Jan Pająk & Kazimierz Pańszczyk - Tunele NOL spod Babiej Góry (1998).pdf

(3052 KB) Pobierz
Microsoft Word - 4b.doc
Jan Pająk i Kazimierz Pańszczyk
"Tunele NOL spod Babiej Góry"
Traktat, Dunedin, Nowa Zelandia, 1998 rok
ISBN 0-9583380-7-8
518814349.001.png
2
Jan Pająk i Kazimierz Pańszczyk
"Tunele NOL spod Babiej Góry"
Traktat, Dunedin, Nowa Zelandia, 1998 rok
ISBN 0-9583380-7-8
Copyright © 1998 by Jan Pająk i Kazimierz Pańszczyk.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Całość ani też żadna z części niniejszego traktatu nie
może zostać skopiowana, zreprodukowana, przesłana, lub upowszechniona w jakikolwiek
sposób (np. komputerowy, elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny, nagrania
telewizyjnego, itp.) bez uprzedniego otrzymania wyrażonej na piśmie zgody jednego z
autorów lub zgody osoby legalnie upoważnionej do działania w imieniu któregoś z autorów.
Od uzyskiwania takiej pisemnej zgody na skopiowanie tego traktatu zwolnieni są tylko ci
którzy zechcą wykonać jedną jego kopię wyłącznie dla użytku własnego nastawionego na
podnoszenie wiedzy oraz dotrzymają warunków że wykonanej kopii nie użyją dla
jakiejkolwiek działalności zawodowej czy przynoszącej dochód, a także że skopiowaniu
poddadzą cały traktat - włącznie ze stroną tytułową, streszczeniem, spisem treści i
rysunków, wszystkimi rozdziałami, tablicami, rysunkami i załącznikami.
Zarejestrowano w Bibliotece Narodowej Nowej Zelandii jako Depozyt Legalny
datowany 16 lipca 1998 roku. Wydano w Nowej Zelandii prywatnym nakładem autorów.
Data ostatniej aktualizacji niniejszego egzemplarza: 5 października 2002 roku. W
czerwcu 2009 roku traktat ten został przeformatowany na PDF, oraz udostępniony w
internecie owym formacie PDF po włączeniu do niego ilustracji. Data upowszechnienia
(wydruku) niniejszego przeformatowanego egzemplarza: 17 czerwca 2009 roku. (W
przypadku dostępu do kilku egzemplarzy/wersji tego traktatu, rekomendowane jest
zapoznawanie się z egzemplarzem o najnowszej dacie aktualizacji!)
Niniejszy traktat stanowi raport naukowy z przebiegu badań autorów. Stąd
prezentacja wszelkich zawartych w niej materiałów posiadających wartość dowodową lub
dokumentacyjną dokonana została według standardów przyjętych dla publikacji (raportów)
naukowych. Szczególna uwaga skupiona była na wymogu odtwarzalności i możliwie
najpełniejszego udokumentowania źródeł, t.j. aby na bazie tego traktatu każdy naukowiec
czy hobbysta pragnący zweryfikować, powtórzyć, lub pogłębić badania autorów był w stanie
dotrzeć do ich źródeł (jeśli nie noszą one anonimowego charakteru), powtórzyć ich
przebieg, oraz dojść do tych samych lub podobnych wyników.
Wszelka korespondencja przeznaczona dla autorów niniejszego traktatu powinna być
kierowana na adres:
Kazimierz Pańszczyk
ul. M. Kopernika 3/22
34-400 Nowy Targ, POLAND
albo też na adres (ważny do września 1998 roku):
Profesor Madya Dr Jan Pająk
Faculty of Engineering, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
94300 Kota Samarahan,
Sarawak (Borneo), MALAYSIA
(po wrześniu 1998 roku: P.O. Box 33250, Petone 5046, New Zealand; Tel. dom (2009 rok):
+64 (4) 56-94-820; E-maile: janpajak@gmail.com lub pajakjan@yahoo.co.nz).
3
STRESZCZENIE traktatu "Tunele NOL spod Babiej Góry", ISBN 0-9583380-7-8
"Spojrzałem w górę i dech mi zaparło. Niemal tak wysoko jak mój wzrok zwykle
nawykł wypatrywać pierwszych chmur znajdowało się lśniące sklepienie tunelu. Było ono
łagodnie zaokrąglone, jakby sklepienie ogromnego kościoła, i równiutko przycięte jakby
wykonano je kolosalnym wiertłem. Pod sklepieniem uwijały się krzykliwe jerzyki, których
charakterystyczne piski odbijały się echem w tym podziemnym tunelu, potęgując wrażenie,
że weszło się do jakiejś przeogromnej świątyni."
