zawartość kofeiny w kawachArtykul 03 Bromatologia 1-2008.pdf

(43 KB) Pobierz
MAK0108
BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. – XLI, 2008, 1, str. 21 – 27
Marcin Frankowski, Artur Kowalski, Agnieszka Ociepa,
Jerzy Siepak, Przemysław Niedzielski
KOFEINA W KAWACH I EKSTRAKTACH KOFEINOWYCH
I ODKOFEINOWANYCH DOSTE ˛ PNYCH NA POLSKIM RYNKU
Zakład Analizy Wody i Grunt´w Wydziału Chemii
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Kierownik: prof. zw. dr hab. J. Siepak
Celem przeprowadzonych bada´ było okre´lenie zawarto´ci kofeiny w ka-
wach i ekstraktach kofeinowych i odkofeinowanych pochodza˛cych z palarni
kaw z całego ´wiata dopuszczonej do sprzeda˙y na polskim rynku. Zawarto´´
kofeiny oznaczono za pomoca˛ aparatu do wysokosprawnej chromatografii
cieczowej z detekcja˛ UV-Vis (HPLC-UV-Vis).
Hasła kluczowe: kofeina, kawa kofeinowa, kawa odkofeinowana, ekstrakt kawowy,
HPLC-UV-Vis.
Key words: caffeine, caffeine coffe, decaffeinated coffee, instant coffe, HPLC-
-UV-Vis.
W ostatnich kilkunastu latach zainteresowanie kofeina˛ i jej negatywnym od-
działywaniem na organizm człowieka znacznie wzrosło. Zwia˛zane jest to z coraz
wi˛ksza˛ dost˛pno´cia˛ kofeiny w napojach, słodyczach i w gumach do ˙ucia (1, 2).
Zagadnienie to jest istotne, r´wnie˙ ze wzgl˛du na konieczno´´ przestrzegania
zalecanej, dopuszczalnej dziennej dawki kofeiny w artykułach ˙ywno´ciowych
iu˙ywkach (3 – 5). Stymuluje to rozw´ j nie tylko produkt´w spo˙ywczych, ale
r´wnie˙ poszukiwanie nowych metod oznaczania st˛˙enia kofeiny (3, 6 – 9).
Kofeina, inaczej teina, jest alkaloidem purynowym o wzorze C 8 H 10 N 4 O 2 (1-3-7
trimetylo-2,6-dihydroksypuryna) (10). Nale˙y do grupy metyloamin. Wyst˛puje
w postaci białego proszku, bez zapachu, o gorzkawym smaku. Jest dobrze
rozpuszczalna w gora˛cej wodzie i chloroformie. Temperatura topnienia kofeiny
wynosi ok. 235
C (temp. sublimacji – 180
°
C) (10). W swojej budowie jest zbli˙ona
do teobrominy i teofiliny (11). Kofeina jest całkowicie wchłaniana z przewodu
pokarmowego, a nast˛pnie rozprowadzana do poszczeg´ lnych tkanek w zale˙no´ci
od ich uwodnienia. Kofeina nie kumuluje si˛ w organizmie człowieka, poniewa˙
ulega szybkiej biotransformacji do kwas´w 1-metylomoczowego, 1,3-dimetylomo-
czowego, 7-metyloksantyny i 1,7-dimetyloksantyny. Wydalana jest wraz z moczem
w postaci niezmienionej oraz jako metabolity b˛da˛ce pochodnymi kwasu moczo-
wego i ksantyny (10, 12, 13). Maksymalne st˛˙enie kofeiny we krwi wyst˛puje po
pierwszej godzinie od jej spo˙ycia, a okres połowicznego p´ łtrwania w organizmie
wynosi 2,5 – 4,5 godz. (14). St˛˙enie kofeiny w fili˙ance kawy mo˙e wynosic´od
