Walkiria CAM.txt

(55 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{802}{912}/Film oparty na prawdziwych wydarzeniach
{995}{1057}{y:b}WALKIRIA
{1085}{1194}T�umaczenie ze s�uchu: Igloo666|Korekta: JediAdam
{1386}{1490}/Sk�adam przed Bogiem t� uroczyst� przysi�g�:
{1494}{1680}/i� b�d� bezwzgl�dnie pos�uszny F�hrerowi|/Niemieckiej Rzeszy i narodu, Adolfowi Hitlerowi,
{1735}{1821}/naczelnemu dow�dcy Wehrmachtu,
{1825}{2022}/oraz i� jako dzielny �o�nierz chc� by� got�w|/w ka�dej chwili dla tej przysi�gi odda� moje �ycie...
{2384}{2523}/Niemiecka 10. Dywizja Pancerna|/Tunezja w P�nocnej Afryce
{2608}{2745}/Obietnice Hitlera dotycz�ce|/pokoju i dobrobytu upad�y...
{2792}{2902}/pozostawiaj�c po sobie pasmo zniszcze�.
{2931}{3093}/Zbrodnie dokonywane przez hitlerowskie SS|/s� plam� na honorze Wehrmachtu.
{3148}{3279}/W�r�d oficer�w rozprzestrzenia si�|/ogromny wstr�t...
{3285}{3389}/do zbrodni pope�nionych przez nazist�w...
{3393}{3458}/Morderstwa cywili.
{3462}{3566}/Torturowanie i g�odowanie wi�ni�w.
{3599}{3683}/Masowe egzekucje �yd�w.
{3687}{3796}/Moim obowi�zkiem, jako oficera,|/nie jest ju� ratowanie kraju,
{3800}{3891}/lecz ratowanie ludzkich istnie�.
{3895}{3935}/Nie potrafi� znale�� ani jednego genera�a,
{3939}{4025}/kt�rego by�bym w stanie nak�oni�|/do przeciwstawienia si� Hitlerowi.
{4029}{4116}Pu�kowniku Stauffenberg.|Genera� przyb�dzie w ci�gu 4 godzin.
{4120}{4250}Dzi�kuj�. Musz� si� z nim zobaczy�,|kiedy przyjedzie.
{4291}{4409}/Jestem otoczony przez ludzi, kt�rzy|/nie chc� spojrze� prawdzie w oczy.
{4413}{4495}/Hitler jest nie tylko|/g��wnym wrogiem ca�ego �wiata.
{4499}{4602}/Ale tak�e g��wnym wrogiem Niemiec.
{4607}{4691}/Trzeba dokona� zmiany.
{4743}{4817}Pu�kowniku, mam rozkazy natarcia na Mansur|i utrzymania tego miasta.
{4821}{4843}To w�a�nie zrobimy.
{4847}{4912}Brytyjczycy ruszaj� z po�udnia,|Patton zbli�a si� do wybrze�a.
{4916}{4984}- Wie pan, �e powinni�my si� wycofa� dwa dni temu.|- Nie, pu�kowniku.
{4988}{5065}B�dziemy walczy�.|A� do zwyci�stwa.
{5069}{5182}Afryka P�nocna jest stracona.|Ci �o�nierze b�d� potrzebni do obrony Berlina.
{5186}{5301}Mo�emy s�u�y� albo Niemcom,|albo F�hrerowi.
{5319}{5399}Dzi�ki takim w�a�nie pogl�dom|wyl�dowa� pan tutaj, pu�kowniku.
{5403}{5503}M�wi�em o straszniejszych rzeczach.
{5507}{5574}Generale...
{5598}{5715}Staram si� wyprowadzi�|tych �o�nierzy �ywych.
{5856}{5896}Czego ode mnie oczekujesz?
{5900}{6009}Prosz� powiedzie� dow�dztwu, �e mieli�my|zbyt ma�o wody, by dotrze� do Mansuru.
{6013}{6090}Wtedy mamy szanse.
{6094}{6196}A czy sprawozdania udowodni�, �e|mieli�my zbyt ma�o wody, by tam dotrze�?
{6200}{6278}Gwarantuj� to panu.
{6486}{6539}Prosz� tego dopilnowa�.
{6548}{6620}Panie generale.
{9241}{9312}{y:b}NIEMIECKI FRONT WSCHODNI|Smole�sk, Rosja
{9811}{9855}13 marca 1943
{11866}{11930}Baczno��!
{12134}{12198}Spocznij!
{12612}{12649}- Hitler w�a�nie wylatuje.|- Teraz?
{12650}{12680}Tak, zap�on.
{13490}{13532}Pu�kowniku Brandt!
{13536}{13610}Pu�kowniku Brandt!
{13614}{13697}Dla pu�kownika Stieffa.
{13701}{13746}Contreau?
{13750}{13866}Oby podczas lotu|nie nasz�o mnie pragnienie.
{14411}{14475}Tresckow.
{14738}{14803}Wyl�dowa�.
{14971}{15102}M�wi genera� Tresckow.|Prosz� z pu�kownikiem Brandtem.