Powyższe nie jest wcale cytatem z książki Juliusza Verne "Podróż do wnętrza
Ziemi", a moim pierwszym wrażeniem doznanym podczas osobistego oglądania jednego z
tuneli UFO znajdującego się na Wyspie Borneo i zwanego "Deer Cave" (t.j. "Jelenia
Jaskinia"). Jest on tak kolosalny, że miejscowe przewodniki piszą, iż zmieściłoby się w nim
aż pięć wysokości słynnej londyńskiej Katedry St Paul'a ustawionych jedna na drugiej. W
porównaniu z ogromem tego tunelu wzrost człowieka staje się tak niepozorny, że ludzie
całkowicie się gubią poza nierównościami zdawałoby się płaskiej jego podłogi pozornej. Do
tunelu tego zdołałem dotrzeć po całych latach badań i poszukiwań. Poszukiwania te
zainicjowało wynikające z moich teorii przekonanie, iż tego typu formy podziemne mogą
być wytapiane w skale przez wehikuły z napędem magnetycznym (UFO), a więc powinny
istnieć na Ziemi. Wkrótce potem ich rzeczywiste występowanie aż w kilku miejscach na
Ziemi udało mi się wskazać na podstawie analiz literaturowych i filmów telewizyjnych.
Niemniej fizyczne dotarcie do pierwszego z nich stało się możliwe dopiero po rozpoczęciu
mojej trzeciej w życiu profesury na Borneo, gdzie znajdował się właśnie jeden z takich tuneli
(t.j. "Deer Cave") aktualnie otwarty dla turystów - chociaż jego zarządcy nie mają pojęcia iż
jest on tunelem UFO, a także zapewne i nie życzą sobie aby tego się dowiedzieć.
Tunele UFO istnieją i posiadają przeogromne znaczenie dla naszej cywilizacji. Z
uwagi na swoje niezwykłe widokowe atrybuty, tam gdzie - jak przykładowo owa "Deer
Cave" na Borneo, zostały one otwarte dla zwiedzających, stanowią one magnes jaki
przyciąga tysiące turystów. Jednak bardziej nawet istotne znaczenie niż dla turystyki
posiadają one w obszarach dotychczas nam nieuświadamianych, mianowicie na polu
naukowym - np. jako demonstracja możliwości i efektów działania wehikułów z napędem
magnetycznym, oraz na polu historycznym - np. jako materialny dowód nieprzerwanej
ingerencji kosmitów w historię i przebieg zdarzeń na Ziemi.
System szklistych tuneli UFO istnieje też i w Polsce. Jeden z nielicznych już
zidentyfikowanych jego fragmentów przebiega pod Babią Górą. Niestety już poznane
wejścia do niego zostały zablokowane, zaś dotychczas nieznane wejścia nie zostały
jeszcze odkryte. Naszym obowiązkiem staje się więc dotarcie do niego i udostępnienie go
do użytku ludzi. Niniejszy traktat jest wezwaniem skierowanym do wszystkich
zainteresowanych w tego typu działaniach, aby przyłączyli się do poszukiwań nieznanych
nam jeszcze i ciągle otwartych wejść do babiogórskiego tunelu UFO, lub aby rozpoczęli
kampanię skierowaną na odtwarcie któregoś z wejść jakie są już nam znane, ale zostały
zablokowane.