2 do 115 mg, w zale˙no´ci od sposobu przygotowania (1, 14, 15). Maksymalna,
°
22
M. Frankowski i inni
Nr 1
doustna dawka kofeiny wynosi 1,5 g, a dawka ´miertelna 10 – 12 g (1, 10). Kofeina
ma działanie analeptyczne, przez co aktywuje receptory dopaminy, pobudza
o´rodkowy układ nerwowy, kor˛ m´ zgowa˛ oraz o´rodki wegetatywne (oddechowy,
naczynioruchowy i nerwu bł˛dnego) (1, 16, 17). Przyspiesza przemian˛ materii,
zwi˛kszaja˛c tym samym zapotrzebowanie na tlen, zmniejsza napi˛cie mi˛´ni
gładkich naczy´ krwiono´nych. Ponadto, pobudza wydzielanie soku ˙oła˛dkowego,
zwi˛ksza sprawno´´ my´lenia, zmniejsza zm˛czenie psychiczne i fizyczne oraz
wykazuje słabe działanie moczop˛dne (10, 18). Kofeina stosowana jest w lecznict-
wie, gł´wnie w postaci łatwo rozpuszczalnych soli. Stosowana jest w przypadku
ostrych zatru´ alkoholem, atropina˛, w zapa´ciach, przy chorobach zaka´nych oraz
niedoci´nieniu (1,10). Ziarna kawy zielonej zawieraja˛: 0,3 – 2,3% kofeiny zwia˛za-
nej z kwasem chlorogenowym, do 15% tłuszczu, 13% białek, 8% cukr´w, 7% soli
mineralnych przede wszystkim magnezu i potasu, trygonelin˛, kwasy organiczne,
pektyn˛, witamin˛ PP oraz 11% wody. Kawa palona zawiera znacznie mniej
lotnych substancji aromatycznych, tłuszczu i białek (19).
Obecnie kofein˛ stosuje si˛ jako składnik r´˙nego rodzaju dodatk´w do napoj´w
i artykuł´w spo˙ywczych. Niepokoja˛cy staje si˛ fakt, i˙ coraz cz˛´ciej jest ona
konsumowana r´wnie˙ przez dzieci. Kofeina przyjmowana w zbyt du˙ych dawkach
mo˙e mie´ negatywny wpływ na zdrowie człowieka, dlatego istnieje konieczno´´
rozwoju bardziej precyzyjnych i dokładniejszych metod jej oznaczania (6 – 9, 20).
Obecnie do oznaczania kofeiny wykorzystuje si˛ przede wszystkim metody
instrumentalne takie, jak: spektrofotometri˛ oraz chromatografi˛ gazowa˛ i cieczo-
wa˛ (8, 9, 11). W oznaczeniach rutynowych wykorzystuje si˛ technik˛ wysoko-
sprawnej chromatografii cieczowej z detekcja˛ UV-Vis (5). Dzi˛ki wysokiej
sprawno´ci, dobrej rozdzielczo´ci i du˙ej szybko´ci analizy, znalazła ona szerokie
zastosowanie w oznaczaniu kofeiny w pr´bkach farmakologicznych, biochemicz-
nych, jak i ´rodowiskowych (21).
Celem przeprowadzonych bada´ było oznaczenie st˛˙enia kofeiny w kawach
i ekstraktach kofeinowych i odkofeinowanych pochodza˛cych z palarni kaw całego
´wiata dopuszczonych do spo˙ycia na polskim rynku.
MATERIAŁ I METODY
St˛˙enie kofeiny oznaczono w 59 pr´bkach kaw polskiej i zagranicznej dost˛p-
nych na polskim rynku. Analizie, poddano zar´wno kawy kofeinowe palone
i odkofeinowane oraz ekstrakty kawy (kawy rozpuszczalne) kofeinowej i od-
kofeinowanej.
Przygotowanie pr´bek kawy i oznaczanie st˛˙enia w nich kofeiny wykonywano
wg Polskiej Normy PN-ISO 10095 (5). Do oznacze´ stosowano odczynniki
czysto´ci analitycznej firmy Merck (KGaA Darmstadt, Niemcy) przeznaczone do
chromatografii cieczowej oraz wod˛ dejonizowana˛ pozyskiwana˛ z urza˛dzenia
Milli-Q RG (Milli-Q system, Millipore, France). Roztwory wzorcowe stosowane do
oznacze´ przygotowywano z roztworu wzorcowego kofeiny firmy Fluka (Sigma-
Aldrich, Switzerland). Do wzbogacania i oczyszczania pr´bki ekstraktu wodnego
kofeiny wykorzystano zestaw z kolumnami oczyszczaja ˛ cymi SPE (Solid Phase
Nr 1
Kofeina w kawach
23
Extraction) w odwr´ conym układzie faz, modyfikowanymi grupami fenylowymi
o poj. 3 cm 3 firmy Baker (J. T. Baker, USA).
St˛˙enie kofeiny w pr´bkach kaw oznaczono metoda˛ HPLC-UV-Vis wykorzys-
tuja˛c aparat wysokosprawnej chromatografii cieczowej firmy Selko (Selko 500).
Jako kolumn˛ chromatograficzna˛ zastosowano C-18 RP ODS firmy Macherey-
Nagel (Macherey-Nagel GmbH, Niemcy). Nat˛˙enie przepływu fazy ruchomej
składaja˛cej si˛ z metanolu i wody 55/45, wynosiło 1 cm 3 /min. Granica oznaczalno-
´ci dla kofeiny wynosiła 0,005 g kofeiny/100 g.
WYNIKI I ICH OM ´ WIENIE
St˛˙enie kofeiny w 34 pr´bkach kawy palonej kofeinowej wynosiła od 0,32 do
2,95 g/100 g pr´bki. ´ rednie st˛˙enie kofeiny w pr´bkach kaw kofeinowych
palonych wynosiła 2,25 g kofeiny/100 g badanej pr´bki (mediana: 1,92 g kofei-
ny/100 g kawy).
Na podstawie uzyskanych wynik´w stwierdzono, ˙e najwy˙sze st˛˙enie kofeiny
oznaczono w pr´bce kawy Woseba Arabica (2,95 g kofeiny/100 g kawy),
a najni˙sza˛ w pr´bce Gayer cafe kawa ´niadaniowa (0,32 g kofeiny/100 g kawy).
Dla 12 pr´bek ekstrakt´w kawy kofeinowej najwy˙sze st˛˙enie kofeiny stwier-
dzono w kawie Prima Finezja – 2,01 g kofeiny/100 g kawy. Najni˙sze st˛˙enie
kofeiny 1,03 g kofeiny/100 g pr´bki, oznaczono w pr´bce Nescafé Espresso.
´ rednie st˛˙enie kofeiny w pr´bkach ekstraktu kawy kofeinowej wynosiła 1,63
g kofeiny/100 g kawy i była ni˙sza niz˙´rednie st˛˙enie kofeiny w kawach palonych
(mediana: 1,68 g kofeiny/100 g kawy). Wyniki st˛˙enia kofeiny dla poszczeg´l-
nych kaw kofeinowych zestawiono w tab. I.
Na podstawie uzyskanych wynik´w bada´ st˛˙enia kofeiny dla 10 pr´bek kawy
odkofeinowanej palonej mo˙na stwierdzi´, ˙e wi˛kszo´´ pr´bek kawy nie prze-
kracza dopuszczalnego st˛˙enia wynosza˛cego 0,10 g kofeiny w 100 g kawy (5).
Jedynie, pr´bka kawy Sati Café dekafeinet (0,26 g kofeiny/100 g kawy) prze-
kraczała dopuszczalne st˛˙enie kofeiny (5). Najni˙sze st˛˙enie kofeiny (0,06
g kofeiny/100 g) oznaczono w pr´bkach kawy Mercus i Onko. Dla ekstrakt´w kawy
odkofeinowanej, stwierdzono najwy˙sze st˛˙enie kofeiny w pr´bce kawy Jacobs
Night&Day – 0,14 g kofeiny/100 g. Natomiast, najni˙sze st˛˙enie kofeiny 0,06
g kofeiny/100 g kawy stwierdzono w kawie Tesco instant coffee- decaffeinated
(tab. II). Parametry statystyczne zestawiono w tab. III.
W literaturze dost˛pne sa˛ informacje, ˙e przeci˛tny konsument wypija dziennie
od 2 do 4 fili˙anek kawy dostarczaja˛c do organizmu 2 – 4 mg kofeiny/kg masy ciała
na dob˛ (14). Za dawk˛ ´miertelna˛ kofeiny uwa˙a si˛ ok. 10 g (ok. 80 fili˙anek) (1).
Do przygotowania w fili˙ance zwykłej porcji kawy, u˙ywa si˛ wg danych
producent´w ok. 7 – 10 g kawy mielonej (co odpowiada 120 – 200 mg kofeiny),
w celu zaparzenia kawy rozpuszczalnej u˙ywa si˛ ok. 2,5 g (co stanowi
´rednio 65 mg kofeiny) (1, 15). Przeci˛tna porcja kawy espresso zawiera 40 – 62 mg
kofeiny, natomiast fili˙anka kawy bezkofeinowej do 4 mg kofeiny (14, 15).
Nadu˙ywanie picia kawy, szczeg´ lnie kaw palonych zawieraja˛cych du˙a˛ ilo´´
robusty, mo˙e powodowa´ niepo˙a ˛ dane skutki objawiaja ˛ ce si ˛ nadmiernym pobu-
24
M. Frankowski i inni
Nr 1
T a b e l a I. St˛˙enie kofeiny w pr´ bkach kawy kofeinowej (g/100 g kawy)
T a b l e I. Caffeine content in caffeine-rich coffee samples (g/100 g coffee )
St˛˙enie
kofeiny
g/100 g kawy
kawy kofeinowe palone
MK Café Feeling
Nazwa pr´ bki
St˛˙enie
kofeiny
g/100 g kawy
kawy kofeinowe palone (cd.)
Jacobs Aroma
2,03
2,00
MK Café Feeling
2,14
Caffe Sonia
1,98
Tchibo Family
2,57
Gayer caffe/kawa ´niadaniowa
0,32
Prima Excellent
1,68
Shaheen Café
2,00
Prima Rumba
2,43
Lyons original
1,46
Prima niebieska
2,08
Morrisons (Roasted Grodnu
coffee)
Café Prima Impresja
1,07
1,25
Gala ulubiona
2,63
Douwe Egberts – Real coffee
2,02
Elite Optima
0,86
Organic Coffee-Breakfast Blend
1,23
Elite Fort
1,91
Organic Coffee-French Roast
1,21
Elite Pedros
1,92
Hawana Gold
1,20
Maxwell House
2,07
ekstrakty kawy kofeinowej
Nescafé Classic
Caffé Vergano
1,78
1,87
Caffé Mike
2,48
Nescafé Classic
1,66
Caffe Matta
2,51
Nescafé Gold
1,57
Segafredo espresso Casa
1,92
Nescafé Espresso
1,03
Röstfein Kosta Espresso
1,55
Maxwell House
1,76
Sido Café
2,31
Tchibo Exclusive
1,31
Kawa boska
1,69
Mokate caffe classic
1,72
Woseba Arabica
2,95
Prima Finezja
2,01
Woseba Gold
1,87
Prima Arabica
1,69
Woseba Domowa
2,57
Jacobs Cronat Gold
1,64
Astra Terra
1,65
Astra Margo
1,38
Taka Czarna
1,74
Cafe Prim
1,92
dzeniem organizmu i bezsenno´cia˛, wzmo˙ona˛ potliwo´cia˛, niepokojem, przy-
spieszeniem rytmu serca (1). Uwa˙a si˛,˙e kofeina przy zachowaniu umiar-
kowanego poziomu spo˙ycia do 300 mg dziennie, nie jest niebezpieczna dla
zdrowia człowieka i nie wywołuje efekt´w niepo˙a˛danych (1, 15). W Niemczech
dawka ta jest wy˙sza i wynosi 4 mg/kg masy ciała na dob˛, w Wielkiej Brytanii
– 3 mg/kg masy ciała na dob˛ i w USA – 4 mg/kg masy ciała na dob˛ (3).
Na podstawie wieloletnich bada´ stwierdzono, ˙e dzienna dawka kofeiny w ilo´ci
300 mg nie wpływa negatywnie na rozw´ j płodu u kobiet ci˛˙arnych (1, 15).
Jednak nale˙y pami˛ta´, ˙e kofeina jest nie tylko składnikiem kawy, lecz innych
Nazwa pr´ bki
176429449.001.png
Nr 1
Kofeina w kawach
25
T a b e l a II. St˛˙enie kofeiny w kawie odkofeinowanej (g/100 g kawy)
T a b l e II. Caffeine content in decaffeinated coffee samples (g/100 g coffee)
St˛˙enie
kofeiny
g/100 g kawy
ekstrakty kawy odkofeinowanej
Nescafé Classic
Nazwa pr´ bki
St˛˙enie
kofeiny
g/100 g kawy
kawy odkofeinowane palone (cd.)
Marcus
Nazwa pr´ bki
0,10
0,06
Jacobs Night& Day
0,14
Onko
0,06
Tesco instant coffee –
decaffeinated
0,06
Melita
0,07
kawy odkofeinowane palone
Jacobs Night &Day
Prima DECAF ICA
0,08
0,07
Prima DECAF ASG
0,09
Prima Grand Aroma
0,09
Prima bezkofeinowa
0,09
Sati Café dekafeinet
0,26
Prima bezkofeinowa
0,08
T a b e l a III. Podstawowe dane statystyczne dla pr´ bek kawy (g/100 g kawy)
T a b l e III. Basic statistical data for coffee samples (g/100 g coffee)
Kawa kofeinowa
palona
Ekstrakt kawy
kofeinowej
Ekstrakt kawy
odkofeinowanej
Kawa
odkofeinowana
palona
´ rednia
1,86
1,63
0,10
0,10
mediana
1,92
1,68
0,10
0,08
SD
0,56
0,28
0,04
0,06
n
34
12
3
10
minimum
0,32
1,03
0,06
0,06
maximum
2,95
2,01
0,14
0,26
25%
1,55
1,48
0,06
0,07
75%
2,14
1,82
0,14
0,09
produkt´w spo˙ywczych (1, 14, 15). W herbacie st ˛ ˙enie kofeiny wynosi od 80
do 730 mg/dm 3 , w coca-coli ok. 80 mg/dm 3 , w kubku kakao 5 – 10 mg kofeiny,
w czekoladzie 5 – 20 mg/100 g, za´ w 245 cm 3 puszka napoju Red Bull zawiera
80 mg kofeiny (1, 14, 15). Wszechobecno´´ kofeiny w produktach spo˙ywczych
spowodowała normowanie zalecanej dopuszczalnej dziennej dawki dla dzieci,
kt´ ra w USA nie powinna przekracza´: 1 mg/kg masy ciała na dob˛, w Niem-
czech 2,5 mg/kg masy ciała na dob˛, w Wielkiej Brytanii 3 mg/kg masy ciała
na dob˛ (3). W krajach Unii Europejskiej w celu ochrony konsument´w, szcze-
g´ lnie tych najmłodszych, spo˙ywaja˛cych du˙e ilo´ci napoj´w energetyzuja˛cych
(tj. Red Bull, Tiger itp.) wprowadzono konieczno´´ informowania konsumenta
„o wysokiej zawarto´ci kofeiny” dla produkt´w, kt´ re zawieraja˛ wi˛cej ni˙ 150
mg/dm 3
(4).
176429449.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin