punkty_przywracania.txt

(2 KB) Pobierz
Usuwanie punkt�w przywracania

M�j Komputer->prawoklik->W�a�ciwo�ci->Przywracanie systemu
Zaznaczamy "Wy��cz Przywracanie systemu, nast�pnie klikamy Zastosuj.
Aby ponownie w��czy� przywracanie systemu odznaczamy "Wy��cz Przywracanie systemu" i klikamy OK.


Usuwanie wybranych punkt�w przywracania systemu
Start, uruchom, wpisujemy msconfig i klikamy OK.
Wybieramy "Uruchom Przywracanie systemu"
Tworzymy nowy punkt przywracania. Najnowszego punktu przywracania usun�� nie mo�na.
Klikamy "Strona g��wna".
Zaznaczamy opcj� "Przywr�� m�j komputer do wcze�niejszego stanu" i klikamy Dalej.
Z kalendarza spisujemy daty dost�pnych punkt�w przywracania oraz skojarzone z nimi zdarzenia.
W przyk�adzie s� dwa punkty przywracania:
1) z 22 maja 2009-Combofix crated restore point
2) z 30 maja 2009 - Nowy punkt - utworzony przeze mnie
Klikamy Anuluj, bo systemu przywraca� nie chcemy.
Zamykamy Narz�dzie konfiguracji systemu

Uruchamiamy Eksploratora Windows
W Narz�dziach wybieramy Opcje Folder�w i na zak�adce Widok:
odznaczamy: Ukryj chronione pliki systemu opreacyjnego (zalecane)
odznaczamy U�yj prostego udost�pniania plik�w
zaznaczamy: Poka� ukryte pliki i foldery
Klikamy OK.

Punkty przywracania systemu s� przechowywane w katalogu:
x:\System Volume Information
gdzie x:\ to oznaczenie kolejnych partycji.
Prawoklik na folderze c:\System Volume Information, W�a�ciwo�ci, Zabezpieczenia.
Klikamy Dodaj, wpisujemy nazw� konta na kt�rym obecnie pracujemy (powinno to by� konto z uprawnianiami administratora), klikamy Sprawd� nazwy i OK.
W polu Uprawnienia dla [Nazwa U�yszkodnika] stawiamy ptaszka przy Pe�na kontrola - Zezwalaj. Klikamy OK.
Wchodzimy do katalogu:
C:\System Volume Information\_restore{.............}
Interesuj� nas katalogi RPxxx
gdzie xxx to numerek.
Sprawdzamy daty utworzenia tych katalog�w i kojarzymy je z wcze�niej utworzonymi punktami przywracania.
W przyk�adzie s� dwa katalogu:
RP4 utworzony 22 maja i RP5 utworzony 30 maja.
Chcemy usun�� punkt przywracania z 22 maja - usuwamy katalog RP4
Ponownie prawoklik na folderze
c:\System Volume Information, W�a�ciwo�ci, Zabezpieczenia i z listy usuwamy u�ytkownika, kt�rego dodali�my przed chwil�.
T� sam� akcj� przeprowadzamy na pozosta�ych partycjach (czyli z ka�dej partycji musimy usun�� katalog RP4


Zgłoś jeśli naruszono regulamin