Aby umożliwić zainteresowanym osobom włączenie się do poszukiwania nieznanych
jeszcze wejść do tunelu UFO spod Babiej Góry, lub do podjęcia działań nakierowanych na
otwarcie wejść już poznanych lecz zablokowanych, w niniejszym traktacie zestawione
zostały razem najważniejsze informacje dotychczas ustalone na jego temat. Traktat ten jest
więc dobrym punktem startowym do wszczęcia własnych poszukiwań, do sprawdzenia
swoich własnych teorii i hipotez, do wypróbowania posiadanego przez siebie sprzętu
wykrywającego, czy do uruchomienia swoich zdolności organizacyjnych, inicjatywy i woli
pokonywania przeszkód. Tym więc z czytelników, którzy nie mają zdecydowanej koncepcji
co do tego jak spędzić najbliższe wakacje, sugeruje się aby rozważyli możliwość
odwiedzenia właśnie Babiej Góry - poszukując następnych wejść do owego tunelu lub
próbując spowodować legalne otworzenie już poznanych jego wejść. Z kolei tym z
czytelników, którzy mają jakąś własną teorię na temat jak metodami nasłuchowymi,
4
ultradźwiękowymi, elektromagnetycznymi, hydraulicznymi, radarowymi, radiestezyjnymi,
różdżkarskimi, za pomocą psów tropiących, trenowanych nietoperzy, zaopatrzonych w
radio sumów, zdalnie sterowanych łodzi/robotów podwodnych, własnego czułego na odór
nosa, lub jakimikolwiek innymi środkami, ustalić gdzie mogą znajdować się dalsze i ciągle
otwarte wejścia do tego tunelu, niniejszy traktat umożliwia sprawdzenie ich teorii w
rzeczywistym terenie oraz zachęca do podjęcia takich wysiłków.
Niniejszy traktat posiada też znaczenie turystyczne, kronikarskie i folklorystyczne.
Gromadzi on w jedną całość i spisuje szeroką gamę materiału faktologicznego, opisowego i
legendarnego, o dosyć niezwykłej górze jakiej nadprzyrodzone powiązania są szeroko
znane w naszym kraju. Chroni ten materiał przed zapomnieniem i otwiera go do dostępu
zainteresowanych osób. Nawet więc ze zwykłej ciekawości też warto go poczytać.
5
SPIS TREŚCI traktatu [4b] "Tunele NOL spod Babiej Góry", ISBN 0-9583380-7-8
Str . Rozdział
A-1 A. WPROWADZENIE
A-3 A1. Historia niniejszego traktatu
A-9 A2. Aspekty akademickie tego traktatu
B-14 B. FORMOWANIE TUNELI UFO
B-15 B1. Konstrukcja magnokraftu pierwszej generacji
B-18 B2. Loty i manewrowanie magnokraftów pierwszej generacji
B-19 B3. Osiągi magnokraftów pierwszej generacji
B-22 B4. Sprzęganie magnokraftów w złożone konfiguracje latające
B-22 B5. Własności tuneli wytopionych w skałach przez magnokrafty (i UFO)
B-28 B6. Formalny dowód że "UFO to już zbudowane
przez kogoś magnokrafty" i jego następstwa dla tuneli
B-31 B7. Przykłady już znalezionych podziemnych tuneli wytopionych przez UFO
B-33 B7.1. Tunele UFO w Polsce
B-35 B8. Jelenia Jaskinia (Deer Cave) z Północnego Borneo
B-43 B9. Dlaczego na Ziemi istnieją tunele UFO
B-64/B-67 4 rysunki (B1 do B4)
C-68 C. POSZUKIWANIA TUNELU UFO SPOD BABIEJ GÓRY
(opracował Kazimierz Pańszczyk)
C-72 C1. Przesłanki że tunel UFO faktycznie istnieje
C-81 C2. Wejście na Babiej Górze pod Diablakiem
C-84 C3. Wejście przy kościele w Rabczycach
C-89 C4. Gdzie najprawdopodobniej ukrywają się inne wejścia
C-94 C5. Dalsze niezwykłości Babiej Góry mogące mieć związek z tunelem UFO
C-100 C5.1. Zagadki Babiej Góry z czasów okupacji i wyzwolenia
C-101 C6. Celowy porządek w przypadkowych zawaleniach na Babiej Góry
C-102 C7. Dotarcie i warunki zakwaterowaniowe na Babiej Górze
C-105 C8. Literatura powoływana w rozdziale C
C-106 C9. Podziękowanie
C-107/C-115 9 rysunków (C1 do C9)
D-116 D. INTERPRETACJE
D-128 D1. Naukowe i poznawcze znaczenie ustaleń tego traktatu
D-142 D2. Zdjęcie komory oscylacyjnej niewidzialnego UFO
jako dowód ingerencji UFOnautów w poszukiwania tunelu
D-153/D-154 2 Rysunki (D1 i D2)
E-155 E. PODSUMOWANIE
F-159 F. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA I POSZERZAJĄCA
TREŚĆ TEGO TRAKTATU
G-162 G. O AUTORACH
G-162 Jan Pająk
G-164 Kazimierz Pańszczyk
Z-165 Z. ZAŁĄCZNIKi
Zgłoś jeśli naruszono regulamin