Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego.doc

(87 KB) Pobierz
Sprawozdanie

 

 

 

Sprawozdanie

z realizacji planu rozwoju zawodowego

………………………

nauczyciela mianowanego

zatrudnionego

w Zespole Szkół Nr 1

w ………………………

ubiegającego się o stopień zawodowy

nauczyciela dyplomowanego

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….

lipiec 2008r

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

za okres od 01.09.2005 do 02.07.2008r

 

Imię i Nazwisko:

 

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2005r

 

Miejsce zatrudnienia: Zespół Szkół Nr 1  w ……………………….

 

Nauczany przedmiot: religia

 

Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

 

Data zakończenia stażu: 02.07.2008r

 

Cele awansu

·         Podejmowanie i organizowanie działań doskonalących warsztat pracy, zgodnie z potrzebami młodzieży i szkoły;

·         Poszerzanie zakresu wiedzy;

·         Współudział w kształtowaniu wizerunku własnej placówki, poprzez podejmowanie działań wykraczających poza obowiązki służbowe;

·         Uzyskanie, w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

 

 

 

 

WSTĘP

 

     Jestem nauczycielem religii w Zespole Szkół Nr 1 w …………………. Posiadam tytuł magistra teologii, który uzyskałam w 1999 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W szkole pracuję 15 lat. Jestem nauczycielem mianowanym. Od początku swojej pracy   w ZS Nr 1 biorę czynny udział w pracach dydaktyczno – wychowawczych oraz wydarzeniach szkolnych. Staram się systematycznie ubogacać warsztat pracy, poszerzać wiedzę i umiejętności dotyczące wszystkich obszarów pracy szkoły. Chęć dalszego rozwoju skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu i ubiegania się          o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Zawód nauczyciela jest moim powołaniem i pasją. Swoją pracę staram się wykonywać rzetelnie i dla dobra młodzieży, z którą pracuję. Napisany przeze mnie plan rozwoju zawodowego wyznaczył mi cele i kierunki aktywności zawodowej w okresie stażu. Dlatego starałam się, aby realizacja planu przebiegała zgodnie z założonymi wcześniej zadaniami. Wysiłek włożony         w realizację zadań przyniósł mi satysfakcję, przede wszystkim dlatego,             że zabiegałam o dobro ucznia, a nie koncentrowałam się wyłącznie na realizacji przepisów prawa.

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji określonych zadań za okres stażu.   

 

 

……………………………….

 

 

 

 

Zadania organizacyjne

 

1.     Poznanie procedury awansu zawodowego.

Realizując to zadanie:

-         zapoznałam się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli ( Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN z dnia 01.12.2004r)

-         złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego,

-         opracowałam plan rozwoju zawodowego ( IX. 2005r).

 

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

                Materiały i dokumenty starałam się gromadzić przez cały okres stażu, wykorzystując posiadane umiejętności korzystania z technologii komputerowej.              

 

3.     Uczestnictwo w wykładach i zajęciach dotyczących awansu zawodowego.

             W okresie stażu uczestniczyłam w wykładach, prelekcjach, warsztatach          

      i kursach, co pomogło mi skompletować dokumentację składającą się na mój   

      awans zawodowy.

 

4.     Przygotowanie sprawozdania.

Dokonałam autorefleksji, analizy, opisu realizacji planu rozwoju zawodowego ( lipiec 2008r).

 

 

 

 

WYMAGANIA    NIEZBĘDNE    DO    UZYSKANIA                              STOPNIA    NAUCZYCIELA    DYPLOMOWANEGO

 

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej        lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.     W celu doskonalenia warsztatu i metod pracy podjęłam następujące działania:

o        Zgromadziłam własną biblioteczkę tekstów aktów prawnych dotyczących awansu. To pomogło mi lepiej poznać procedurę awansu i systematycznie wdrażać nowości.

o        Kilka razy w roku uczestniczyłam w spotkaniach katechetycznych prowadzonych przez przedstawicieli Wydziału Nauczania przy Kurii Biskupiej w Łomży.

o        Uczestniczyłam w zebraniach katechetycznych organizowanych przez Parafię Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Maz.

o        Dwa razy w roku uczestniczyłam w warsztatach katechetycznych   w Wyszkowie.

o        Brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach dla katechetów, które pozwoliły mi na doskonalenie mojego warsztatu pracy.