{15126}{15176}Pu�kowniku! M�wi Tresckow.
{15180}{15227}Cieszy mnie, �e|wyl�dowali�cie bezpiecznie.
{15231}{15353}Nie chc� pana niepokoi�, ale chyba dostali�cie|niew�a�ciwie butelki dla pu�kownika Stieffa.
{15357}{15441}Ma pan wci�� t� paczk�?
{15491}{15581}Nie, nie, gdyby tak si� sta�o,|od razu dzwoni�bym do Berlina.
{15585}{15662}Mog� by� u pana w biurze|jutro rano, by j� odebra�.
{15666}{15790}Przepraszam za k�opot, pu�kowniku.|Tak, dzi�kuj�.
{15815}{15879}My�li pan, �e on wie?
{15883}{15965}Jest tylko jeden spos�b,|�eby si� dowiedzie�.
{15969}{16079}Naczelne Dow�dztwo Wojsk L�dowych|BERLIN
{16243}{16290}- Zostali�my zdemaskowani.|- Dlaczego tak my�lisz?
{16294}{16352}Aresztowano Ostera.|Gestapo przysz�o po niego zesz�ej nocy.
{16356}{16408}Gestapo mog�o go|aresztowa� za cokolwiek.
{16412}{16490}- Jak my�lisz, co zawiod�o?|- Nie wiemy.
{16494}{16592}Je�li stracisz zimn� krew,|wszystko zawiedzie.
{16860}{17012}- Genera� Tresckow do pu�kownika Brandta.|- Pu�kownik pana oczekuje.
{17219}{17272}Spocznijcie.
{17473}{17508}Prosz� mi wybaczy�, generale.
{17512}{17614}Przez t� ob�aw� musz�|ca�y dzie� siedzie� nad raportami.
{17618}{17651}Ob�aw�?
{17655}{17700}Dysydenci.
{17704}{17774}Kolejny spisek przeciwko F�hrerowi.
{17778}{17853}Kim s� ci ludzie?
{17889}{17966}Zdziwi�by si� pan.
{18005}{18049}A teraz...
{18053}{18139}Czy po to pan przyszed�?
{18321}{18402}Mo�e powinni�my to otworzy�.
{18406}{18453}S�ucham?
{18457}{18585}Przeby� pan d�ug� drog�.|Musi pan by�... spragniony.
{18690}{18877}Nie wiem, co F�hrer, sam niepij�cy, pomy�la�by|o �o�nierzu zachowuj�cym si� tak na s�u�bie.
{19009}{19086}Pu�kowniku Brandt.
{19112}{19216}Mia�em o panu troch�|inne zdanie, generale.
{19220}{19288}A ja o panu.
{19473}{19535}Czyli wci�� dzia�amy.
{19539}{19605}- Znajd� kogo� na miejsce Ostera.|- Nie mamy nikogo zaufanego.
{19609}{19746}- Nie w Berlinie.|- Wi�c przesta� szuka� tylko w Berlinie.
{19895}{20020}{y:b}G��WNY SZPITAL WOJSKOWY|Monachium, Niemcy
{20353}{20420}Pani von Stauffenberg?
{20424}{20489}Czy zanim pani wejdzie, mogliby�my|zamieni� s��wko w moim biurze?
{20493}{20582}Teraz zobacz� si� z m�em.
{20738}{20802}Jego prawa r�ka zosta�a|amputowana poni�ej nadgarstka.
{20806}{20892}Brakuje mu dw�ch palc�w u lewej r�ki.
{20896}{21003}Nie uda�o nam si� uratowa� lewego oka.
{22361}{22426}Pu�kowniku?
{22450}{22524}Jest pan gotowy?
{23496}{23604}/Jestem �o�nierzem.|/S�u�� swojej ojczy�nie.
{23609}{23660}/Ale to ju� nie jest moja ojczyzna.
{23665}{23734}/Kiedy tam le�a�em, wykrwawiaj�c si�|/na �mier�, pomy�la�em sobie:
{23738}{23878}/je�li teraz zgin�, pozostawi�|/moim dzieciom jedynie wstyd.
{23921}{24035}Teraz wiem, �e jest tylko jedna droga,|by zas�u�y� si� dla Niemiec.
{24039}{24106}I pod��aj�c ni�, stan� si� zdrajc�.
{24110}{24162}Akceptuj� to.
{24167}{24308}Ale prosz� mi powiedzie�... Czy ci ludzie|s� gotowi doprowadzi� to do ko�ca?
{24313}{24353}Musimy si� reorganizowa�.
{24357}{24457}Przemy�le� nasz� strategi�.|Przyci�gn�� nowych ludzi.
{24461}{24541}Dlatego chcemy pana.
{24573}{24723}Rozumie pan, co spotka moj� �on� i dzieci,|je�li ci ludzie zawiod�?
{24789}{24885}Prosz� przyj�� i ich wys�ucha�.
{25165}{25255}Wie pan, gdzie nas znale��.
{25869}{25899}Dosy�!
{25904}{25997}Nie wys�ucham ani s�owa wi�cej,|mieli�cie swoj� szans�, i zawiedli�cie.
{26002}{26080}To wasze tak zwane|"rozwi�zanie wewn�trzne" nie zadzia�a�o.
{26084}{26154}Nasz� jedyn� szans� jest|otwarta konfrontacja z Hitlerem.
{26158}{26246}- To operacja militarna.|- �adna operacja militarna, tylko organizacja polityczna,
{26250}{26330}kt�ra daje swoim si�om zbrojnym|zbyt wiele pola do manewru.
{26335}{26417}- Musisz oczekiwa� wielu akcji i odchyle�.|- Akcji?
{26421}{26470}A co powiecie na zako�czenie|z t� seri� pora�ek?
{26475}{26542}Panowie... Wydaje mi si�, �e|czas spojrze� prawdzie w oczy.
{26546}{26612}Alianci wcze�niej czy p�niej nadejd�.
{26616}{26669}Usi�d�my i pozw�lmy im|zatroszczy� si� o nazist�w.
{26674}{26757}I kaza� ka�dej niewinnej osobie w Europie|p�aci� za to cen�? Pomy�l troch�.
{26762}{26841}- Carl, prosz� ci�...|- Zbyt d�ugo to w sobie trzyma�em, Ludwig.
{26845}{26928}Musimy teraz podj�� walk� z Hitlerem.|Zmusi� go do odej�cia.
{26933}{26998}A co potem?
{27014}{27064}S�ucham?
{27069}{27163}Co b�dzie po odej�ciu Hitlera?
{27193}{27227}Kim jest ten cz�owiek?
{27231}{27305}Pu�kownik Stauffenberg zast�pi� Ostera.
{27310}{27404}Przeniesiono go do mojego biura|w Ministerstwie Wojny.
{27409}{27493}- Co u pa�skiego wujka?|- Wszystko dobrze, przesy�a pozdrowienia.
{27497}{27577}- Ma o panu dobre zdanie.|- Tak jak i o panu, generale.
{27581}{27705}Sta� si� �wietnym organizatorem, jako �e|potrafi� zatrzymywa� w�asne opinie dla siebie.
{27746}{27835}Po prostu pytam, co planujecie zrobi�|po odsuni�ciu Hitlera?
{27840}{27959}Chyba nie my�licie �e mo�ecie tak po prostu|zacz�� dowodzi� armi� i zako�czy� wojn�?
{27964}{28046}Dok�adnie tak my�limy.
{28150}{28236}Jest pan w obecno�ci ludzi, kt�rzy mogliby|by� najbli�szymi doradcami Hitlera.
{28240}{28301}Lecz my to odrzucili�my, pu�kowniku.
{28306}{28379}Ludzie wiedz�, �e przed�o�yli�my|zasady ponad osobiste korzy�ci.
{28383}{28443}Ludzie nas szanuj�.
{28448}{28520}I armii.
{28541}{28626}Zatem mnie nie potrzebujecie.
{28630}{28692}Panowie.
{28740}{28793}Ci ludzie myl� szacunek z popularno�ci�.
{28810}{28922}Armia z�o�y�a przysi�g�,|kt�ra nie umrze z Hitlerem.
{28927}{28947}Co zrobisz?
{28951}{29033}Co zrobisz z Goebbelsem i Himmlerem?|Co z SS? Zniszcz� ci�.
{29037}{29117}To nie ma znaczenia!
{29137}{29193}Liczy si� to, �e dzia�amy.|Teraz.
{29198}{29250}Zanim przegramy wojn�.
{29255}{29385}W innym przypadku, to zawsze|b�d� hitlerowskie Niemcy.
{29402}{29503}Musimy pokaza� �wiatu, �e|nie wszyscy z nas byli tacy, jak on.
{29507}{29587}Mi to nie wystarczy.
{29592}{29684}To musi mie� szans� powodzenia.
{29689}{29753}Wi�c znajd� spos�b.
{29757}{29825}/Tato! Tato!
{29835}{29911}Tata przyjecha�!
{30213}{30288}My�la�em, �e spotkamy si� dopiero w Bamberg.
{30293}{30348}Dzieci nie mog�y si� doczeka�.
{30352}{30412}Dzieci?
{33918}{34007}{y:b}Wagner - "Walkiria"|/- "Walkiria".
{34012}{34057}Rozwa�ali�my ju� "Walkiri�",|nie jest odpowiednia.
{34059}{34136}Nie w obecnym stanie, ale pu�kownik ma pomys�|i uwa�am, �e powinni�my go przemy�le�.
{34137}{34210}- Przepraszam, ale czym jest "Walkiria"?|- Operacja "Walkiria".
{34215}{34288}Armia Rezerwowa ma tysi�ce �o�nierzy|wok� ca�ego Berlina.
{34293}{34353}"Walkiria" jest awaryjnym planem Hitlera,
{34355}{34415} kt�ry mobilizuje tych �o�nierzy|podczas zagro�enia bezpiecze�stwa.
{34417}{34509}Celem jest ochro...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin