznaczenie.
{15895}{15933}/Nazywam si� Rick Ray,
{15937}{16118}/i przyby�em do Indii, aby wyre�yserowa� film podr�niczy|/dla ameryka�skich producent�w.
{16122}{16201}/Zgodzi�em si� na ten film|/za minimalne wynagrodzenie,
{16205}{16355}/poniewa� producent obieca� mi wywiad z Dalajlam�.
{16364}{16414}/B�d�c w Indiach dowiedzia�em si� jednak,
{16418}{16491}/�e nikt nie zada� sobie trudu|/aby um�wi� spotkanie.
{16495}{16681}/Je�li chc� spotka� si� z Dalajlam�,|/musz� sam to sobie zorganizowa�.
{17098}{17176}/Nie zbadane s� koleje losu.
{17180}{17275}/Kiedy ju� zw�tpi�em|/w mo�liwo�� spotkania z Dalajlam�,
{17279}{17374}/pojawi�a si� szansa.
{17378}{17489}/M�j hinduski przewodnik i kierowca
{17493}{17678}/powiedzia� mi, �e jedyna szansa na spotkanie|/Jego �wi�tobliwo�ci, to wys�anie mu listu.
{17682}{17783}/Kiedy powiedzia�em mu,|/�e nie mam zaufania do hinduskiej poczty,
{17787}{17980}/powiedzia�, �e w ko�cu to Indie|/i nie wy�lemy go zwyk�� poczt� a emailem.
{18046}{18201}/Tak, Dalajlama ma emaila.|/A m�j kierowca mia� adres.
{18223}{18325}/Podczas gdy Dalajlama|/nie sp�dza wiele czasu w internecie,
{18329}{18380}/jego bracia mnisi, przeciwnie.
{18384}{18499}/I po kilku dniach otrzyma�em zaproszenie|/do jego klasztoru,
{18503}{18613}/na wywiad za trzy miesi�ce.
{18650}{18793}/Mia�em trzy miesi�ce na podr�e po Indiach,|/zanim wywiad si� odb�dzie.
{18797}{18931}/Nagle wszystko widzia�em w innym �wietle.
{18935}{19060}/B�d� m�g� zada� dziesi�� pyta�|/w ci�gu 45 minut.
{19064}{19232}/Stan�o przede mn� wyzwanie,|/jakie to powinny by� pytania.
{19296}{19396}/S�ysza�em, �e Jego �wi�tobliwo��|/nie znosi g�upc�w.
{19400}{19564}/I szybko oddala ludzi,|/kt�rzy s� sztuczni i nieszczerzy.
{19621}{19690}Kiedy spotyka ludzi,
{19694}{19755}kt�rzy przybywaj� i go wo�aj�,
{19759}{19816}jest bardzo bezpo�redni,
{19820}{19957}nie dba o protoko�y czy ceremonie.
{20009}{20146}Jak d�ugo druga osoba jest szczera,|cieszy si� pe�nym zainteresowaniem.
{20150}{20254}Poza tym,|nawet je�li to jest bardzo wa�na osoba,
{20258}{20366}przyw�dca polityczny lub
{20385}{20476}wa�ny dow�dca wojskowy,
{20480}{20616}kiedy ma jakie� przeczucie|na temat drugiej osoby,
{20620}{20763}cho�by mia�o to by� d�ugie spotkanie,|ko�czy je.
{20767}{20851}M�wi dzi�kuje i do zobaczenia nast�pnym razem.
{20855}{20931}Naprawd�!
{20954}{21013}/Zdecydowa�em, �e skoro mam si� spotka� z cz�owiekiem,
{21017}{21110}/kt�rego wielu uwa�a za �yw� reinkarnacj� Buddy.
{21114}{21303}/Zostan� buddyst�,|/i zamieszkam na jaki� czas w tybeta�skim klasztorze.
{21454}{21622}/Musia�em zada� sobie pytanie:|/Czy pozna�bym Budd� gdybym go zobaczy�?
{21626}{21777}/Mam pewne jego wyobra�enie,|/kt�re wyrobi�em sobie jedz�c w tajskich restauracjach.
{21781}{21933}/Ale kim by� ten cz�owiek,|/kt�rego nazywamy Budd�?
{21983}{22086}/Siddhartha Gautama|/urodzi� si� 500 lat przed Chrystusem.
{22090}{22242}/Syn bogatego ksi�cia,|/cz�ci ziem obecnego Nepalu.
{22249}{22404}/Wi�d� wygodne i luksusowe �ycie,|/dogl�dany przez s�u��cych i opiekun�w.
{22408}{22454}/Jego rodzina starannie chroni�a go
{22458}{22635}/przed poza pa�acowymi widokami|/hinduskiego ub�stwa i cierpienia.
{22727}{22873}/Pewnego dnia, ju� doros�y,|/spotka� si� po raz pierwszy z cierpieniem.
{22877}{23000}/Zmieni�o to jego �ycie, na zawsze.
{23936}{24152}/Uwa�am, �e kiedy przyje�d�a si� do Indii,|/przekonujesz si�, �e mit Buddy ci�gle �yje.
{24182}{24293}/Nie wa�ne sk�d pochodzisz,|/albo jak biedny jeste�,
{24297}{24423}/Indie daj� ci niezb�dn� perspektyw�.
{24621}{24685}/Mo�e ci� to zmieni� na zawsze,
{24689}{24844}/albo po prostu zatwardzi twoje serce|/na niesko�czone potrzeby ludzi na oko�o
{24848}{24924}/lub zrobisz to co m�ody Budda.
{24928}{25096}/Wybierzesz w�asn� drog�,|/poszukuj�c odpowiedzi na pytania.
{25504}{25677}/Staniesz si� podr�nikiem,|/poszukiwaczem prawdy, do�wiadcze�.
{26518}{26651}/Podczas mojej podr�y przez Indie,|/rozmy�la�em o podr�y Dalajlamy.
{26655}{26773}/Sk�d pochodzi?|/Jak wygl�da�oby jego �ycie?
{26777}{26893}/Niezwyk�e wydarzenia,|/kt�re z skromnego cz�owieka
{26897}{27095}/uczyni�y jednego z najbardziej rozpoznawalnych|/i ukochanych postaci �wiata.
{27225}{27378}/Tybet le�y pomi�dzy Chinami a Indiami,|/na rozl...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin