Zarzadzanie procesami.odt

(42 KB) Pobierz

Zarządzanie procesami GR A

 

1.Zbiór czynników zidentyfikowanych jako  strukturotwórcze

 1. otoczenie
 2. pracownicy
 3. technologia
 4. cykl życia
 5. strategia

2. Cechy właściwej struktury organizacyjnej to:

 1. specjalizacja
 2. hierarchia
 3. centralizacja
 4. struktura zatrudnienia

3. Istota pojęcia procesu gospodarczego można zdefiniować następująco:

 1. proces jako łańcuch sekwencji czynności
 2. proces jest..................................................
 3. proces namierzalny cel
 4. proces na dostawcę-odbiorcę (klienta)

4. Głównymi kryteriami ukierunkowania procesów na tworzenie wartości jest stopień koncetracji na:

 1. pracownikach
 2. dostawcach
 3. klientach

5. Zarządzanie procesami to dążenie do:

 1. maksymalnego udziału w tej strukturze elementów dających wartość
 2. budowa systemu organizacyjnego ilościowo i jakościowego produkcji

6. Organizacja procesowa powinna być budowana na podstawie następujących zadań:

 1. wszystkie wyodrębnione organizacyjne obszary są z zasady równoważne
 2. każdy obszar organizacji jest klientem
 3. każdy obszar organizacji jest usługodawcą wewnętrznym
 4. procesy w organizacji są konfigurowane w perspektywie klientów

7. Procesy dzielimy na:

 1. operacje dodające wartości
 2. operacje określające zadania
 3. operacje nie dające wartości ani nie umożliwiające jej wytworzeniu

8. Megaprocesy to:

 1. procesy powstające w celu sprawnego funkcjonowania i wsparcia procesów podstawowych
 2. to łańcuch czynności prowadzonych do wytworzenia produktu lub usługi na potrzeby klienta

9. Procesy pomocnicze to:

 1. zarządzanie zasobami ludzkimi
 2. zarządzanie finansami
 3. zarządzanie informacją

10. Procesy podstawowe to:

 1. w efekcie ich działania powstaje produkt-wyrób, usługa i informacja
 2. procesy te tworzą wartość dodaną
 3. zalicza się do nich procesy bezpośrednio wpływające na sytuację rynkową p-stwa

11. Ze względu na zasięg świadczonych usług obszary p-stwa dzieli się na:

 1. centra serwisowe
 2. centra kosztowe
 3. centra produkcyjne
 4. centra remontowe

 

12. Ocena zdolności procesów do dostarczania produktów i usług o pożądanych przez odbiorców – rynek  charakterystykach może być dokonana przez pomiar:

 1. kosztów procesu
 2. długość czasu procesu
 3. elastyczność procesu
 4. jakość procesu
 5. znaczenie dla organizacji
 6. znaczenie dla klienta

13. Zarządzanie procesami polega w istocie na ocenie  efektywności ich funkcjonowania:

 1. z perspektywy klientów
 2. z perspektywy pracowników
 3. z perspektywy kierownictwa
 4. z perspektywy odbiorców rezultatów

14. Zasady reenginerigu to:

 1. działania są organizowanie wokół zadań
 2. korzystający z rezultatu procesu powinni być jego organizatorami
 3. rozproszone przestrzenie zasoby należy traktować tak, jakby znajdowały się w jednym

miejscu

 1. równoległe przebiegające procesy należy koordynować w czasie ich wykonywania
 2. decyzje powinny być podejmowane przez naczelne kierownictwo

15. Nowa terminologia do wyrażenia istoty działania rodzajów typowych stanowisk   organizacyjnych to:

a.                   dyrektor organizacji

b.                  menadżer wydziału

c.                   właściciel procesu

d.                  menadżer procesu

16. W X-engeingu zwraca się uwagę na analizę trzech obszarów

 1. procesy firmy
 2. zarządzanie finansami
 3. propozycje dla klienta

17. Dojrzałość procesowa organizacji wyraża się zakresem w jakim procesy są formalnie

 1. zdefiniowane
 2. zarządzane
 3. elastyczne
 4. mierzalne
 5. efektywne

18. Cechy niedojrzałości organizacji  procesowej to:

 1. wyspecjalizowane procesy nie są przestrzegane
 2. prace związane z projektowaniem procesów są planowane
 3. improwizacja procesów przez pracowników i menadżerów
 4. nie ma sformalizowanych obiektywnych kryteriów oceny produktów jakości i procesu

19. Dane wejściowe do procesu to:

 1. specyfikacja produktu oraz dokumentacja
 2. umowa
 3. surowce-materiały
 4. środki produkcji

20. Dane wejściowe do procesu to;

 1. system dystrybucji
 2. system magazynowania
 3. wyrób sklasyfikowany wg specyfikacji  klienta
 4. harmonogram
 5. materiały-faktura

21. Projektowanie od ‘zera” jest wg następującego programu postępowania

 1. pełne zrozumienie istniejących procesów
 2. zastosowanie metody porównania z konkurencją / benchmarking/
 3. projektowanie procesu
 4. analiza finansowa
 5. ocena końcowa

22.Cele procesów opierają się na:

 1. celach organizacji
 2. wymagania klientów
 3. porównania do najlepszych w poszczególnych dziedzinach działalności