- Warsztaty: „Wychowanie do korzystania z mediów. Media                a katecheza. Język audiowizualny” (05.11.2005)

- Szkolenie: „Profilaktyka uzależnień” (11.01.2007)

- Prelekcja: ks. dr  J. Kotowski „Wychowanie w nauczaniu Jana  Pawła II” (14.10.2007)

- Warsztaty: „Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego” (24.10.2007)

- Dzień skupienia w Kurii Biskupiej w Łomży, wykładowca:           Ks. Bp Stanisław Stefanek (01.12.2007)

- Prelekcja „Dzień życia konsekrowanego” (02.02.2008)

Wszelkie uwagi, zalecenia i nowości starałam się wykorzystać           w swojej pracy dydaktycznej.

o        Co roku w celu osobistej formacji uczestniczyłam                           w sześciodniowych rekolekcjach.

o        Na bieżąco czytałam czasopisma: „Głos Katolicki”, „Katechetę”, „Wychowawcę”, „Miłujcie się, „Niedzielę”, „Świat misyjny”, „Misje dzisiaj”. Większość czasopism zgromadziła w biblioteczce domowej, w której znajdują się także egzemplarze Pisma Świętego, słowniki, podręczniki, różne książki o tematyce religijnej, kasety video, płyty itp.. Z zasobów biblioteczki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz katecheci.

o        Na bieżąco starałam się angażować uczniów do przygotowywania   i uaktualniania gazetek tematycznych, oraz gablot przy kościele. Dzięki temu uczniowie czują się odpowiedzialni za wygląd klasy    i dbają o nią przez cały rok.

o        W trakcie stażu starałam się podnosić swą wiedzę i umiejętności poprzez czytelnictwo literatury przedmiotowo - metodycznej oraz ogólno - pedagogicznej.

o        Korzystałam także ze stron internetowych:   

   - Edukacyjnych: www.men.waw.pl, www.ko.olsztyn.pl, www.codn.waw.pl, www.edu.pl, www.profesor.pl, www.eduseek.pl, www.chat.pl, www.uwm.edu.pl, www.wmodn.olsztyn.pl

    - Stron religijnych: www.katecheza.episkopat.pl, www.adonai.pl,                                                www.amen.pl, www.religia.pl, www.angelus.pl, www.biblia.pl, www.kerygma.pl, www.veniadore.olsztyn.opoka.org.pl, www.logos.jezus.pl

    - I innych: www.katecheta.pl.

2. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

o        W latach 2005 – 2007 brałam udział w pracach Komisji do spraw mierzenia jakości pracy szkoły, która zajmowała się wspieraniem Dyrektora w realizacji zadania nadzoru pedagogicznego,

o        Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu przedmiotowego. Praca w zespole  pozwala mi na doskonalenie metod i warsztatu pracy pedagogicznej,

o        Brałam udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących procedur przeprowadzania egzaminów maturalnych, ponieważ każdego roku jestem członkiem zespołu nadzorującego egzaminy maturalne.

o        Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu wychowawczego, którego jestem członkiem. Zespół wychowawczy zbiera się kilka razy w ciągu roku i opracowuje plan pracy na cały rok szkolny zgodny z planem rozwoju szkoły, zwracając szczególną uwagę na bieżące problemy, a szczególnie w ostatnich czasach problem agresji, uzależnień oraz polepszenia frekwencji.

3. Organizowałam szkolne konkursy

o        co roku „Klasowy przegląd kolęd i pastorałek”

o        Konkurs plastyczny „Album o Janie Pawle II”

o        „Film o Janie Pawle II”

Wszystkie wyżej wymienione czynności sprawiły, że staż odbyłam w sposób zaplanowany, co przyczyniło się do podniesienia jakości pracy szkoły.

 

2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystywałam komputer do:

o        opracowania dokumentacji

o        tworzenia pomocy dydaktycznych

o        tworzenia szkolnych gazetek i gablot przy kościele parafialnym

2. Prowadzę stronę internetową wspólnoty młodzieżowej, za którą jestem odpowiedzialna – tauostrowmaz.cba.pl

3. Ukończyłam Kurs doskonalący w wymiarze 32 godzin „Multimedia w pracy katechetycznej” – zorganizowany przez ODN w Łomży.

4. Przygotowywałam prezentacje multimedialne, które wykorzystywałam na lekcjach, spotkaniach z młodzieżą oraz apelach szkolnych.

 

 

 

 

 

 

 

3. Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przeprowadzenie otwartych zajęć w szczególności         dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli.                                                  Po każdej lekcji...

Zgłoś jeśli naruszono regulamin