23. Sposoby formułowania strategii wokół procesów to:

 1. intensyfikacja
 2. przedłużanie
 3. uzupełnianie
 4. przekształcenie
 5. dokształcanie

24.Mapa procesów przedstawia:

 1. oraz działań skierowanych na proces

b. zestaw zadań tworzących procesy podstawowe i pomocnicze

25. Fazy życia procesu

 1. faza tworzenia
 2. faza przystosowania
 3. instytucjonalna dojrzałość
 4. faza umierania

26 Przejawem zbyt wysokiego poziomu standaryzacji w organizacji są:

 1. wysoki
 2. częste skargi na zbyt małą elastyczność procesów
 3. duża liczba przypadków procesów wymagających indywidualnego potraktowania

27. Struktura organizacyjno macierzowa składa się z funkcji

 1. „D” Dyrektor naczelny
 2. NK Kierownictwo Wyższego szczebla
 3. S Specjaliści

28 Do charakterystyki  struktury procesowej wykorzystujemy uniwersalne cechy:

 1. zadowolenie kierownictwa
 2. struktura szczebli
 3. konfiguracja
 4. centralizacja
 5. specjalizacja
 6. formalizacja

29. Optymalizacja procesów ma doprowadzić do takich celów jak:

 1. zwiększenie zadowolenia klienta
 2. zwiększenie produkcji
 3. redukcja kosztów
 4. skracanie realizacji zadań

30 Kroki do urzeczywistnienia przedsiębiorstwa procesowego to między innymi

 1. strategia przedsiębiorstwa
 2. rozwój organizacji
 3. kształtowanie i optymalizacja procesów

 

ąąA

 

 

 

 

Dr Dyrka

ZARZĄDZANIE PROCESAMI

 

 

Dopuszczenie do egzaminu:               praca 6-8 stron (tytuł pracy, nazwisko, imię, rok, semestr, grupa, plan pracy

Egzamin:                                           test wielokrotnego wyboru

Literatura:                                          Grajewski „Organizacja procesowa” PWN Warszawa 2007

                                                        Hammer, Champy „Reengineering w przedsiębiorstwie” MNI Warszawa 1996

 

 

Wykład 1

 

 

ORGANIZACJA – złożona całość zdolna realizować wytyczone cele dzięki współdziałaniu całej organizacji oraz z elementami otoczenia

 

Otoczenie organizacji dzielimy na:

1.                   wewnętrzne

a)                  właściciele

b)                  pracownicy

c)                   zarząd

d)                  kultura organizacyjna

e)                  struktura fizyczna

2.                   zewnętrzne – celowe

a)                  klienci (najważniejsi)

b)                  dostawcy

c)                   sojusznicy strategiczni

d)                  regulatorzy

e)                  konkurenci

3.                   ogólne – część otoczenia zewnętrznego

a)                  wymiar ekonomiczny

b)                  wymiar techniczny

c)                   wymiar sockulturowy

d)                  wymiar prawno-polityczny

 

PODEJŚCIE PROCESOWE – koncentruje się na sekwencjach działań podejmowanych w organizacji i poza nią oraz powiązaniach między nimi w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

 

Podejście procesowe, zwane procesualnym integruje:

1.                   czas

2.                   jakość

3.                   terminowość wykonania

4.                   koszty

co powoduje wzrost elastyczności i przewagi konkurencyjnej na rynku, a w efekcie wzrost wartości przedsiębiorstwa. W procesach celem jest zawsze klient – zewnętrzny i wewnętrzny.

 

Funkcje procesowe dzielimy na:

1.                   podstawowe – dodające wartość

2.                   pomocnicze – nie dodające wartości, ale konieczne do wykonania funkcji podstawowych

 

WEJŚCIE DO PROCESU to dane:

1.                   informacje

2.                   zasoby materialne

3.                   zasoby finansowe

4.                   zasoby ludzkie

5.                   inne elementy niezbędne do funkcjonowania procesu

 

WYJŚCIE Z PROCESU – wszystkie elementy materialne i niematerialne, które powstają w wyniku realizacji procesu.

 

Dostawcami i odbiorcami procesu są:

1.                   klient wewnętrzny

2.                   klient zewnętrzny

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE ORGANIZACJĘ

 

 

Powszechnie stosowanym punktem odniesienia w budowie struktur organizacyjnych jest podział procesów tworzenia efektu działania całości na elementy prostsze a zatem bardziej zrozumiałe dla członka organizacji.

 

Czynniki strukturotwórcze (wg Steimana) mające wpływ na budowę struktur organizacji to:

1.                   otoczenie

2.                   technologie

3.                   cykl życia organizacji

4.                   kultura

5.                   strategia

 

Czynniki strukturotwórcze (wg Szczypczyńskiego) to:

1.                   otoczenie

2.                   zasoby ludzkie

3.                   technologia

4.                   rodzaj produkcji

5.                   strategia

6.                   wielkość organizacji

7.                   terytorialne rozproszenie

 

Cechy właściwej struktury organizacyjnej:

1.                   specjalizacja

a)                                           podział pracy

b)                                           specjalizacja ról

c)   &#...

Zgłoś jeśli naruszono regulamin